2 Mayıs 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30054

YÖNETMELİK

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin danışma kurulunu,

b) Merkez: Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bu sayede Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara en güncel hizmeti vermek.

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.

ç) Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü, doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim olanakları sağlayarak, ağız ve diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış sağlık personeli yetiştirmek, öğretim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak kendilerini geliştirme ve bilime katkılarını sağlamak.

b) Ağız ve diş sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

c) Tüm disiplinlerle toplum ağız ve diş sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliği yapmak.

ç) Ağız ve diş sağlığı konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

d) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan ve yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek, bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Üniversitenin Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim veren fakülte, enstitü, yüksekokullar ve uygulama merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlar ile işbirliği yapmak.

e) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

f) Ağız ve diş sağlığı hususunda toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek.

g) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek, bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek.

h) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

ı) Sağlık hizmeti almak üzere Merkeze başvuran hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir sağlık hizmeti vermek.

i) Merkez personelini yetiştirmek ve bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapma olanağı sağlamak amacıyla; Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, araştırma ve eğitim merkezleri ile yurt içinde ve dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli düzeyde yürütülmesini sağlamak.

j) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili, Üniversiteden başka bir yerde mesleki faaliyette bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen, Üniversite Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından, Fakülte Dekanının görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün teklifi üzerine işlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanının görüşü alınarak Rektör tarafından üç müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

f) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını onay için Rektöre sunmak.

g) Diş Hekimliği Fakültesine bağlı Enfeksiyon Kontrol Komisyonunun aldığı kararların işleyişini sağlamak.

ğ) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

h) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) 2547 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre oluşturulan Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu üyeleri aynı zamanda Merkezin Yönetim Kurulu üyelerini oluşturur.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kere toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1)Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ve diğer üniversitelerin Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli olan öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki Merkezin faaliyet alanlarında eğitimi ve çalışmaları olan kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen on iki üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yaparak, görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.