2 Mayıs 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30054

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atılım Üniversitesinde güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarından yaz aylarında da faydalanarak, eğitimde verimliliği sağlama amacı güden yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atılım Üniversitesinde yaz öğretimini ve bu öğretime uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci ve 14 üncü  maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili kurul: İlgili fakülte, enstitü veya yüksekokul kurulunu,

b) İlgili yönetim kurulu: İlgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunu,

c) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Atılım Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Atılım Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Atılım Üniversitesinin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Amacı ve

Yaz Öğretiminde Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Yaz öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi.

b) Çift ana dal ve yan dal programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede kolaylık sağlanması.

c) Üstün başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkan tanınması.

ç) Öğrencilerin normal dönemlerde aldıkları, ancak başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle başarısız öğrencilere olanak sağlanması.

d) Bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarının giderilerek eğitimin veriminin artırılması.

Derslerin açılması

MADDE 6 – (1) Açılacak dersler, bahar döneminin bitiminden sonra ilk iki hafta içerisinde yapılan öğrenci başvuruları göz önünde bulundurularak ve danışmanların görüşü alınarak, bölüm başkanlarınca belirlenir. İlgili dekanın/müdürün onayından sonra ilan edilir.

Öğrenci sayısı

MADDE 7 – (1) Bir dersin açılabilmesi için gereken öğrenci sayısındaki alt sınır sekizdir. Bu sınır derslerin özelliği dikkate alınarak bölüm başkanlığı/anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Rektörlük tarafından değiştirilebilir.

Kayıtlar

MADDE 8 – (1) Kayıtlar aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Kayıtlar bahar döneminin bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Yaz öğretiminde öğrenciler not ortalamasına katılmayan dersler dışında üç dersi geçmemek şartı ile en çok 16 AKTS değerinde ders alabilirler.

b) Genel not ortalaması 1,70’in altında olan öğrenciler, daha önce almadıkları dersleri yaz öğretiminde alamaz.

c) Yaz öğretimi programlarında kayıt dondurma, ders ekleme, ders değiştirme ve dersten çekilme gibi işlemler uygulanmaz. Derslere devam zorunludur.

ç) Yaz öğretiminde Üniversitede açılan bir ders aynı dönemde başka bir yükseköğretim kurumundan alınamaz.

Eğitim süresi

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim süresi, final sınavı hariç en az altı haftadır. Her ders için, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Değerlendirme

MADDE 10 – (1) Değerlendirmeye ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Devam, ara sınav, ödev, proje, atölye, laboratuvar, staj, uygulama, final sınavı ve başarı notu açısından değerlendirme işlemlerinde Üniversite birimlerine ait eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri ve ilgili birimlerce belirlenen esaslar uygulanır.

b) Alınan notlar, öğrenci işleri kayıtlarında ve not çizelgelerinde “Yaz Öğretimi” adı altında oluşturulacak bölümde muhafaza edilir. Bu notlar, normal dönemdeki notlar gibi değerlendirilir.

c) Yaz öğretiminde sonunda öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanır.

ç) Genel not ortalaması 1,70’in altında olduğu için sınamalı durumda olan öğrenciler yaz okulu sonunda ilgili yönetmelikte belirlenen not ortalamasını sağladıkları takdirde sınamalı durumları ortadan kalkar.

d) Yaz öğretimi sonunda ilgili yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayamayan öğrenciler sınamalı duruma düşer.

e) Yaz öğretiminde alınan notlar not çizelgelerinde yaz öğretimi dönemi olarak gösterilir.

Yabancı dil hazırlık öğretimi

MADDE 11 – (1) Yabancı dil yaz öğretimine ilişkin hususlar 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, bu Yönetmeliğin hükümlerine aykırı olmamak şartı ile Senato ve ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokul kurul kararları uygulanır.

Mali hükümler

MADDE 13 – (1) Ders veren öğretim elemanlarına, Rektörlüğün tespit ettiği ve Mütevelli Heyeti Başkanlığının onayladığı miktar üzerinden ders ücreti ödenir. Yaz öğretimine devam eden öğrenciler, aldıkları her ders için tespit edilen yaz öğretimi ders ücretini peşin olarak öderler. Yaz öğretimine kayıt yaptırıp devam etmeyen öğrencilerin ücretleri iade edilmez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 16/8/1999 tarihli ve 23788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlar.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.