30 Nisan 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30053

YÖNETMELİK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/4/2013 tarihli ve 28632 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Üniversitenin bütün bölüm ve programlarında yarıyıl AKTS yükü; bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı derslerin kredileri toplamıdır. Öğrencinin bir yarıyıldaki normal ders yükü 30 AKTS’dir ve bu yük yarıyıl için en çok 45 AKTS olabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav sonuçlarının duyurulması ve sınav evrakının teslimi

MADDE 43 – (1) Kısa süreli sınav sonuçları, ara sınav sonuçları, yarıyıl sonu sınavı sonuçları ve bütünleme sınavı sonuçları dersin öğretim elemanı ya da ders kurulu koordinatörü tarafından duyurulur.

(2) Öğretim elemanı, yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavından en geç 10 iş günü içinde takdir ettiği başarı notlarını bilgisayar ortamında tamamlayarak, sınav evrakını; otomasyon sisteminden alınan öğrenci listesi sınav imza tutanağı, sınav kâğıtları, öğrenci listesine işlenen sınav sonuçları (öğretim elemanı tarafından ıslak imzalı), yoklama kâğıtları, sınav soruları ve cevap anahtarı veya değerlendirme kriterleri, (varsa) ödevler ile birlikte sınav zarfı içinde eksiksiz olarak imza karşılığında Dekanlık aracılığıyla Arşiv birimine teslim etmek zorundadır. Uygulamalı derslerde evraklar, dijital ortamda muhafaza edilerek Dekanlık aracılığıyla arşiv birimine teslim edilir.

(3) Başarı notları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav sonuçlarına itiraz ve öğretim elemanının sorumluluğu

MADDE 44 – (1) Öğretim elemanları; derslerine yazılan öğrencileri tutum ve davranışları, derse katkı ve ilgileri, yarıyıl içi çalışmaları, sınav sonuçları ile izlemek, tanımak ve öğrencilerini nesnel ölçeklerle tarafsız, eşit ve adil değerlendirmekle sorumludur.

(2) Ön lisans ve lisans öğrencileri, 43 üncü maddede sayılan sınav sonuçlarına (proje dersleri ve bitirme projeleri dahil), sonucun ilanını takip eden 2 iş günü içinde, ilgili dekanlık/müdürlüğe dilekçe vermek suretiyle itiraz edebilirler.

(3) Öğretim elemanı ya da ders kurulu koordinatörü konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren 1 iş günü içerisinde ivedilikle incelemesini yapar, sonucu ilgili dekanlık/müdürlüğe bildirir ve sonuç ilan edilir.

(4) Bu ilandan sonra ikinci defa itiraz edilmesi halinde dekan/müdür, dersi okutan öğretim elemanı dışında ilgili alanlardan ivedilikle en az üç kişilik komisyon kurarak, sınav evrakını yeniden incelettirir. Bu inceleme 1 iş günü içerisinde tamamlanarak sonuç ilan edilir.

(5) Not değişikliği, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ivedi olarak Rektörlüğe ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(6) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca gerekli düzeltme işlemleri yapılır ve öğrenci bilgilendirilir.

(7) Bütün bu itiraz işlemleri bütünleme sınavı öncesinde tamamlanmak zorundadır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/4/2013

28632

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/8/2013

28748

2-

14/2/2017

29979