30 Nisan 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30053

YÖNETMELİK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesine bağlı enstitülerde gerçekleştirilecek lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi enstitülerinin örgün eğitim veya uzaktan eğitim yapan lisansüstü programlarına başvuran öğrencilerin kayıt-kabul, devam, eğitim-öğretim, sınav, tez ve başarılarının değerlendirilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü ve 46 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim dalı/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Doktora programı: Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri,  verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandıran akademik faaliyeti,

d) Enstitü: Üniversitenin lisansüstü eğitim-öğretim veren enstitülerini,

e) Enstitü anabilim dalı başkanı/enstitü anasanat dalı başkanı: Enstitülerde eğitim programı yürüten lisans bölümlerinin başkanlarını,

f) Enstitü Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak eğitim-öğretim programı yürüten enstitü anabilim ve enstitü anasanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü Yönetim Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşan Kurulu,

ğ) GANO: Bir öğrencinin ortalama hesaplama tarihine kadar geçen yarıyıllarda yazıldığı tüm derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı ortalamasını,

h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ı) Lisansüstü eğitim: Yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik çalışması programlarını,

i) Müdür: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini,

j) Mütevelli Heyeti: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

l) Rektörlük: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünü,

m) Sanatta yeterlik çalışması programı:  Yüksek lisans sonrası sekiz yarıyıl ve bu programa lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl süreli; bilimi sanatla buluşturan sanatta yeterlik eseri çalışmasını ve bu çalışmaya ilişkin yazılı rapor hazırlama ve uygulama etkinliklerini, müzik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama ve yaratıcılığı ve özgün bir sanat eserinin yaratılması yöntem ve işlemlerini,

n) Senato: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosunu,

o) Temel Tıp Puanı: Tıpta Uzmanlık Sınavında temel tıp bilimleri Test-1 bölümünden alınan standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden alınan standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanı,

ö) Uzaktan öğretim: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programlarını,

p) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini,

r) Tezli yüksek lisans programı: En az dört yıl (sekiz yarıyıl) süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların, lisans eğitimi üzerine yapacakları dört yarıyıl süreli eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, sanat çalışmaları ve uygulama etkinliklerini,

s) Tezsiz yüksek lisans programı: En az dört yıl (sekiz yarıyıl) süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların,  lisans eğitimi üzerine yapacakları iki yarıyıl süreli eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, sanat çalışmaları ve uygulama etkinliklerini,

ş) YANO: Bir öğrencinin bir yarıyılda yazıldığı derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı ortalamasını,

t) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim ve öğretim programları

MADDE 5 – (1) Enstitüler örgün eğitim ve/veya uzaktan eğitim modeli ile tasarladıkları lisansüstü çalışmalarını;

a) Tezli/sanat eseri raporlu yüksek lisans,

b) Tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans,

c) Doktora/sanatta yeterlik çalışması programı,

ç) Tezsiz yüksek lisans uzaktan öğretim,

d) Birleştirilmiş lisans ve lisansüstü program

ile gerçekleştirir.

Öğretim programlarının açılması

MADDE 6 – (1) Enstitüler YÖK tarafından onaylanan bilim/sanat dallarında; çeşitli düzeylerde, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yeni programlar açabilir.

(2) Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesinde anabilim/anasanat dalı bütünlüğü esas alınır.

(3) Anabilim/anasanat dalları tarafından önerilen programlar ile değişiklik önerileri Enstitü Kurulu onayı ve Senato kararı ile yürürlük kazanır.

(4) Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile diğer enstitülerle işbirliği yapılarak ortak programlar açılabilir.

Eğitim ve öğretim ücreti

MADDE 7 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir.

(2) Eğitim ve öğretim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından her akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yılda uygulanmak üzere belirlenir ve öğrencilerin, ilân edilen süre içinde ödemeleri beklenir.

(3) Eğitim ve öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler; kayıt yaptıramaz, kayıt yenileyemez, derslere yazılamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarını kaybeder.

(4) Lisansüstü programı normal süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler tekrar etmek zorunda oldukları derslere yazılmak ve/veya dersin sınavına girmek için Mütevelli Heyeti tarafından o ders için belirlenmiş eğitim-öğretim ve sınav ücretini öder. Bu ücretin belirlenmesinde dersin kredi/saati göz önünde tutulur.

Burslar

MADDE 8 – (1) Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde burs verilebilir.

Kontenjanlar

MADDE 9 – (1) Enstitü Kurulu, her akademik yılın sonunda, bir sonraki akademik yılda Enstitüye kabul edilecek öğrenci sayısını, özel öğrenciler ve yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrenciler dâhil olmak üzere Senatoya önerir.

Başvuru koşulları ve başvuru tarihi

MADDE 10 – (1) Lisansüstü öğretim yapacak programlara başvuracak adaylarda bu Yönetmelikte belirlenmiş koşullar dışında ek koşullar da aranabilir. Bu ek koşullar anabilim dalı/anasanat dalı başkanının önerisi, Enstitü Kurulunun görüşü ve Senatonun kararı ile belirlenir. Tüm koşullar ve başvuru tarihi Rektörlük tarafından ilan edilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yüksek lisans programına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmak.

b) Tezli yüksek lisans için başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES standart puanına sahip olmak.

c) Tezli yüksek lisans için Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yabancı dil sınavından veya ÖSYM’ce eşdeğer olarak kabul edilen sınavlardan 50 taban puanı almış olmak.

ç) En az 2,00 lisans genel not ortalamasına sahip olmak.

d) Tezli yüksek lisans için mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olmak.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu, internet ortamında yürütülen tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların mülakata da alınmasına karar verebilir. Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES puanının, anasanat dalları programlarında ise sanatta yetenek sınavı puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde, lisans not ortalamasının %50’si ve varsa mülâkat puanının %50’si toplanır.

(4) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından tasarlanan yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda ALES puanı aranmaz.

(5) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek lisans programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4)  Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, en az yardımcı doçent unvanına sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosundan atanabileceği gibi, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12’dir. Ancak, bu sınırın azaltılmasına veya artırılmasına Senato yetkilidir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmalığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

Tez önerisi

MADDE 15 – (1) Programdaki derslerini tamamlayarak gerekli krediyi sağlayan öğrenci en geç bir ay içerisinde bir tez/sanat eseri önerisi hazırlamak ve önerisini ilgili anabilim dalına bildirmek zorundadır.

(2) Tezin/sanat eseri raporunun başlığı ve kapsamı öğrenci ve danışmanı tarafından, anabilim/anasanat dalının yürüttüğü ve planladığı projeler de göz önünde bulundurularak belirlenir.

(3) Tez/sanat eseri önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversite tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin enstitüce istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak ve tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan azami süreyi aşmamış olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 17 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

(4) Diplomada; öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalı ve başarmış olduğu programın adı ve var ise aldığı unvan belirtilir. Diplomada Müdür ve Rektörün imzası bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda ilgili Enstitü Kurulu kararı ile yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı lisansüstü ikinci öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim elemanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma

MADDE 21 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları Üniversitece tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(4) Diplomada; öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalı ve başarmış olduğu programın adı ve var ise aldığı unvan belirtilir ve diplomada Müdür ve Rektörün imzası bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 22 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 23 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 65 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları,

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 65 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları

gerekir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) Güzel Sanatlar Fakültesinin anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlarda ALES puanı aranmaz.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 65 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri, eczacılık mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 65 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

 (6) Doktora giriş notunun belirlenmesinde; ALES puanının, anasanat dalları programlarında ise sanatta yeterlik sınavı puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. 

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(8) Tıp fakültesi doktora programlarına kayıt için temel tıp puanının veya ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.

 (9) Adayların toplam puanlarının eşit olması durumunda lisans genel not ortalaması göz önünde tutulur.

Süre

MADDE 24 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

(2) Gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 25 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, en az yardımcı doçent unvanına sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu içerisinden olabileceği gibi, dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Aday yazılı sınav ile sözlü sınavın her birinden 100 üzerinden en az 50 puan alması gerekir. Yazılı sınavların tüm sınav içindeki ağırlığı %65, sözlü sınavın tüm sınav içindeki ağırlığı %35’tir. Yazılı ve sözlü sınav ortalaması en az 65 puan olmak zorundadır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 28 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez danışmanının talep etmesi durumunda öğrenci raporu bir sempozyumda sunar. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 29 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 30 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Buna ek olarak sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar aşağıdaki şekildedir:

a) Mülâkatta/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi değerlendirmesinde başarılı olmak,

b) Türkçeyi kullanma yeteneklerini gösteren ve neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, yazma becerisini kanıtlamak.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre

MADDE 33 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 34 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu içerisinden olabileceği gibi, Üniversite dışında da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 35 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir ve sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Hazırlık Programı, Özel Öğrenci ve Yatay Geçiş

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 37 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 38 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde saydırılması mümkündür. Muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 39 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Akademik başarıya göre, yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında yabancı dil hazırlık sınıfı hariç lisansüstü programlarında en az 1 yarıyıl öğrenim gören öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilebilir. Üniversite yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim gören öğrenciler de yatay geçiş yapmak için başvurabilir.

(3) Kayıt dondurmuş olmak, kaydı askıya alınmış öğrenci olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. Burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, başka bir bölümü/programa yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.

(4) Aynı düzeydeki diploma programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Buna göre, yüksek lisans programlarından yüksek lisans programlarına; doktora programlarından doktora programlarına yatay geçiş yapılabilir. Yüksek lisans programlarından doktora programlarına; doktora programlarından yüksek lisans programlarına yatay geçiş yapılamaz. Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında aynı düzeydeki, isimleri aynı olan veya Enstitü Yönetim Kurulu tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen eşdeğer diploma programları arasında yatay geçiş yapılabilir.

(5) Tamamen yabancı dilde öğretim verilen programlar ile eğitim dili Türkçe olmakla birlikte zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara yapılan yatay geçiş başvurularında, İngilizce düzeyi yeterli olmayan veya Üniversitenin yapacağı yabancı dil (İngilizce) yeterlilik sınavından başarılı olamayan yüksek lisans öğrencileri, yabancı dil hazırlık programına devam ederler. Yabancı dil hazırlık programından başarılı olmalarını takip eden dönemlerde yüksek lisans derslerini alabilirler.  

(6) Uzaktan öğretim yüksek lisans programlarından örgün öğretim yüksek lisans programlarına yatay geçiş yapılamaz.

(7) Yatay geçiş için yüksek lisans öğrencileri için 4,00 üzerinden en az 2,00; doktora programı öğrencileri için 4,00 üzerinden en az 2,50 genel not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Genel not ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilir. Yabancı dilde öğretim verilen programlar ile zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara yapılacak yatay geçişlerde Üniversitenin aradığı yabancı dil koşullarını sağlamak gerekir.

(8) YÖK tarafından denkliği tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapılabilir.

(9) Üniversite içinde aynı veya farklı programlar arasında tezli ve/veya tezsiz programlara yatay geçiş yapılabilir.  Bu durumda önceki programda alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilgili yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(10) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve kayıtlı olduğu doktora programında sunulan derslerden en az yedi dersi başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Bu öğrencilerin, bir yüksek lisans programına intibak ettirilmeleri, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleştirilir. Bu öğrencilerin intibak ettirildikleri yüksek lisans programından mezun olabilmeleri için en az bir dönem kayıtlı öğrenci olarak bulunmaları ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından öngörülen dersleri almaları gerekir. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) Yatay geçiş başvuruları ilgili enstitü anabilim dalları bünyesinde oluşturulan kabul jürileri tarafından değerlendirilir. Kabul jürisi, belirlenen ölçütlere göre değerlendirme yaparak adayların programa kabul edilip edilemeyeceğini belirler. Ayrıca, ilgili anabilim dallarının görüşleri alınarak, daha önceki programında aldığı derslerden hangilerinin, geçiş yapacağı programdaki hangi derslere karşılık sayılacağı ve varsa alt dönemlerden almaları gereken dersler bu jüri tarafından belirlenir. Kesin kabul ve ders muafiyetleri jürinin önerileri dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir.

(12) Değerlendirmede, öncelikle Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) dikkate alınır. Eşit AGNO’ya sahip öğrencilerin bulunması durumunda, başarısız dersi olmayanlara veya daha az başarısız dersi olanlara öncelik tanınır. Eşitliğin yine bozulmaması halinde öğrencilerin ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavlardan başarı sıralaması yüksek olana öncelik verilir.

(13) Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin geldiği yükseköğretim kurumunda aldığı derslerin değerlendirilmesinde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır. 

(14) Yatay geçiş yapan öğrencilerin önceki programında geçirdiği süre azami öğrenim süresinden sayılır.

Programlar ve kredi değerleri

MADDE 40 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığının öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak AKTS ders kredileri hesaplanır.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi

MADDE 41 – (1) Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

(2) Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

(3) Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir:

         Başarı notları                    Sayısal eşdeğeri

                AA                                     4,00

                 BA                                     3,50

                 BB                                     3,00

                 CB                                     2,50

                 CC                                     2,00

                 DC                                     1,50

                DD                                     1,00

                 FF                                      0,00

                 DZ                                     0,00

(4) Aşağıda belirtilen notlar ağırlıklı genel not ortalamasına dâhil edilmez;

a) Muaf (M): Öğrencinin Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldığı ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen dersler için kullanılan nottur.

b) Terk (T): Öğrencilerin kayıtlı bulundukları bir dersten çekildiklerini gösteren nottur. 

(5) Lisansüstü öğreniminde öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekir. Yarıyıl sonu başarı notu FF olan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(6) Yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci yarıyıl sonu sınavlarını izleyen hafta içinde yapılacak yarıyıl sonu mazeret sınavına girebilir.

(7) Ağırlıklı genel not ortalaması, derslerin her birinden elde edilen başarı notuyla o dersin kredisinin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının krediler toplamına bölünmesi ile elde edilen değerdir. Bölme sonucu noktadan sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak belirlenir.

(8) Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.

(9) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(10) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(11) Üniversite, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirleyebilir.

(12) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK tarafından belirlenir.

Mazeret sınavları

MADDE 42 – (1) Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

Öğretim elemanının sorumluluğu

MADDE 43 – (1) Öğretim elemanları; derslerine yazılan öğrencileri tutum ve davranışları, derse katkı ve ilgileri, yarıyıl içi çalışmaları, sınav sonuçları ile izlemek, tanımak ve öğrencilerini nesnel ölçeklerle tarafsız, eşit ve adil değerlendirmekle sorumludur.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 44 – (1) Kısa süreli sınav sonuçları, ara sınav sonuçları ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları dersin öğretim elemanı tarafından duyurulur.

(2) Öğretim elemanı; yarıyıl sonu sınavından en geç on iş günü içinde takdir ettiği başarı notlarını bilgisayar ortamında tamamlayarak, Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadır.

(3) Başarı notları Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 45 – (1) Öğrenciler sınavların sonuçlarına, sonucun ilanını takip eden beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurarak itiraz edebilirler.

(2) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı ve ilgili öğretim elemanı yapılan itirazı açıklık ve saydamlık anlayışı içinde ivedilikle ve maddi hata yönüyle değerlendirir ve sonucu beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bildirir.

(3) İlan edilerek kesinleşen başarı notlarına itiraz edilmez.

Not ortalamaları ve hesaplanması

MADDE 46 – (1) Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı her öğrencinin yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) ve genel ağırlıklı not ortalamasını (GANO) sürekli olarak takip eder.

 (2) Ağırlıklı not ortalamasının hesabında önce her ders için; o dersin kredisi ile öğrencinin o dersten aldığı başarı notunun sayısal eşdeğeri çarpılır ve o dersin ağırlığı belirlenir. Ardından ders ağırlıkları toplanır, YANO toplam ağırlık ve GANO toplam ağırlık kümeleri ayrı ayrı belirlenir.

(3) YANO toplam ağırlık verisi, kümede yer alan derslerin yarıyıl kredi yükü verisine bölünerek öğrencinin YANO’su hesaplanır.

(4) GANO toplam ağırlık verisi, kümede yer alan derslerin toplam kredi yükü verisine bölünerek öğrencinin GANO’su hesaplanır.

(5) GANO hesabına tekrar edilen derslerden alınmış son başarı notu katılır.

Başarılı öğrenciler

MADDE 47 – (1) Öğrencilerin başarı durumları YANO ve GANO ile izlenir.

(2) Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2,50, doktora programında ise en az 3,00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

(3) Bölüm veya programlarını GANO 3,50-4,00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar. Bu durum ayrıca öğrencinin diplomasında da belirtilir.

Ders planları ve kredili sistem

MADDE 48 - (1) Bir programda açılacak dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından hazırlanır ve Enstitü Kurulunda görüşülür. Enstitü Kurulu kararlarının Senato tarafından onaylanması ile dersler yürürlüğe girer.

(2) Enstitü programlarında kredili sistem uygulanır. Ders planlarında yer alan bir dersin kredi yükü belirlenirken AKTS ilkeleri göz önünde tutulur. Diğer usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Dersler ve ders sorumluları

MADDE 49 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır. Açılacak zorunlu ve seçmeli dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanları, anabilim/anasanat dalı tarafından belirlenir ve Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanır ve ilân edilir.

(2) Lisansüstü dersler, öncelikle öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğretim görevlileri/sanatçı öğretim elemanları da ders sorumlusu olarak görev alabilir. Gerekli görüldüğünde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

Kayıt yenileme

MADDE 50 – (1) Öğrenciler; akademik takvimde gösterilmiş tarihlerde ve her yarıyıl başında derslere yazılırken kayıt  yenilemek zorundadır.

(2) Eğitim öğretim ücretini Üniversite tarafından belirlenmiş zamanda veya kendilerine özel olarak belirtilmiş tarihte ödememiş olan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Öğrenci, kaydını bizzat yenilemek zorundadır. Geçerli mazereti nedeni ile kaydını yenileyememiş öğrenciler, ders alma-bırakma süresinde kayıt yaptırabilir. Bu süre içinde de kayıt yenilemeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Derse yazılma ve ders bırakma

MADDE 51 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde, danışmanları ile birlikte o dönemde alacakları dersleri belirler ve derslere yazılırlar.

(2) Öğrencilerin ön koşullu derslere ders planlarındaki sıra göz önünde tutularak yazılması gerekir.

(3) Öğrenciler, haklı ve zorunlu nedenlerle başvurmaları halinde, kesinleştirerek yazıldığı bir dersi yazılma tarihini takip eden iki hafta içinde danışmanının onayı ile bırakabilir ve bir başka derse yazılabilir.

(4) Öğrenciler danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile başarısız oldukları bir dersin yerine başka bir derse yazılabilirler.

Kredi aktarma

MADDE 52 – (1) Enstitüden özel öğrenci olarak alınan dersler ile başka bir yükseköğretim kurumundan alınan lisansüstü derslerin kredileri; danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla öğrencinin devam etmekte olduğu programa aktarılabilir.

(2) Aktarılacak kredi toplamı, programın toplam kredi yükünün yarısını geçemez.

Devam zorunluluğu

MADDE 53 – (1) İlk defa alınan dersler ile F notu nedeni ile tekrarlanan derslere  devam  zorunludur. Derslerin %30’undan fazlasına devam etmeyen öğrenci, sınavlara alınmaz ve kendisine devamsız F notu verilir.

Ortalaması yetersiz öğrenciler

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen GANO’su sağlayamayan öğrencilerin durumu danışmanları ve anabilim/anasanat başkanlığı tarafından izlenir.

(2) Yüksek lisans öğrencileri GANO’su en az 2,50 ye çıkarana kadar, daha önce almış oldukları CC notlu dersleri, F olanlardan başlayarak tekrar ederler.

(3) Doktora/sanatta yeterlik öğrencileri GANO’su en az 3,00’a çıkarana kadar, daha önce almış oldukları CB notlu dersleri F olanlardan başlayarak tekrar ederler.

Programlara kabul

MADDE 55 - (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Senato tarafından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak YÖK kararı ile belirlenebilir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversite,  öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adlarını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(5) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlişik kesme

MADDE 56 – (1) Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu durum YÖK’e ve adı geçen öğrenciye yazı ile bildirilir.

(2) Kaydının silinmesini isteyen öğrenciler, bu taleplerini yazı ile Enstitüye bildirmek zorundadır. Öğrenci adına bir başkasının veya vekilinin yazılı olsa bile öğrenci adına ilişik kesme istekleri dikkate alınmaz.

(3) Eğitim-öğretim ücreti ödeme yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Bu Yönetmelikte tanımlanmış başarı koşullarını yerine getirememiş öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Bu maddede belirtilen nedenlerden biri ile kaydı silinen öğrenciler Enstitüye geri dönemezler.

İzinler

MADDE 57 – (1) Öğrencilere; maddi zorluklar, yurt dışında eğitim ve benzeri durumlar dolayısıyla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu mazeretlerinin belgelenmesi gerekir.

(2) İzin başvuruları derslerin başlamasını takip eden üçüncü haftanın son gününe kadar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılır.

(3) İzin talepleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Program için belirlenmiş eğitim öğretim ücretinin en az %50’sini yatırmış olan ve Üniversiteye herhangi bir borcu olmayan öğrencilere izin verilebilir.

(4) İzin talep eden öğrenci Üniversite tarafından kendisine teslim edilmiş malzeme ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmek zorundadır.

(5) Belirlenmiş eğitim öğretim ücretinin %50’sinden fazlasını ödemiş öğrencinin borcu ve yaptığı hasar varsa, bunların tutarı kesildikten sonra kalan kısım kendisine iade edilir.

(6) İzin isteği Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 59 – (1) 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.