30 Nisan 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30053

YÖNETMELİK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (YUVAM): İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini,

e)  Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; engelliliğin önlenmesinde, fırsat eşitliği ve toplumsal rehabilitasyon çerçevesinde engelli öğrenciler ve diğer engelliler için sağlık ve sosyal politikaların oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapmak, bu çerçevede sivil toplum kuruluşları ağının oluşturulmasına, kurumsal ve akademik katkı yapmak, engelsiz projelerin planlanması, projelendirilmesi hususlarında ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği, proje ve program ortaklığı yapmak, Üniversitenin imkanlarının bu amaçlar doğrultusunda proje ortakları ile ortak kullanımını ve Üniversitenin bu alandaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara akreditasyonunu ve engelsiz üniversite unvanını kazanmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a)                Merkezin amacı doğrultusunda araştırmalar yapmak ve bunları Türkçe veya yabancı dillerde yayımlamak,

b)  Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

c) Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışma yapan diğer kurumlarla Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarını takip etmek,

ç) Engellilere yönelik çalışanların eğitilmelerini hedefleyen çalışmalar hazırlamak ve yürütmek,

d) Eğitim hakkının eşitlik ilkesine göre gerçekleştirilmesi amacına yönelik olan her düzeyde, kapsamlı bir eğitim sistemini sağlayacak tedbirlerin alınmasına katkıda bulunmak,

e) Engelli kişilerin zihinsel ve fiziksel kabiliyetlerinin tam olarak geliştirilebilmesine katkıda bulunmak amacıyla internet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak,

f) Engellilere yönelik olarak eğitici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, yurttaşlık sorumluluklarını arttıracak, katılımcı bir toplum yapısının oluşturulmasına katkı sağlayacak programlar geliştirmek,

g) Merkezin faaliyet alanına giren konularda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

ğ) Engellilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler, yarışmalar, folklor, sportif etkinlikler, geziler, tiyatro, fotoğrafçılık, müzik, zararlı alışkanlıklarla savaş ve benzeri konularda çalışmalar yapmak,

h) Braille alfabesi, alternatif yazı ve alternatif yükseltici, alternatif iletişim yöntemi, araç ve biçimleri ile yönlendirme ve hareket becerilerinin öğrenilmesi ve arkadaş desteği ile yönlendirmenin kolaylaştırılması yönünde çalışmalar gerçekleştirmek ve araştırmalar yapmak,

ı) Engellilerin araştırma yapmasına elverişli kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak, süreli yayın hazırlayıp yayımlamak,

i) Diğer ülkelerdeki engellilerle kültürel ve bilimsel alışverişi arttırmak, buna yönelik geziler düzenlemek,

j) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kuruludur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmadığı hallerde Müdür Yardımcısı Müdüre vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,

c) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ile çalışma programını Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir kez, gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkısı ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

d) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlere ilişkin esasları belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 4/3/2011 tarihli ve 27864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.