30 Nisan 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30053

YÖNETMELİK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (YÜTÖM): İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini,

d) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan yabancı dillerde kurslar düzenlemek, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Bir dünya dili olan Türkçeyi yabancılara öğretmek,

b) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının daha iyi yetiştirilmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda yayın faaliyetinde bulunmak, kurs ve seminerler düzenlemek,

c) Türkçenin yabancılara öğretimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi gezileri düzenlemek,

ç)  Türkçenin öğretimi konusunda yöntemler geliştirmek, programlar hazırlamak; Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak kongre, konferans, seminer, çalıştay, toplantı, eğitim ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve yürütmek,

d) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak,

e) Kamuya ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,

f) Üniversitenin Türk Dili, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yabancı Diller Bölümü ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği yaparak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek,

g) Üniversitenin ilgili lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerini, Türkçenin yabancılara öğretilmesi alanında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak,

ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

h) Merkez amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçları vasıtasıyla duyurmak,

ı) Kamuoyunu bilgilendirici (kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak gibi) tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak,

i) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak, Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv merkezi oluşturmak,

j) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma ve Proje Grupları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektörün onayıyla Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, Müdür Yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,

d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe taslağını Rektörün onayına sunmak, onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek,

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit ederek Rektöre sunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak,

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu en az salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe taslağını görüşmek ve değerlendirmek,

ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.

Çalışma ve proje grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Müdürün önerisi ile çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan personel sayısı Müdür tarafından Rektöre bildirilir ve görevlendirme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 23/5/2016 tarihli ve 29720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.