30 Nisan 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30053

YÖNETMELİK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL GERONTOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Gerontoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Gerontoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Gerontoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,

d) Sosyal Gerontoloji: Yaşlıların sorunları, sağlığı ve güvenliği ile ilgilenen sosyal bilimler dalını,

e) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; üniversitelerin sosyal gerontoloji alanında hizmet veren birimleri ve yurt içi ve yurt dışındaki sosyal gerontoloji ile ilgili kurumlarla Üniversitenin ilgili birimlerinin işbirliğini sağlayarak, sosyal gerontoloji alanında bilime ve teknolojiye yönelik etkinliklerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak ve bunları Türkçe ve yabancı dillerde yayımlamak,

b) Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

c) Merkezin faaliyet alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarını takip etmek,

ç) Sosyal gerontoloji ile ilgili hizmet veren birimlerde her türlü çalışmayı yapmak, bu alanda her türlü eksiklik ve aksaklıkları araştırarak, Türk endüstrisinin sosyal gerontoloji alanındaki ihtiyaçlarına cevap verebilmek,

d) Sosyal gerontoloji konusunda yetişmiş olan Türk bilim insanlarının, dış ülkelerde konuyla ilgili gelişmeleri izleyebilmelerini sağlamak,

e) Sosyal gerontoloji alanındaki bilimsel araştırmaların sonuçlarının kullanılmasının sağlanması ve teknolojiye aktarılması için çalışmalar yapmak, bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Araştırma yapmaya elverişli kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak,

g) Merkeze ait en az bir süreli yayını hazırlayıp yayımlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanına giren konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri nitelikte faaliyetlerde bulunmak,

h)  İlgi alanlarında sosyal politika oluşturmaya yönelik çalışma yürütmek,

ı) Akredite sosyal gerontoloji laboratuvarları kurarak ölçüm ve analizler yapmak,

i) Toplumda sosyal gerontoloji bilincini geliştirmek için Merkezin amacı ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kuruludur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman Müdür Yardımcısı kendisine vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,

c) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ile çalışma programını Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

ç) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlere ilişkin esasları belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.