29 Nisan 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30052

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ VE YAZI İŞLERİ

HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 6/8/2015 tarihli ve 29437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tam ve eksiksiz” ibaresi “doğru, eksiksiz ve zamanında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, aynı maddenin sekizinci fıkrasına aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, aynı maddenin onikinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, verileri sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmek ve bu verilerin usulüne uygun girildiğini denetlemek.”

“b) Doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, verileri sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmek ve bu verilerin usulüne uygun girildiğini denetlemek.”

“c) Doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, verileri sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmek,”

MADDE 3 ‒ Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Önbüro personeli doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, verileri sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmekle yükümlüdür.”

MADDE 4 ‒ Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Önbüro personeli doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, verileri sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmekle yükümlüdür.”

MADDE 5 ‒ Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ç) Doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, verileri sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmek ve bu verilerin usulüne uygun girildiğini denetlemek.”

“c) Doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, verileri sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmekle yükümlüdür.”

MADDE 6 ‒ Aynı Yönetmeliğin 136 ncı maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Önbüro personeli doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, verileri sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmekle yükümlüdür.”

MADDE 7 ‒ Aynı Yönetmeliğin 164 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Önbüro personeli doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, verileri sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmekle yükümlüdür.”

MADDE 8 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/8/2015

29437