28 Nisan 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30051

YÖNETMELİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Bölümünü,

b) Merkez (AYBÜ-PUM): Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a) Psikolojinin farklı alanları ile ilgili araştırmaların etik kurallar ve yüksek bilimsel standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak.

b) Araştırma planlama, yürütme, değerlendirme ve uygulama faaliyetleri düzenleme konusunda imkân sağlamak ve psikoloji biliminin ilgilendiği konularla ilgili veri merkezi oluşturmak.

c) Bölümün lisans ve lisansüstü programlardaki öğrencilerine uygulamalı eğitim fırsatı sunmak amacıyla test merkezi kurmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve eğitim kuruluşları ile yürütülecek sürekli eğitim hizmetleri bağlamında çalışma ortaklığı oluşturmak.

d) Üniversitede ve dışında psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmeti sağlamak.

e) Bilgi birikimini arttırmak amacıyla Üniversite öğrencilerine, eğitimcilerine veya Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlara seminer, konferans, kongre, hizmet içi eğitim programları gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve/veya bunlara katılmak.

f) Bilimsel proje, kitap, makale, bülten, rapor, dergi ve benzeri yayınlar yapılmasına ve yürütülmesine olanak yaratmak.

Merkezin çalışma alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütülür:

a) Etik kurallar çerçevesinde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme ve uygulama faaliyetleri yapmak.

b) Test merkezi ile Bölümün lisans ve lisansüstü programlardaki öğrencilerine uygulamalı eğitim vermek.

c) Sürekli eğitim hizmetleri bağlamında çalışmalar yapmak.

ç) Üniversite içi ve Üniversite dışı psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmeti sağlamak.

d) Psikolojinin çalışma alanlarına yönelik seminer, konferans, kongre, hizmet içi eğitim programları gibi bilimsel toplantılar tertip etmek.

e) Psikolojinin çalışma alanlarına yön veren bilimsel yayınlar yürütmek.

f) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda eğitim ve psikososyal destek programları geliştirmek.

g) Özel sektörden gelen talepler doğrultusunda eğitim ve psikososyal destek programları geliştirmek.

ğ) Üniversiteden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç analizleri yapmak, bu doğrultuda eğitim ve psikososyal destek programları geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Bölümün tam zamanlı görev yapan, doktora derecesi olan öğretim elemanları arasından biri Rektör tarafından üç yıl süre ile Müdür olarak görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görev süresi dolmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün önerisi ile Bölüm öğretim elemanları arasından en fazla iki müdür yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevinin sona erdiği tarihte müdür yardımcılarının da görev süreleri sona erer. Müdür yardımcılarından biri, Müdürün görevde olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresinin altı ayı geçmesi durumunda yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumlu olup aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişini sağlamak, buna ilişkin bütün tedbirleri almak ve uygulamak, Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, işleyişini izlemek ve denetlemek.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektöre sunmak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki diğer üyeler Bölüm öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinden birinin herhangi bir sebeple görevden ayrılması durumunda kalan süreyi o üyenin yerine doldurması için aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, dönem başlarında olmak üzere yılda en az iki kez ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine en az üye tam sayısının salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yapılan oylamalarda çekimser oy kullanılmaz ve eşitlik olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyetler hazırlanması ve uygulanması konusunda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütülecek çalışmalara dair ilkeleri belirlemek.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak önereceği adaylar arasından, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar öncelikle Merkez hizmetinde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.