26 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30049

YÖNETMELİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/12/2016 tarihli ve 29907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“o) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim yapan öğrencinin tez döneminde tez çalışmasının niteliğinin birden çok tez danışmanı gerektirdiği durumlarda EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişiyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir ve girişte ALES şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lisansüstü programlarda başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Danışman, EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. Danışman atanıncaya kadar EABD başkanı danışmanlık görevini yürütür. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması hâlinde EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden çok tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora diploması üzerinde EABD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri 1/3/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/12/2016

29907