26 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30049

YÖNETMELİK

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesinde yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde yer alan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler ile diğer üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin katılabileceği, yaz aylarında açılacak eğitim öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı eğitim birimlerinin yönetim kurullarını,

b) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

ç) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

d) Yaz öğretimi: Cumhuriyet Üniversitesinde güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatili döneminde açılan eğitim öğretim programını,

e) Yönetim Kurulu: Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretimi ile İlgili Esaslar

Yaz öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amacı şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim öğretim imkânlarını güz ve bahar yarıyılları dışında da değerlendirerek eğitim ve öğretim kapasitesini artırmak,

b) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda, Üniversite dışından gelecek öğretim elemanlarını da istihdam ederek öğretim kadrosunu geliştirmek ve öğrencilerin farklı öğretim üyelerinin görüş ve birikimlerinden yararlanmalarını sağlamak,

c) Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân sağlamak,

ç) Öğrencilerin öncelikle normal dönemde aldıkları, ancak başarısız oldukları dersleri almaları kaydıyla bulundukları dönemdeki alamadıkları veya devamsız oldukları dersleri de almalarına imkân sağlamak ve böylece bölümlerde meydana gelebilecek öğrenci yığılmasını önleyerek eğitim ve öğretimin verimliliğinin artırılmasını sağlamak.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenecek takvime göre yürütülür.

Derslerin açılması

MADDE 7 – (1) Yaz öğretimi dersleri, tümüyle güz ve bahar yarıyılları eğitiminin yerine geçecek biçimde açılmaz. Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan zorunlu derslerin verilmeleri gereken dönemlerde açılması ve yaz öğretimine ertelenmemesi gerekir.

(2) Yaz öğretiminde açılacak dersler ile dersi verecek öğretim elemanları; ilgili ana bilim dalının ve bölümün olumlu görüşü üzerine ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) Yaz öğretiminde ders açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı, her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir.

(4) Dersler ön lisans ve lisans eğitim öğretim programlarının birinci ve ikinci eğitim öğretim programlarında ve lisansüstü eğitim programlarında açılabilir.

Öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminin süresi en az beş haftadır. Bu süreye ara sınavlar da dâhildir. Final sınavları öğretim süresini takip eden günlerde yapılır. Yaz öğretiminde açılan her dersin toplam saati normal yarıyılındaki toplam ders saati kadardır.

Ders alma

MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde öğrenci on altı saati geçmemek üzere en çok dört ders alabilir. Öğrencinin tek ders alması durumunda bu saat şartı aranmaz.

(2) 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan öğrenciler yaz öğretiminde üst yarıyıldan ders alabilirler.

(3) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulunda ders açılmadığı takdirde, öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulundan alabilir. Bunun için diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulunda alınacak dersin denkliğinin, müfredat, dil, kredi ve saat açısından ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.

(4) Yaz öğretiminde farklı bir üniversiteden ders alabilmek için, öğrencinin başvurmuş olmasına rağmen o dersin kendi fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda açılmamış olması ön şarttır. Ayrıca, farklı üniversitenin yaz okulu akademik takviminin, alınacak notların, eylül ayının ilk haftasına kadar Üniversiteye ulaştırılmış olması gerekir.

(5) Öğrenci, farklı üniversiteden alınacak dersin müfredat, dil, kredi ve saatini ayrıca yaz öğretimi akademik takvimini içeren resmi belgeyi, önceden kendi fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokuluna verir. Bunun ilgili yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, farklı üniversiteden ders alınabilir.

Derse kayıt ve devam

MADDE 10 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırmak için ilan edilen tarihlerde, ön şartını sağlamış olmak kaydıyla almak istedikleri dersleri seçer.

(2) Yaz öğretiminde öğrencilerin dersler başladıktan sonra öğrenim hakkının saklı tutulması, ders eklemesi, ders değiştirmesi ve ders bırakması talepleri dikkate alınmaz.

(3) Staj yapılırken yaz öğretiminden yararlanılmaz.

(4) Yaz öğretiminde derslere devam zorunludur. Bir dersin devam şartının daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Aynı şekilde, öğrencinin yaz öğretiminde dersin devam şartını yerine getirmiş olması, başarısız olduğu takdirde, devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Sınav ve başarı notu

MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde açılan derslerin dönem sonu sınavına, sadece yaz öğretimine kayıtlı öğrenciler girer.

(2) Yaz öğretiminde ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret ve bütünleme sınavları yapılmaz.

(3) Yaz öğretiminde alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CC harf notu almak ve/veya 100 üzerinden 60, 4 üzerinden 2 almış olmak gerekir.

(4) Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu, genel not ortalamasının hesaplanmasında derslerin ait oldukları yarıyıllarda değerlendirilir.

(5) Yaz öğretiminde açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara ve yarıyıl sonu sınavları yapılır. Yaz öğretiminde derslerin değerlendirilmesi ve başarı durumunun belirlenmesi güz ve bahar yarıyıllarında açılan derslerdeki gibidir.

Yaz öğretimi ücreti

MADDE 12 – (1) Öğrencilerden alınacak yaz öğretimi ücreti, ilgili mevzuat hükümleri gereğince Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler öğrenim ücretlerini kayıt esnasında öderler.

(2) Öğretim elemanlarına ödenecek ders ücretleri; 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili yönetim kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.