25 Nisan 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30048

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL-İŞİTSEL YAPIMLAR UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mersin Üniversitesi Görsel-İşitsel Yapımlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mersin Üniversitesi Görsel-İşitsel Yapımlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Dış paydaş: Kamu kurum, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim, teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel kurum ve kuruluşu,

c) Koordinatör: Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koordinasyon veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için görevlendirilen kişiyi,

ç) KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,

d) Merkez: Mersin Görsel-İşitsel Yapımlar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Merkez birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi,

f) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/ koordinasyon grubunu,

g) Müdür: Merkez Müdürünü,

ğ) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,

h) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

ı) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm Merkez Müdürlerinden oluşan kurulu,

i) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

j) Yıl: Takvim yılını,

k) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; radyo, televizyon, sinema, fotoğraf, multimedya tasarımı, yeni medya alanlarında eğitim, bilimsel araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama çalışmaları yapmak ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Radyo, televizyon, sinema, fotoğraf, multimedya tasarımı, yeni medya alanlarında yurt içi ve yurt dışında bilimsel araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama faaliyetlerinde bulunmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,

b) Radyo, televizyon, sinema, fotoğraf, multimedya tasarımı, yeni medya alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, sempozyum, festival, yarışma benzeri bilimsel, eğitsel ve kültürel faaliyetler düzenlemek,

c) Faaliyet alanı kapsamında üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanakları sağlamak,

ç) Amaçları doğrultusunda alanında proje çalışmaları ile kitap, dergi, bülten, afiş, DVD, özgün müzik, ses kaydı gibi basılı ve görsel-işitsel yayınlar yapmak,

d) Üniversitenin bilimsel, eğitsel ve kültürel ağırlıklı çalışmalarını belgesel, tanıtım ve reklam gibi filmlerle desteklemek ve Üniversite dışına yayım ve yapım hizmeti vermek ve inceleme, araştırma, proje ve danışmanlık taleplerini karşılamak,

e) Çalışma alanlarına ilişkin gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kütüphane ve görsel-işitsel arşivi oluşturmak,

f) Radyo, televizyon, sinema, multimedya tasarımı ve yeni medya alanlarında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, bu alanlarda yayın yapan kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel kuruluşlarla, üniversitelerle ve sosyal taraf temsilcileriyle işbirliği kurmak, çalışmalar sürdürmek, çalışmalara katkıda bulunmak veya danışmanlık yapmak,

g) Radyo, televizyon, sinema, multimedya tasarımı ve yeni medya alanlarında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, bu alanda çalışan profesyonellerle iletişim ağı kurmak,

ğ) Radyo, televizyon, sinema, multimedya tasarımı, yeni medya araçlarının uzaktan eğitim, interaktif eğitim gibi alanlarda kullanılmasına yönelik projeler geliştirmek, uygulamak,

h) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile amacına uygun konularda işbirliği yaparak profesyonel sertifikalı eğitim programları düzenlemek,

ı) Üniversitenin İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne bağlı olarak yayın yapan Mersin Üniversitesi Radyosu ile koordine program hazırlamak ve çalışma yürütmek,

i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez Yönetim Organları ve Görevleri, Koordinasyon veya Çalışma Grupları

Merkez yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkez yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür, müdür yardımcılarını görevlendirildikleri usule göre değiştirebilir.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan bir gün fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitmeden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak,

c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörün onayına sunmak,

ç) Danışma kurullarının, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak,

d) Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir koordinatör görevlendirmek,

e) Yönetim ve Danışma kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek,

h) Dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre öneride bulunmak,

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre öneride bulunmak,

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri, hizmet ve etkinliklere katılacak kişi ve kuruluşların, ücret ödemeleri gerekiyorsa, ödeyecekleri ücretleri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak,

j) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel ihtiyacını Yönetim Kurulu kararıyla gerekçesiyle birlikte Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Rektör tarafından seçilen öğretim elemanlarından olmak üzere beş öğretim elemanından oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını gözeterek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurul üyesi olarak görevlendirir.

(2) Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla ve açık oylamayla karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak ve kararlar almak,

b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık çalışma program taslağını değerlendirerek karara bağlamak,

c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak,

ç) Müdür tarafından önerilen Danışma kurullarının, Merkez birimlerinin ve koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak,

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaşları arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

f) Dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağlamak,

g) Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak,

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını karara bağlamak,

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri, hizmet ve etkinliklere katılacak kişi ve kuruluşların, ücret ödemeleri gerekiyorsa, ödeyecekleri ücretleri belirleyerek karara bağlamaktır.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, gerekli görüldüğü takdirde Müdür tarafından kurulur. Danışma Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç Danışma Kurulu ve Üniversite dışındaki paydaşları temsil eden Dış Danışma Kurulundan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:

a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına katkı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişilerden oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle görevlendirilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin çalışma alanlarıyla doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzmanlarını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının danışma kurulundaki temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru ile kesinleşir. Dış Danışma Kurulu, Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan en fazla 25 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

(2) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar.

Merkez birimleri veya koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon veya çalışma grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon veya çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

İzinler ve görevlendirmeler

MADDE 16 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.

Merkezler arası koordinasyon ve denetim

MADDE 17 – (1) Merkez ile Üniversitesinin diğer Uygulama ve Araştırma Merkezleri arasındaki ortak konu ve çalışmaların koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulunca düzenlenir ve denetimi Rektörlükçe yapılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.