25 Nisan 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30048

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DOKU VE ORGAN NAKLİ EĞİTİM,

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2002 tarihli ve 24953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Doku ve Organ Nakli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kuruluş ve işleyişi: Merkez Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği bir başkan yardımcısı ile Merkez Müdürü tarafından önerilen, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilen en az 5 öğretim üyesinden oluşur.

Merkez Yönetim Kurulu, akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu en az 6 ayda 1 kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Merkez Yönetim Kurulunun kararları oyçokluğuyla alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.