25 Nisan 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30048

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ AİLE HİZMETLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dicle Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Dicle Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; hızlı toplumsal değişme, kentleşme, iç ve dış göçün aileler üzerinde yarattığı ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik sorunlarla ailelerin baş edebilmeleri için aile yaşamını güçlendirecek koruyucu, önleyici ve tedavi edici hizmetlerle sosyal destek sistemlerini harekete geçirmek ve sağlıklı bir aile yaşamının sürekliliğini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ailenin korunması, desteklenmesi ve sorunlarının çözümüne yönelik proje ve hizmetler üretip, uygulamak; bu çerçevede aile hizmet kurumlarının temel hizmet boyutları olarak belirlenen tedavi edici ve danışmanlık, aile hayatı eğitimi ve savunuculuk hizmetlerine işlerlik kazandırmak,

b) Aile kurumu ve sorunları konusunda kamuoyu oluşumuna yardım etmek,

c) Ulusal ve yerel kitle iletişim araçlarında amacına yönelik programların hazırlanmasına katkıda bulunmak, bilimsel danışmanlık yapmak,

ç) Aile hizmetleri alanında hizmet veren yurt içi ve yurt dışındaki tüm resmi ve gönüllü kuruluşların çalışmalarına katkı vermek, işbirliği yapmak, danışmanlık ve veri sağlamak,

d) Amacına yönelik olarak uzmanlık kursları, sertifika programları, ulusal ya da uluslararası kongre, konferans, panel, sempozyum, seminerler, yaz okulları gibi faaliyetlerde bulunmak,

e) Aile sorunlarıyla ilgili hizmet alanlarında çalışan elemanların bilgilerinin yenilenmesi ve iş verimliliklerinin arttırılması amacına yönelik kurslar ve hizmet içi eğitimler düzenlemek,

f) Yurt içi ve yurt dışında aile sorunları ve hizmetlerine yönelik konularda araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak, bu konudaki çalışmalara katılmak ve desteklemek,

g) Amaçları doğrultusunda bilimsel yayınlar yapmak, bülten, dergi ve kitap gibi yayınlar çıkartmak,

ğ) Amaçları doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla Üniversite içindeki tüm birimler ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanlarından bir kişiyi üç yıl süreyle Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği görevleri yapar. Herhangi bir nedenle geçici olarak görevi başında bulunmayan Müdüre Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkez faaliyetlerinin amacı doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,

d) Merkez, Merkeze bağlı birimlerin personelinin çalışmalarının düzenli, etkin ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

e) Yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen program ve faaliyet raporlarını onay için Rektöre sunmak,

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek Merkezin faaliyetlerine ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen 3 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. İhtiyaç halinde, Müdür ve Müdür Yardımcısı hariç olmak üzere seçimlik üç üyeden ikisi Müdürün önerisi ile Rektör tarafından diğer üniversitelerden, ilgili kamu, özel kuruluşlarla sivil toplum kuruluşlarından aynı usul ve süre ile görevlendirilebilir.

(2) Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

(4) Yönetim Kurulu yılda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve Müdür tarafından belirlenen gündemi görüşür. Müdürün uygun görmesi halinde diğer üyeler de gündem önerisinde bulunabilir. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

d) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirerek, Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek ve görev alabilecek birimleri tespit etmek,

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla ortak yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek,

f) Bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını belirlemek,

ğ) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek,

h) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış yerli ve yabancı üniversitelerin öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen 7 üyeden oluşur.

(2) Üniversite öğretim elemanlarından oluşan üye sayısı, üye tamsayısının yarısından az olamaz. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilebilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez, olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.