25 Nisan 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30048

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   21/04/2017

Karar No    :   2017/ÖİB-K-43

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca Mahallesi, 429 ada, 2 parselde kayıtlı 1.005,00, m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Maliye Hazinesi adına kayıtlı satışa konu taşınmazın; 44.610 (kırkdörtbinaltıyüzon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Servet ERDOĞAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Servet ERDOĞAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

Bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.