24 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30047

YÖNETMELİK

Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KIRAAT İLMİ EĞİTİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bingöl Üniversitesi Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bingöl Üniversitesi Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BÜKEM) : Bingöl Üniversitesi Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bingöl Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bingöl Üniversitesine bağlı örgün ilahiyat lisans ve lisansüstü programlar dışında kıraat ilmi ile ilgili her türlü eğitim, öğretim ve araştırma programları düzenlemek,

b) Üniversitenin, kıraat alanında faaliyetlerde bulunan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve kişilere yönelik olarak kıraat ilmi ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, çalıştaylar, kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemek, projeler yapmak,

b) Kıraat alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaların takibini sağlamak,

c) Kıraat alanıyla ilgili telif ve tercüme türü bilimsel yayınlarda bulunmak, bu türden yayınlara akademik destek vermek,

ç) Kıraat alanında faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde bulunmak ve onların faaliyetlerine akademik katkı sağlamak,

d) Faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaların koordinasyonunu yapmak,

e) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaç ve faaliyetleri konusunda yeterli bilgi birikimi olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin amaç ve faaliyetleri konusunda yeterli bilgiye sahip Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Vekâlet süresi altı ayı aşmaz. Müdürün ya da yardımcılarının Üniversite dışı görevlendirme süreleri altı ayı geçmesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını ve çalışma programını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Üniversitenin diğer birimleri ve diğer kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,

f) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

g) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre protokol ve sözleşme düzenlemek,

ğ) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak,

h) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

ı) İlgili mevzuatlar çerçevesinde kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve altı öğretim elemanı ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur.  Yönetim Kurulu üyeleri, Merkezin amaç ve faaliyetleri konusunda bilgi birikimi olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanlarından Müdürün her bir üye için önereceği iki aday arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan daha uzun süre Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine iki ayda en az bir kez olağan ve gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşit olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün gerekçeli teklifi ile Rektör tarafından görevinden alınabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık çalışma plan ve programlarını hazırlamak,

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Her faaliyet dönemi sonunda Müdür tarafından hazırlanan faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporları görüşüp değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek ve Rektöre sunmak,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin daha etkin çalışması için gerekli önlemleri almak,

f) Eğitim programları sonunda, ilgili birimlerce hazırlanan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin katılımcılara verilmesi ile ilgili esasları Senato tarafından karara bağlanmak üzere Rektörlüğe önermek,

g) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

ğ) İlgili mevzuatlar çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişarî bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak,

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak,

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı ve destek hizmetleri

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak uzmanlık alanları ve yürütülen projelere göre yerli ve yabancı personel gerekli görüldüğünde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılabilir.

(3) Merkezin yaptığı faaliyetler kapsamında alınan her türlü demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.