24 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30047

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/2016 tarihli ve 29902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (v) ve (ii) bentleri eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“v) Özel öğrenci: Üniversitede herhangi bir lisansüstü programa kayıtlı olmadan enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla derse katılabilen ve öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrenciyi,”

“ii) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 ulusal krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi için kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesinin ulusal kredisi olmayıp kapsamı ve koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. 60 AKTS kredisinin 50 AKTS kredisi dersleri, 10 AKTS kredisi de dönem projesini kapsar. Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine öğrenciye bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programında alınacak derslerin kredileri tezsiz yüksek lisans programına dâhil edilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans programına başvuracak öğrenci YDS veya YÖKDİL’den en az 50 puan veya Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavı veya ÖSYM tarafından kabul edilen ve 52 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri bir puan almak zorundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda, Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından ya da Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanının Üniversite dışından olması durumunda yüksek lisans tezi yönetmiş olması zorunlu değildir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından ya da Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından ya da Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı programda kayıt yenileme işlemini art arda iki dönem yerine getirmeyen öğrencilerin,”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 49 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler. Bu öğrenciler de kayıtlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(2) Yüksek lisans programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için en az dört yıllık bir lisans programı mezunu ya da bu nitelikteki bir lisans programında son sınıf öğrencisi olmak gerekir.

(3) Doktora programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için bir yüksek lisans programı mezunu olmak ya da 20 nci maddedeki niteliklere sahip olmak gerekir.

(4) Özel öğrenciler, programlara; öğrencinin başvurusu,  ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı  ile kabul edilir.

(5) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz.

(6) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir öğretim olmayıp öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(7) Özel öğrencilik hakkı kazananlara öğrencilik süresince taşıyabilecekleri, kimlik bilgilerini gösteren geçici bir belge verilir.

(8) Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez; ancak, kayıt oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren özel öğrenci oldukları belirtilen bir belge verilir.

(9) Özel öğrenciler, ders almak için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(10) Özel öğrencilerin programa kayıt hakkı kazanmaları durumunda özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü dersler ve kredileri, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) KPDS, ÜDS, YÖKDİL ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, enstitü yönetim kurulunca ÖSYM tarafından yapılan YDS’ye eşdeğer sayılabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (b) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) YDS, YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavın bu puana eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,”

“4) YDS, YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavın bu puana eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/11/2016

29902

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/2/2017

29984