24 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30047

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ

İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/11/2005 tarihli ve 25998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (i) bendinde yer alan “yazılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şube müdürü kadrosuna atanacaklardan yapılan yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15/B maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere” ibaresi ile aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.