24 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30047

YÖNETMELİK

Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TRANSLASYONEL TIP UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim başkanları: Merkez bünyesinde Merkezin amaç ve faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalarda bulunmak üzere kurulan birimlerin başkanlarını,

b) Merkez (KUTTAM): Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Proje tanımlama ve yönetim beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve Üniversite Rektörü tarafından görevlendirilmiş öğretim üyesini,

ç) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Koç Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; temel bilimsel araştırmaya dayalı ve yerli imkânlarla yüksek katma değerli biyomedikal cihaz geliştirilmesine imkân sağlamak, ilgili alanda yapılacak çalışmaları teşvik etmek ve desteklemektir.

(2) Bu çerçevede Merkezin diğer amaçları şunlardır:

a) Türkiye’de ilk olarak Tıp, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanlarında önemli araştırma gruplarını aynı çatı altında toplayarak hastadan–son ürüne entegre araştırmaların yapılmasına imkân tanımak,

b) Yapılan ileri düzeyde araştırmalar ile ulusal ve uluslararası bilgi birikimine önemli katkıda bulunmak,

c) Yüksek etkili bilimsel yayınlar yapılmasına ve ulusal ve uluslararası patentler alınmasına altyapı sağlamak,

ç) Biyomedikal cihaz üretimi konusunda Üniversite sanayi işbirliğini en üst düzeye çıkararak Türkiye’de katma değeri yüksek yenilikçi biyomedikal cihazların geliştirilmesinin önünü açmak,

d) Etkin işbirlikleri sonucunda sanayiye teknoloji transferi gerçekleştirmek ve firmaların uluslararası rekabet gücünü artırmak,

e) Orta ve uzun vadede uluslararası biyomedikal ürün piyasasında Türkiye’nin konumunu yukarı taşımasının yanı sıra, ülke insanının sağlık sorunlarına yönelik yeni çözümler getirilmesine katkılar sağlamak,

f) Çok iyi eğitilmiş lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmek suretiyle Türkiye’nin küresel düzeyde bilgiye dayalı rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’nin uluslararası rekabet gücüne katkı sağlayacak sağlık bilimleri alanlarında farklı disiplinlerden araştırma yapan bilim insanı ve uzmanları bir araya getirerek ilgili kurumların ve diğer akademik enstitülerin de katıldığı ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri oluşturulmasını, yürütülmesini ve yayın yapılmasını sağlamak,

b) Merkezde yürütülen araştırma projeleri ile ilgili konularda Türkiye’deki tüm sanayi kuruluşları, üniversiteler ve kamu araştırma laboratuvarları ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c) İlgili kurumlarla birlikte, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve danışmanlık hizmeti vermek, kurslar, seminerler, çalıştaylar ve benzeri organizasyonlar ile ilgili alanda insan gücü eğitimine katkıda bulunmak,

ç) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Birim başkanlıkları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; konu ile ilgili çalışmalarıyla tanınan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün, Yönetim Kurulu üyeleri veya Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, tercihen farklı fakültelerden önerdiği iki müdür yardımcısı Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir.

(3) Müdür, görevinden ayrılacağı hallerde müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin bütünlüğünden sorumlu olup, tüm kurullar arasında koordinasyonu da üstlenir. Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Merkezi temsil eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar.

(3) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar.

(4) Müdür, Merkez (KUTTAM)’den Kalkınma Bakanlığı tarafından istenilen ilerleme ve nihai raporun hazırlanması, sunulması ve Kalkınma Bakanlığı ile olan yazışmaların eksiksiz olarak sürdürülmesi hususunda birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Yönetim Kuruluna başkanlık yapan Müdür dahil yedi üyeden oluşur. Müdür dışındaki altı üye, Merkezin faaliyet alanına giren konularda tam zamanlı çalışan öğretim üyelerinden, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından seçilir ve üç yıl süre için görevlendirilir.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, Müdürün çağrısı ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile her ay olağan olarak toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde Müdürün ya da Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

(4) Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler ancak Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdür yardımcılarının oy kullanma hakları yoktur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar,

b) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunur,

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma gurupları kurar ve bunların görevlerini düzenler,

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar alır,

d) Merkezin işleyişi için gerekli olan ve ihtiyaç duyulan birimleri kurabilir ve görev tanımlarını belirler.

Birim başkanlıkları

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde Merkezin amaç ve faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalarda bulunmak üzere Yönetim Kurulu tarafından birimler kurulabilir. Tüm birimlerin üyeleri Üniversite içinden veya Üniversite dışından, diğer üniversiteler, sanayi kuruluşları ve yurt dışında faaliyet gösteren benzer merkezlerin temsilcileri olabilir.

(2) Birimler; Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaçlara göre belirlenir ve kurulur. Birim başkanları; Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin ilgili birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulunun onayı ile üç yıl süre için görevlendirilir. Birim başkanlarının görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.