20 Nisan 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30044

YÖNETMELİK

Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/2/2017 tarihli ve 29977 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin organları; Merkez Müdürü, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulundan oluşur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/2/2017

29977