19 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30043

YÖNETMELİK

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (k) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“ö) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği sınavına tabi unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (a), (b), (c), (k) ve (m) bentlerinin (4) numaralı alt bentleri ile (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i) bentlerinin (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (j), (l), (n) bentlerine aşağıdaki (3) numaralı alt bentler eklenmiştir.

“4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.”

“3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.”

“3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Yazılı sınavda altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şube müdürü ve müdür kadrolarına atanacaklardan yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kadro veya pozisyonlar için düzenlenecek sözlü sınav işlemlerini yürütmek.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/6/2014

29019

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/3/2015

29311