19 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30043

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   20/03/2017

Karar No    :   2017/10

Konu           :   Maliye Hazinesine Ait Taşınmazların Kapsam ve Programa Alınması

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 01/02/2017 tarihli ve 0650 sayılı yazısına istinaden,

1. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait; Antalya İli, Aksu İlçesi, Solak Köyü 13202 ada 166 parsel ile 13203 ada 67, 68, 69 ve 70 no’lu parsellerde yer alan 1.094.671,44 m² yüzölçümlü taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Özelleştirme işlemi tamamlanıncaya kadar söz konusu taşınmazlara ilişkin her türlü gelir, gider, bakım, onarım, işletim ile diğer yükümlülüklerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait olmasına,

3. Söz konusu taşınmazların kiralama ve/veya işletme hakkının verilmesi ve/veya mülkiyetin gayrı ayni hakların tesisi yöntemiyle özelleştirilmesine,

4. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2022 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.