17 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30041

YÖNETMELİK

Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SELÇUK YAŞAR GİRİŞİMCİLİK VE MÜKEMMELİYET

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Girişimcilik ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin hedeflerine, yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Girişimcilik ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları: Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Girişimcilik ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına yönelik oluşturulmuş çalışma birimlerini, çalışma ve proje gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Girişimcilik ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Mütevelli Heyeti: Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Yaşar Üniversitesi Rektörünü,

f) Rektörlük: Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Üniversite: Yaşar Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İnovasyon ve girişimcilik ekseninde bölgesel, sektörel, ulusal, uluslararası ve küresel rekabet faktörleri üzerinde çalışma ve araştırmalar yürütmek, araştırma sonuçlarını paydaşlara ve karar alıcılara ulaştırmak.

b) İnovasyon ve girişimcilik çalışmalarına yönelik fırsat ve tehditleri analiz ederek geleceğe dönük umut veren sektörleri tespit etmek, bu sektörler için öngörü, uzgörü ve stratejiler üreterek ulusal ve uluslararası platformlarda önerici ve yönlendirici rol üstlenmek.

c) Özel sektörde faaliyet gösteren işletmelere stratejik planlama, inovasyon yönetimi, pazar araştırmaları ve diğer ilgili çalışmalar ile araştırmaları yapmak, bu plan ve çalışmalara uygun eylem planları hazırlama hizmetleri sunmak.

ç) Bölgesel ve ulusal kalkınmaya değer kazandıracak sektör gelişim planları hazırlamak, yeni rekabet alanları ve coğrafyalarını araştırmak, bulguları yatırımcılara ve karar alıcılara ulaştırmak.

d) Üniversite stratejik planında yer alan öncelikli araştırma ve inovasyon alanları hakkında araştırmalar yapmak, strateji ve senaryolar üretmek, bulguları kamuoyu ile paylaşmak.

e) İnovasyon ve girişimcilik ekseninde ulusal ve uluslararası yatırım ve teşvik politikalarının sürdürülebilirliği üzerine araştırma ve çalışmalar yapmak, iyileştirme yönünde strateji ve bilgi üretmek.

f) Potansiyel yatırımcı ve girişimcilerle, ilgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik alan çalışmalarına dayalı sektör, küme ve fırsat/risk analizleri hazırlamak, alternatif stratejiler önermek.

g) Üniversite stratejik planına değişen çevre koşullarına uygun biçimde öneriler sunmak.

ğ) Yükseköğrenim eğilimleri ve inovatif akademik programlar hakkında yıllık değerlendirme raporu hazırlamak.

h) Ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet gösteren ilgili araştırma merkezleri, enstitü ve çalışma grupları ile işbirliği ve ortak çalışmalarda bulunmak, eğitim programları önerileri hazırlamak, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, süreli, hakemli ve özel yayınlar/dosyalar hazırlamak ve yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez tarafından, 5 inci maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilecek faaliyetler şunlardır:

a) Konferans, seminer, sempozyum, kolokyum ve eğitim programları düzenlemek.

b) Araştırma, inceleme, eğitici çalışmaların gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmalar yürütmek.

c) Çalışmaların gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı kuruluşlarda görevli uzmanlardan yararlanmak.

ç) Merkezin amaçlarına uygun yayın faaliyetlerinde bulunmak.

d) Merkezin amaçlarına uygun proje ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Yönetim Kurulunun önerisi ile Üniversitenin ilgili bölümlerinde çalışan öğretim elemanları veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdürünün görev süresi iki yıldır. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(3) Merkezin iş yüküne paralel olarak Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile yeterli sayıda müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

(4) Müdürün görevi başında olamayacağı durumlarda, müdür yardımcısına veya Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekâlet verilir.

(5) Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyet planını, yıllık programlarını yapmak ve yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

ç) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve program taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programı taslağını Mütevelli Heyetinin onayına sunulmak üzere Rektörlüğe iletmek; onaylanan çalışma programının uygulanmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanları veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu beş kişiden oluşur.

(3) Yönetim Kurulu kendi içinden bir başkan seçer.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(5) Yönetim Kurulu, Müdürün önerisi üzerine belirlenen gündemle ayda en az bir kez olmak üzere toplanır. Müdür toplantı öncesi veya sırasında üyelerden gelen önerileri gündeme alır.

(6) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) 5 inci maddede yer alan amaçlar ve 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirerek karara bağlamak.

c) Rektörlüğün onayına sunulacak bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı taslağını görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyaçlarını belirlemek.

d) Çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını karara bağlamak ve gerekli görülecek yeni görevlendirmeler için Rektörlüğe öneride bulunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; konularında uzman akademik personel ile Merkezin faaliyet alanında çalışmış ve tecrübesi olan kişiler arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu başkanı, Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin sayılarında bir sınırlama yoktur ve üyelere bu görev için herhangi bir ücret ödenmez.

(4) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla iki yıldır. Süresi dolan üyeler, tekrar görevlendirilebilir.

(5) Danışma Kurulu, Müdürün teklifi üzerine yılda iki kez toplanır.

(6) Müdür, Danışma Kurulunun raportörlüğünü yapar.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; 5 inci maddede belirtilen amaçlara yönelik yürütülen Merkez faaliyetleri hakkında görüş, öneri ve değerlendirmelerini Yönetim Kuruluna sunar.

Merkez Sekreteri ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkez Sekreteri Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Merkez Sekreteri; 5 inci maddede yer alan amaçlara etkin bir biçimde ulaşılmasında Müdüre bağlı olarak çalışır ve Merkezin idari ve diğer işlerinin etkin bir biçimde görülmesinden Müdüre karşı sorumludur.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik ve uzman personel ihtiyacı, Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyetince belirlenen personelce karşılanır.

(2) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre Rektör tarafından başka birimlerdeki akademik veya idari personel Merkezde görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.