17 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30041

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim, yatay geçiş ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim, yatay geçiş ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim dalı: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümlerine bağlı anabilim dallarını,

b) Dekan: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Ders: Ders kurulu içindeki anabilim/bilim dalı ve klinik uygulamalara giriş kapsamında yürütülen (teorik veya pratik) eğitim saatini,

ç) Ders kurulu: Belirli bir doku veya organ sisteminin, değişik anabilim/bilim dalları ya da eğitim birimleri tarafından, belirli bir süre içinde entegre olarak verilen ders grubunu,

d) Dönem: Bir ders yılını,

e) Entegre eğitim sistemi: Tıp eğitiminde derslerin anabilim/bilim dallarına göre değil, doku ve organ sistemlerine göre verilmesini,

f) Fakülte: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesini,

g) Fakülte Kurulu: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

h) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Mersin Üniversitesi Senatosunu,

i) Staj Dönemi: Dönem IV ve V’teki anabilim/bilim dallarındaki klinik, ameliyathane ve polikliniklerde uygulamalı eğitimi,

j) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

k) Yönetim Kurulu: Mersin Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan dönem I, II, III, IV, V ve VI olmak üzere altı dönemden ibarettir. Her dönem en az otuz iki hafta ve altı yıllık eğitimde en az 5500 ders saatidir.

(2) Dönem I, II, III, IV, V ve VI için, 10 uncu maddede belirtilen devam koşulu aranır. Öğrencilerin daha önce aldığında, devam yükümlülüğünü yerine getirdiği halde başarısız olduğu dönemleri/stajları, öğrenciler her defasında belirtilen devam koşulları ile tekrar ederler. Kayıt yaptırdıktan sonraki altı yıllık sürede okuldan mezun olamayan öğrenciler, öğrenimlerini sürdürmek için, öğrenci katkı payı öderler, kayıt yaptırdıktan sonraki azami sürede okuldan mezun olamayan öğrenciler ise katkı payını ödemeye devam ederler, derse/staja devam ve sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Eğitim sistemi

MADDE 6 – (1) Fakültede eğitim-öğretim dönem I, II ve III’te ders kurullarına, dönem IV, V ve VI’da staj esasına göre yapılır.

(2) Fakültede entegre eğitim sistemi uygulanmakta olup, eğitim-öğretimde teorik ve uygulamalı dersler birlikte yürütülür. Tıp fakülteleri dışında herhangi bir kurumda staj yapılması talep edildiğinde ya da başka fakültelerden öğrenci başvuruları olduğunda; ilgili anabilim dalı akademik kurulunun ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayına başvurulur.

İlk kayıt ve kabul şartları

MADDE 7 – (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir ve Rektörlükçe belirlenen tarihlerde kayıt yapılır. Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

Öğrenci statüsü

MADDE 8 – (1) Öğrencilerin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmeleri için, her dönemin başında kayıtlarını yaptırmış ve öğrenim süresini altı yıl içinde tamamlayamayan öğrencilerin ilgili mevzuatla belirlenen öğrenim ücretini/katkı payını yatırmış olmaları gerekir. Fakülteye dinleyici öğrenci kabul edilmez.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Öğrenciler Fakülte Kurulunca belirlenen usullere göre ve akademik takvimde belirtilen süre içinde, ders kayıt formu ile öğrenim süresini altı yıl içinde tamamlayamayan öğrenciler ise ilgili mevzuatla belirlenen öğrenim ücretini/katkı payını yatırdıktan sonra aynı süre içinde ders kayıtlarını yenilerler. Belirtilen sürede kayıtlarını yenilemeyenler, o dönemin derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına giremez.

Devam

MADDE 10 – (1) Laboratuar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik çalışmaları ve benzeri çalışmalardan oluşan uygulamalı dersler ile teorik derslere devam zorunlu olup imzalı yoklama alınır. Teorik derslerin %25’inden fazlasına devam etmeyen öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz. Uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci; haklı ve geçerli bir mazereti olsa da, o ders/ders kurulu ya da stajların hiçbir sınavına alınmaz. Dekanlık veya Üniversite tarafından görevlendirilme nedeniyle derslerine devam edemeyen öğrenciye telafi yaptırılarak devam koşulunu yerine getirmesi sağlanır.

(2) Dönem I, II ve III’te uygulanan entegre eğitim sisteminden dolayı, ders kurulları birden fazla dersten oluşur. Her bir ders için devam zorunluluğunun yerine getirilmemesi halinde, bu durumun kurul sonu sınavı başarı notu hesaplamalarına dahil edilmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Notlar ve başarı durumu

MADDE 11 – (1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 60 ve üzeridir. Ortak zorunlu dersler için 10/9/2016 tarihli ve 29827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Sınavda kopya çeken veya çekilmesine yardım eden öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve bu öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Ders başarı notu, ders kurulu ile dönem sonu genel veya dönem sonu bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Sınavlarının yüzde ağırlıkları akademik takvimde belirtilen sürelerde öğretim elemanı ders görevlendirmeleri ve haftalık ders programları ile birlikte Fakülte Yönetim Kurulu önerisiyle Senatoda karara bağlanır.

(3) Bir derse ilişkin sınavların yüzde ağırlıkları eğitim-öğretim yarıyılının başında öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.

(4) Harf notlarına ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) SG (Sınava Girmedi); derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, dönem sonu genel sınavı sonu veya dönem sonu bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Dönem sonu başarı notu hesaplanmaz ve başarısız olarak değerlendirilir.

b) DZ (Devamsız); devamsızlık nedeniyle dönem genel sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrenciye verilen nottur. Dönem sonu başarı notu hesaplanmaz ve başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dersi tekrar aldığında devam koşulu aranır.

c) BZ (Başarısız); derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, dönem sonu genel veya dönem sonu bütünleme sınavına girmesine rağmen sınavdan 50'den az puan alan veya dönem sonu başarı puanı 60’tan az olan öğrencilere verilir. Başarısız olarak değerlendirilir.

ç) BL (Başarılı); derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, dönem sonu genel veya dönem sonu bütünleme sınavına girerek sınavdan 50 veya daha yüksek puan alan ve dönem sonu başarı puanı 60 veya daha yüksek olan öğrencilere verilir. Başarılı olarak değerlendirilir.

d) SR (Süren Ders); eğitim-öğretim süresi içinde henüz notlandırılmamış dersleri alan öğrencilere verilir.

e) MF (Muaf); muaf edilen dersler için verilir.

f) SD (Sorumluluğu Düşer); kapatma, değiştirme ve benzeri uygulamalar ile öğrencinin sorumluluğu dışında kalan daha önce başarısız olduğu dersler için verilir, ortalamaya girmez ve öğrencinin son başarı durumunu gösterir çizelgede dikkate alınmaz.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itirazlar

MADDE 12 – (1) Sınav sonuçları, ilgili sınavdan en geç beş iş gün içinde Dekanlığa bildirilir. Öğrenciler sınav sonuçlarına maddi hata itirazında bulunabilir ve sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez. Öğrenciler komite, dönem sonu genel ve dönem sonu bütünleme sınav sonucu ilan edilmeden sınavın yapıldığı günü izleyen iki iş günü içinde ve maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak başvurabilir. İlgili birim başkanlığınca yapılan inceleme sonunda maddi hata tespit edilirse, ilgili öğretim elemanının da görüşü alınarak, Fakülte Yönetim Kurulunca gerekli düzeltme yapılır ve sonuç ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

Mazeretler ve izinli sayılma

MADDE 13 – (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav şartlarından birini, haklı ve geçerli bir nedenle yerine getiremeyen öğrencilerin bu hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre azami öğrenim süresine eklenir. Mazeret olarak kabul edilebilecek haklı ve geçerli nedenlere ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencilere, belgeleyecekleri haklı ve geçerli mazeretlerinin bulunması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tüm öğrenim süresi içerisinde en çok iki yıla (dört yarıyıl) kadar izin verilebilir. Bu izin süresi, azami öğretim süresine eklenir. Ancak, bu izinler ile ilgili başvuruların eğitim-öğretim yılının ilk ayı içinde yapılması zorunludur.

(3) Öğrencilere öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışında kongre, sempozyum, toplantı, spor ve sanat etkinlikleri ile staj faaliyetlerinde bulunmak üzere, izinli oldukları sürelerde devam edemedikleri derslerin telafisi yapılması koşuluyla Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilebilir.

Mazeret sınavı

MADDE 14 – (1) Mazeretleri nedeni ile herhangi bir ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Yönetim Kurulunca tespit edilen tarihte yapılır. Dönem sonu genel ve bütünleme sınavları ile staj genel ve bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

Avrupa kredi transfer sistemi

MADDE 15 – (1) Fakültenin lisans programına kayıtlı olup, başka bir üniversitedeki eşdeğer lisans programında eğitim gören ya da başka bir üniversitedeki eşdeğer lisans programına kayıtlı olup Fakültede eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarılarını belgelendirmek amacıyla düzenlenecek belgelerde, öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmesini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kullanılır.

(2) Derslerin toplam AKTS kredisi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre 360’tır. AKTS’nin uygulanmasına ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tıp doktorluğu eğitiminde ön şart dönem tekrarı

MADDE 16 – (1) Tıp doktorluğu eğitim-öğretiminde bir dönem, bir sonraki dönemin ön şartıdır. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci; dönem I, II ve III’te kaldığı dönemi, dönem IV, V ve VI’da kaldığı staj ve stajları aynı şekilde tekrarlar.

Sınav günleri ve şekli

MADDE 17 – (1) Sınav tarihleri, sınav şekli, ortak zorunlu dersler ve zorunlu yabancı dil ve seçmeli derslerin eğitim-öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tıp doktorluğu eğitimi başarı derecesi

MADDE 18 – (1) Mezuniyet başarı derecesi; altı dönemin dönem sonu başarı notlarının toplamının altıya bölünmesiyle hesaplanır.

(2) Dönem sonu başarı not ortalaması, bir öğrencinin bir yılda aldığı ve ortalamaya dahil olan derslerden elde ettiği notları ile o derslerin kredilerinin çarpımından oluşan toplam sayının ortalamaya dahil olan derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(3) Başarı not ortalamalarının hesaplanmasında sonuçlar virgülden sonra iki basamak kullanılarak ifade edilir.

(4) Genel akademik başarı not ortalaması ve diğer not dönüşümleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre hesaplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birinci, İkinci ve Üçüncü Dönemin Sınavlarına İlişkin Esaslar

Ders kurulu sınavı

MADDE 19 – (1) Dönem I, II ve III’teki ara sınavlara ders kurulu sınavı adı verilir ve bu sınav her kurulun sonunda yapılır.

Ders kurulu notu

MADDE 20 – (1) Ders kurulu notu, ders kurulu sonunda yapılan teorik ve pratik sınavlardan alınan notlara göre hesaplanır. Ders kurulu notunun hesaplanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Dönem sonu genel sınavı

MADDE 21 – (1) Her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavın bitiminden itibaren on beşinci ve yirmi birinci gün arasında bütün ders kurullarını kapsayan dönem sonu genel sınavı yapılır.

Dönem sonu genel sınav notu

MADDE 22 – (1) Dönem sonu genel sınavı notu, dönem sonunda yapılan teorik ve pratik sınavlardan alınan notlara göre hesaplanır. Dönem sonu genel sınavı notunun hesaplanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Dönem sonu bütünleme sınavı

MADDE 23 – (1) Dönem sonu bütünleme sınavı, dönem sonu genel sınavının bitiminden itibaren on beşinci ve yirmi birinci gün arasında yapılır.

Dönem sonu bütünleme sınavı notu

MADDE 24 – (1) Dönem sonu bütünleme sınavı notu, dönem sonunda yapılan bütünleme sınavının teorik ve pratik sınav aşamalarında alınan notlara göre hesaplanır. Dönem sonu bütünleme sınavı notunun hesaplanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Dönem notu

MADDE 25 – (1) Dönem notu aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Dönem notu, ders kurulları notları ortalamasının %60’ı ile dönem sonu genel sınavı notunun %40’ının toplamından oluşan nottur.

b) Dönem sonu başarı notu 60’tır. Başarı notunun hesaplanması için dönem sonu genel veya bütünleme sınavından en az 50 puan almak gerekir.

c) Dönem notu 60’ın altında olan öğrenci, dönem sonu bütünleme sınavına alınır. Dönem notu; dönem sonu bütünleme sınavında elde edilen notun %40’ı ile (a) bendinde belirtilen ders kurulları notları ortalamasının %60’ı toplamından oluşur.

(2) Sınav notu hesaplanırken 0,5 ve üstü bir üst tam nota tamamlanır.

Dönem geçme puanı

MADDE 26 – (1) Dönem geçme puanı 100 tam puan üzerinden 60 ve üzeridir. Sınav sonuçları öğrenciye sadece not olarak bildirilir.

Sınav dallarının sonuca etkisi

MADDE 27 – (1) Kurul sonu, dönem sonu ve bütünleme sınavlarında başarı notu, sınavın tüm dallarının pratik ve teorik sınav sonuçları kullanılarak hesaplanır. Bir sınavın bütün dallarının sınav sonucuna etkisi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Dönemin tekrarı

MADDE 28 – (1) Dönem sonu genel sınavına girmeyen öğrenci, dönem sonu bütünleme sınavına da girmemesi halinde başarısız olur. Bu durumda öğrencinin ara sınav not ortalaması dikkate alınmaz.

(2) Dönem sonu bütünleme sınavı sonunda da başarısız olan öğrenci o dönemi tekrarlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dördüncü ve Beşinci Dönemin Staj Sınavları ile Altıncı

Dönemin Stajlarına İlişkin Esaslar

Staj sınavı

MADDE 29 – (1) Staj sınavı dönem IV ve V’te her stajın sonunda yapılır. Staj notu, staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında alınan nottur.

(2) Staj sonu sınavı, staj bütünleme sınavı, başarı notunun hesaplanması ve stajların tekrarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 30 – (1) Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Staj notu

MADDE 31 – (1) Staj notu, staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında alınan nottur.

Dönem notu

MADDE 32 – (1) Dönem IV, V ve VI’da başarılı öğrencilerin dönem notu, o döneme ait staj notlarının ortalaması alınarak hesaplanır. Dönem notu hesaplanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Stajların değerlendirilmesi

MADDE 33 – (1) Dönem IV ve V’te her bir stajın %20’sinden fazlasına devamsızlığı olan öğrenci haklı ve geçerli bir mazereti olsa da staj sınavına giremez, başarısız sayılır ve stajı tekrarlar. Dönem VI’da her bir staj bir uygulama dersi olarak kabul edilir. Her bir stajın %20’sinden fazlasına devamsızlığı olan öğrenci stajı tekrarlar. Dönem IV, V ve VI’da Dekanlık veya Üniversite tarafından görevlendirilme nedeniyle devamsızlık yapmış olan öğrenciye, görevlendirme nedeni ile katılamadığı staj bölümünün telafisi yaptırılarak devam koşulunu yerine getirmesi sağlanır.

(2) Bu dönemdeki öğrencilerin staj başarı düzeyine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yatay Geçişler, İlişik Kesme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Yatay geçişler

MADDE 34 – (1) Fakülteye başka tıp fakültelerinden yapılacak yatay geçişlere ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

İlişik kesme

MADDE 35 – (1) Öğrencinin yazılı olarak kaydının silinmesini istemesi dışında, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olanların, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı üzerine Üniversite ile ilişiği kesilir.

Diplomalar

MADDE 36 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Tıp Bilimleri ön lisans diploması; tıp öğrenimini tamamlayamayanların veya tamamlayamayacakları anlaşılanların ön lisans diploması almaları, ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

b) Tıp doktorluğu diploması; bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim-öğretimini başarı ile tamamlayan, 360 AKTS kredisi yeterliliğini sağlayan, tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel akademik başarı not ortalaması 60 veya daha yüksek olan öğrencilere verilir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi olarak, başarılı olduğu son intörnlük stajının bitiş günü alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Giyim ve genel görünüş

MADDE 37 – (1) Öğrenciler giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39 – (1) 6/11/2007 tarihli ve 26692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/11/2014 tarihi itibarıyla Fakülteye kaydı olan öğrencilerin, bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 26/11/2014 tarihinden önceki öğrenim süreleri hesaba katılmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Fakülteye kayıtlı olan öğrencilerin akademik ortalamaları ve başarı notları bu Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.