17 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30041

YÖNETMELİK

Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/11/2011 tarihli ve 28109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Aile Hekimliği dönemindeki eğitim programının amacı; öğrencinin daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, öğrenciye hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını yalnız başına kaldığında bu sanatı en iyi biçimde uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) Aile Hekimliği dönemindeki klinik ve poliklinik uygulamalar aşağıdaki dilimlere ayrılarak düzenlenir:

a) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları                                                                  2 Ay,

b) İç Hastalıkları                                                                                         2 Ay,

c) Kadın Hastalıkları ve Doğum (6 hafta)/Genel Cerrahi (2 hafta)              2 Ay,

ç) Acil Tıp                                                                                                   2 Ay,

d) Kırsal Hekimlik (6 hafta)/Kardiyoloji (2 hafta)                                       2 Ay,

e) Dahili Bilimler Seçmeli                                                                           1 Ay,

f) Cerrahi Bilimler Seçmeli                                                                         1 Ay.

(3) Aile Hekimliği döneminde başarılı sayılmak için; ikinci fıkrada belirtilen dilimlerin her birimindeki süreyi tamamlamak, ilgili klinik ve polikliniklerde bilfiil çalışmış olmak, yeterli sayıda doğumu gözetim altında bizzat yaptırmış olmak, zorunlu haller dolayısıyla eksik kalmış çalışmaları da tamamlamış olmak, her uygulama stajı sonunda ilgili anabilim dalı başkanlığından o stajın başarı ile tamamlandığını ve gereken nöbetlerin tutulmuş olduğunu gösteren yeterlik belgelerini almış olmak gerekir.

(4) Aile Hekimliği dönemindeki stajların her biri için öğrencilere takdir edilen ve “Başarılı” ya da “Başarısız” olarak verilen not Dekanlıkça Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. Aile Hekimliği stajlarının bir veya birkaçından başarılı olamayan öğrenciye başarısız olduğu staj/stajları başarılı oluncaya kadar tekrarlamak hakkı verilir. Aile Hekimliği dönemini başarı ile tamamlayanlara başka bir sınav uygulamaksızın Tıp Doktoru diploması verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/11/2011

28109

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/4/2012

28266

2-

26/5/2014

29011

3-

12/11/2014

                  29173 (Mükerrer)

4-

22/6/2015 

29394 

5-

5/11/2015

29523