16 Nisan 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30040

YÖNETMELİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÖRESEL GIDALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yöresel Gıdalar Uygulama ve Araştırma Merkezi amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yöresel Gıdalar Uygulama ve Araştırma Merkezi amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YGAUM): Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yöresel Gıdalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Van ve yöresine ait olan geleneksel gıdaları kayıt altına alarak bir envanterin oluşturulmasını sağlamak, bu gıdaların üretim şekillerine ait bilgilerin kaybolmasını önleyici tedbirler geliştirmek, bu gıdaların ürün ve üretim özelliklerini tanımlamak, üretim şekillerini günümüz modern üretim teknolojilerine adapte ederek geliştirmek, bu gıdaları üretim şekilleri ve ürün özelliklerine göre sınıflandırmak, bu geleneksel gıdaların ülkenin ve dünyanın diğer bölgelerinde de tanınması, görünürlüğünün artması ve pazarlanması için araştırmalar yapmak, bu konuda ihtiyaç duyulan eğitsel, bilimsel ve teknik danışmanlık hizmetleri sunmak, bu gıdalar ile ilgili her türlü ders, kurs, seminer toplantı, kongre ve sempozyum gibi faaliyetleri düzenlemek ve desteklemek, bu gıdalarla ilgili eğitim, öğretim ve bilimsel içerikli elektronik, dijital ve basılı materyal hazırlamak ve desteklemek, bu konuda lisans ve lisansüstü düzeyde ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek ve faaliyetlerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yöresel gıda üretimi yapan üreticilerin eğitilmesi yoluyla kaliteli, verimli ve hijyen ürün üretiminin sağlanması, böylece üretim yapan küçük işletmelerin kendini geliştirmesi ve rekabet gücünün arttırılması,

b) Yöresel gıdaların üretimi ile ilgili olarak bu alanda gerçekleştirilecek eğitim-öğretim faaliyetleri ile Üniversite içinde konuyla ilgili eğitim alan öğrencilerin ve bu alanda eğitim veren akademisyenlerin azami ölçüde fayda elde etmesinin sağlanması, bu konuyla ilgili faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesi, akademik etkileşim ve yardımlaşmanın kolaylaştırılması, bu alanda faaliyet gösteren yerel üretici ve kurumlar ile akademik çalışma yapan bilim insanlarının bir araya getirilmesi, Van ve yöresinde üretilen geleneksel gıdaların Van dışında daha geniş pazarlara sürekli ulaşılabilirliğini sağlamak için gerekli desteğin sağlanması,

c) Van ve yöresinde üretilen ya da üretim potansiyeli olan geleneksel gıdaların kendilerine has tat, koku ve aroma gibi ürün karakteristiklerini belirleyen araştırmalar ve çalışmalar yaparak, bu gıdaların daha geniş pazarlarda bilinirliğinin ve tüketiminin arttırılması, böylece yöre halkının yöresel gıdaların üretiminden daha fazla ekonomik getiri sağlamasının önünün açılması, kırsal alandaki nüfusun kırsalda kalması, kırsal kalkınma ve bölgesel istihdamın arttırılması stratejilerine katkıda bulunulması,

ç) Van İlinde üretimi yapılan yöresel gıdaların üretim tekniklerinin geliştirilmesine ilişkin her türlü uygulama ve araştırma üniteleri açılması, pilot üretim tesisleri kurulması, bu ürünlerin üretimi ile ilgili standartlar ve üretim yönetim sistemleri geliştirilmesi,

d) Merkez bünyesinde bu ürünlerin ticari üretimini yapan firmaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere test-analiz birimleri kurulması, bu firmaların bağımsız denetleme ve kontrol işlerini yapacak birimlerin kurulması, aksamadan çalışmasının temin edilmesi, yönetiminin gerçekleştirilmesi,

e) Merkez bünyesinde; Üniversitede, Van İlinde ve yöresinde üretimi yapılan geleneksel gıdalarla ilgili yapılacak bütün araştırmalar için ihtiyaç duyulan alt yapının sağlanması, tasarlanması, kurulması, satın alınması veya mevcut altyapının ihtiyaca göre ilgili bölümler ve fakülteler ile iş birliği içinde geliştirilmesi,

f) Van İlinde üretimi yapılan yöresel gıdaların üretimi ve pazarlanması ile ilgili gerçekleştirilecek eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere teorik, uygulamalı ya da disiplinler arası öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve basılması,

g) Üniversitede, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç duyulması durumunda Van İli ve yöresinde üretilen yöresel gıdaların üretimlerini yapabilecek proto-tip üretim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısı kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi, konuyla ilgili çözüm yöntemleri geliştirilmesi, ürün ve danışmanlık hizmetleri verilmesi,

ğ) Üniversite bünyesinde görevli araştırmacıların Van İli ve yöresinde üretilen yöresel gıdalarla ilgili projelerinin, talepleri halinde Danışma Kurulunun incelemesi ve uygun bulması şartıyla desteklenmek üzere ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara sunulması, başlıklarında faaliyetlerde bulunulması,

h) Van İli ve yöresinde üretimi yapılan geleneksel gıdalarla ilgili kamu veya özel sektör kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler için ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü ders, kurs, seminer, kongre, toplantı, çalıştay, konferans ve benzeri eğitim programları düzenlenmesi ve yürütülmesi, bu konudaki faaliyetlerin desteklenmesi ve koordinasyonunun sağlanması,

ı) Van İli ve yöresinde üretilen yöresel gıdaların üretim ve pazarlanmaların da kullanılan bilimsel ve teknolojik alt yapıyı desteklemek için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim, etkileşim ve işbirliğin geliştirilmesi,

i) Van İli ve yöresinde üretimi yapılan yöresel gıdalar ile ilgili mevzuatı, yeni gelişme ve uygulamaların takip edilmesi, konuyla ilgili üreticilerin mevzuat ve standartlar konusunda bilgilendirilmesi, bu konuda standartların geliştirilmesi ve mevzuat oluşturulması gibi çalışmalara talep edilmesi halinde katkı sağlanması,

j) Van İli ve yöresinde üretilen yöresel gıdalarla ilgili her türlü araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması, bu amaçla laboratuvarlar ve pilot işletmelerin kurulması, bu konuda yerli ve yabancı kişi ya da kuruluşlar ile iş birliği yapılması, bu konudaki çalışmalara destek ve katkı sağlanması,

k) Van İli ve yöresinde üretilen yöresel gıdalarla ilgili eğitimsel, teknik ve bilimsel her türlü konuda danışmanlık yapılması, danışmanlık hizmetleri talep edilmesi halinde Üniversite döner sermayesi aracılığı ile ve ilgili birimlerin izinleri ile gerekli uzmanların görevlendirilmesini sağlayarak hizmet sunulması, bu konulardaki faaliyetlerde koordinasyonun sağlanması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, doğrudan Rektöre karşı sorumlu olup, Üniversite öğretim elemanları veya üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

 (2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin kadrolu akademik personeli arasından ve birim amirlerinin muvafakati ile en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak Rektörün oluru ile görevlendirir. Müdürün görevinin sona ermesi hâlinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Ancak, vekâletin altı aydan fazla olması hâlinde Müdürün görevi sona erer ve ilk görevlendirme usulüne göre Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir. Müdür gerekli gördüğünde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.

c) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç)  Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Üniversite bünyesindeki diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.

e) Her yılın sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Rektörlüğe her yılın sonunda Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.

g) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

ğ) Her türlü uzaktan öğretim programı öğrencileri ve öğretim elemanları için teknik ve akademik desteğin verilmesini sağlamak.

h) Rektörün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından, üçü de farklı fakülte veya yüksekokuldan olacak şekilde, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür Başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerin yarıdan bir fazlasının yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Üç defa üst üste Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu iki oy sayılarak karar verilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkeze yapılan, merkezin faaliyet alanlarını ilgilendiren araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin destek ve teşvik isteklerini değerlendirmek.

ç) Merkeze yapılan iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Merkez için gerek duyulan çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az on üyeden oluşur. Üyeler, Merkezin çalışma alanı ve kapsamı ile ilgili konularda uzman veya bu konularda ulusal ve uluslararası düzeyde yetkinliği kabul görmüş kişilerden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıl olup süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşmek üzere altı ayda bir olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine, uygulamalarına, politika ve stratejilerine ilişkin konuları tartışır, geliştirdiği görüş ve önerileri Yönetim Kuruluna bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.