16 Nisan 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30040

YÖNETMELİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EVDE BAKIM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlılara ulaşılması,

b) Evde bakım hizmeti kapsamına alınan ve tedaviye ihtiyacı olan kişilerin tedavilerinin düzenlenmesi, gerekli eğitimin verilmesi,

c) Kişisel bakımını sağlayamayan bireylerin; kişisel bakımlarının sağlanması, hastaların yaşadıkları ortamların sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi,

ç) Hasta ve yakınlarının, sahip olduğu hastalıkları hakkında eğitimli ve kendine yeterli hale getirilmesi sağlanarak; bilinçsiz sağlık uygulamaları ile oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve hastalık seyrinin ağırlaşmasının engellenmesi,

d) Sağlık hizmetinin hastanın evine kadar götürülmesi ile hem hastanelerde meydana gelebilecek yığılmaların önlenmesi, hem de hastanede yatış sürelerinin azaltılması bu suretle tedavi maliyetlerinin düşürülmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi,

b) İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi,

c) Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması,

ç) Hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesi,

d) Hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesi,

e) Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine nakli.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan ve Üniversitede tam gün çalışan kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Rektör, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi, Müdürün önerisi ile müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Danışma Kurulu ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkezin idari işlerini yürütmek,

c) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleriyle işbirliği yapmak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı öğretim üyesi ile Müdür ve müdür yardımcılarından oluşan toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu iki ayda en az bir defa veya Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Gerektiği zaman Müdürün çağrısı üzerine toplanmak,

b) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek,

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacağı öngörülen Üniversite öğretim elemanları ile konuyla ilgili uzmanlar arasından belirlenen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak,

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak,

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek, verimliliğini arttırmak ve öncelikli alanlarda çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma gruplarının sorumluları ve üyeleri Üniversite öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Çalışma gruplarında faaliyetler, çalışma grubu sorumlularının yönetiminde yürütülür. İhtiyaçlar çalışma grubu sorumlularınca zamanında belirlenir ve Müdüre bildirilir.

(4) Çalışma grubu sorumlusu, projelerin yürütülmesi, denetlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanmasından sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş malzemeler Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.