16 Nisan 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30040

YÖNETMELİK

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

b) Merkez (MCBÜ-DİLMER): Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında yabancılara, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına ve diğer isteklilere Türk Dilini ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretimi faaliyetleri kapsamında Türkiye’yi, Türkiye Türkçesini ve Türk kültürünü yüz yüze veya uzaktan öğretim olanaklarıyla tanıtmak,

b) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türk Dilinin ve yabancı dillerin öğretimi üzerine çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

c) Türk Dili ve yabancı dillerin öğretimi hususunda uygulama ve araştırmalar yapmak, programlar hazırlayarak yöntemler geliştirmek ve bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

ç) Türk Dili ve yabancı dil öğretimi konusundaki yenilikleri, gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kongre, konferans, seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara ve uygulamalara katılmak,

d) Türk Dili ve yabancı dil öğretimini daha verimli hale getirmek için bu dillerin öğretimi konusunda karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek,

e) Türk Dili ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, yurt içinde ve yurt dışında Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı bölümlerinde uygulanan dil öğretim yöntemlerini geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalarda bulunmak ve bu çalışmaları duyurmak için kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek,

f) Türk Dili ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırma amacıyla uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle iş birliği yapmak, öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak,

g) Türk Dili ve yabancı dil öğretimine yönelik araçları hazırlamak; kitap, dergi, bülten, proje, rapor, broşür yayınlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli fuarlarda tanıtım yapmak, dil laboratuvarları oluşturmak,

ğ) Türk Dilini ve yabancı dilleri öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü yabancılara tanıtma amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek, öğretim elemanlarını ve öğrencileri ödüllendirmek, dil öğrenimini teşvik etmek,

h) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları hazırlamak,

ı) Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili, dil bilim ve yabancı diller son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına, yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar kapsamında sertifikalar vermek,

i) Türk Dili ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler hazırlamak, bu alanda geliştirilen ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek,

j) Bilimsel çalışmaları desteklemek, kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak amaçlarıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak,

k) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, konuşma kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak,

l) İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik kurslar açmak,

m) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ve yetişkinlerin yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri için onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek,

n) Yurt dışında yaşayan veya ülkeye dönen Türklere Türkçe öğretmek,

o) Yurt içinde yaşayanların okuma, konuşma, dinleme, yazma gibi dil becerilerini geliştirmeye yönelik kurslar açmak,

ö) Türkçenin ana dil olarak geliştirilmesi hususunda kişisel gelişim, diksiyon, beden dili, hitabet, iletişim, ileri anlama, ileri anlatma, hızlı okuma gibi ileri dil becerilerini geliştirmeye yönelik kurslar düzenlemek,

p) Yurt içi ve yurt dışında yaşayan yabancılara ve soydaşlara yönelik yüz yüze eğitimlerin yanı sıra internet ve uzaktan öğretim imkânlarının kullanıldığı eğitim projeleri hazırlayıp hayata geçirmek,

r) Avrupa dil pasaportuna uygun olarak sertifika ve diploma vermek,

s) Üniversiteler arası iş birliği protokolleri kapsamında gelen akademisyen ve öğrencilere Türkçe öğretmek,

ş) Talep gelmesi halinde Osmanlı Türkçesi, tarihi ve günümüz Türk lehçeleri ile ilgili kurslar açmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları, Müdür ve Yönetim Kuruludur.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak için Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından 2 kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı yöntemle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Kurulda alınan kararları uygulamak,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Merkezdeki işler ile her düzeydeki personelin görev ve sorumlulukları üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

ç) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve bunlarla ilgili önerileri Rektöre iletmek.

(2) Müdür; Merkezin temsil edilmesinden, öğretim kapasitesinin verimli kullanılmasından ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetleri ile sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Birim sorumluları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkezde, öğretilen Türkçe ve diğer dillere ait eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için öğrenci sayısına göre birimler oluşturulur. Bu birimler için birim sorumluları görevlendirilir. Söz konusu birimlerin kurulması ile ilgili esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Birim sorumlusu, Müdür tarafından ilgili dilin veya dillerin öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten birim sorumlusu aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Birim sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Merkez şubelerinde bölümüyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak, bilimsel çalışmaları düzenlemek ve izlemek,

b) Öğretim elemanlarını gelişmeler konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve görevlendirmek, sınav sorularının hazırlanması ve ölçme-değerlendirme gibi eğitim-öğretimle ilgili teknik ilkeleri belirlemek, uygulamaları denetlemek,

c) Merkez birimleri ile ortak çalışmalar yürütmek, öğretim materyallerinin hazırlanmasında görev almak, hizmet içi eğitim çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek,

ç) Yeni öğretim elemanı alımında sınavları hazırlamak, değerlendirmek, aday öğretim elemanlarını göreve hazırlayıcı programlar düzenlemek,

d) Kendi birimi ile ilgili eğitim-öğretim etkinliklerini denetlemek ve öğretim elemanlarının başarı durumlarını izlemek.

(4) Birim sorumluları bu çalışmaların programlanması ve uygulanmasından doğrudan Müdüre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek,

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek,

d) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

e) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

f) Merkeze bağlı birim açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek,

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek,

ğ) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.