15 Nisan 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30039

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih            : 14/04/2017

Karar  No    : 2017/ÖİB-K-40

Konu            : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 01.06.2010 tarihli ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 854 ada, 58 parselde kayıtlı 971,46 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Maliye Hazinesi adına kayıtlı satışa konu taşınmazın; 740.000 (yediyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ulaş KÖSE’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ulaş KÖSE’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine” ilişkin kararın onaylanmasına,

Bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.