15 Nisan 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30039

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih            : 14/04/2017

Karar  No    : 2017/ÖİB-K-38

Konu            : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42374 ada 30 ve 31 parsellerde kayıtlı toplam 1.142 m2 yüzölçümlü taşınmazların (bir bütün halinde), 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Maliye Hazinesi adına kayıtlı satışa konu taşınmazın; 841.000 (sekizyüzkırkbirbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İbrahim KARADUMAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İbrahim KARADUMAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine” ilişkin kararın onaylanmasına,

Bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.