14 Nisan 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30038

YÖNETMELİK

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Lisans programı: En az 4 yıllık bir yükseköğretim programını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Bir eğitim öğretim yılı, dönem sonu sınav süreleri hariç olmak üzere her biri en az 14 haftalık iki dönemden oluşur.”

“(5) Yaz okulunda verilecek dersler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Müfredatın ilk akademik yılında derslerden çekilme işlemi yapılamaz,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a)  Harf Notu      Katsayı           Puan

      AA                 4,00               90-100

      BA                 3,50               80-89

      BB                 3,00               70-79

      CB                 2,50               60-69

      CC                 2,00               50-59

      DC                 1,50               45-49

      DD                 1,00               40-44

      FD                 0,50               35-39

      FF                  0,00               0-34

 

     Harf Notu       Statü

          S                 Başarılı

          U                Başarısız

          EX              Muaf

          I                  Eksik

          W               Dersten çekilme”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) FF, FD, NA, U, W harf notu alınan derslerin tekrarlanması gerekir. Bu derslere açıldıkları ilk dönemde (yaz okulu hariç) kayıt olunması zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel not ortalaması dördüncü dönem sonu itibarıyla ve sonraki dönemlerde 1,75’in altında öğrenciler sınamalı öğrenci olarak tanımlanır.

(2) Sınamalı öğrenciler öncelikle FF, FD, NA veya U notu aldıkları dersler olmak üzere daha önce almış oldukları dersleri tekrarlarlar. Bu şartı yerine getiren öğrenciler ders yükünün uygun olması halinde danışmanın kayıt onayı ile bu derslerin yanı sıra müfredatında bulunan diğer derslerden de alabilir.”

“(5) Sınamalı statünün sona ermesi için genel not ortalamasının en az 1,75 olması gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Öğrenim ücretleri ve burs oranları ile diğer ücretler Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla her defasında bir akademik yılı aşmamak koşulu ile en fazla iki akademik yıl süre ile izinli sayılabilirler. İki akademik yıldan daha uzun süreli izinler için Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyıl başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/2/2016

29636