14 Nisan 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30038

YÖNETMELİK

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

YURTDIŞI VATANDAŞLARA BURS VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındakilere yönelik yurt içinde ve yurt dışında burs verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındakilere yönelik yurt içinde veya yurt dışında en az yükseköğretim seviyesinde eğitim, araştırma, uzmanlık bursu verilmesini ve burslulukla ilgili işlemlere dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası, 8 inci maddesi ile 28 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Burs başvurusunda bulunan kişiyi,

b) Bakan: Başkanlığın bağlı olduğu Bakanı,

c) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,

ç) Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim ve/veya araştırma desteği olarak yapılacak ayni veya nakdi ödemeyi,

d) Burs programı: Burs çeşitlerine uygun olarak ihtiyaçlar çerçevesinde düzey, alan, bölüm ve ülkelere göre başvuru koşulları değişebilen, çerçevesi Kurul tarafından belirlenen programları,

e) Burs durdurma: Bursiyerin bursluluğunun araştırılması gerektiği durumlarda Bursluluk statüsü kaybedilmeksizin burs ödemesine ara verildiği durumu,

f) Burs iptali: Bursiyerin bursluluk statüsünün sona erdirilmesini,

g) Bursluluk taahhütnamesi: Yükümlülükleri ve bursluluk şartlarını belirten ve burslandırmaya uygun bulunan adaylar tarafından imzalanan belgeyi,

ğ) Bursiyer: Burslandırılması uygun görülen kişiyi,

h) Eğitim kurumu: Burs verilmesi uygun görülen kişilerin eğitim aldıkları kurumu,

ı) Kurul: Burs programları, planlama ve stratejileri belirlemeye yetkili Burs Planlama Kurulunu,

i) Öğretim yılı: Bursiyerin öğrenim gördüğü eğitim kurumunda her eğitim yılı için eğitim döneminin başlangıç ve tamamlanması arasında geçen süreyi,

j) Sekretarya: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığında oluşturulan sekretaryayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurul

Kurulun teşkili ve görevleri

MADDE 5 – (1) Burslarla ilgili temel stratejileri belirlemek ve yıllık planlamaları yapmak üzere Burs Planlama Kurulu oluşturulur.

(2) Kurul Başkanı, Başkanlığın bağlı olduğu Bakandır.

(3) Kurul; Bakan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, Dışişleri, Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarının ve Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili birimlerinden en az genel müdür düzeyinde birer temsilcisinden oluşur. Kurul toplantılarına, Kurul Başkanı tarafından gerekli görülmesi hâlinde diğer kurumlardan da temsilci çağrılabilir.

(4) Kurul, yılda en az bir kez toplanır. Kurul, gerekli hallerde Bakanın çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.

(5) Burs program ve kontenjanları, Sekretarya tarafından hazırlanan rapor ve ilgili kurum görüşleri dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenir.

(6) Kurul burs miktarlarını ve sürelerini belirler.

(7) Kurul kararları Sekretarya tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontenjan, Başvuru, Burs Çeşitleri, Bursluluk İşlemleri

Kontenjan ve planlama

MADDE 6 – (1) Sekretarya tarafından kontenjan belirleme ve planlamaya esas teşkil etmek üzere, ülke ya da konulara göre burslarla ilgili ihtiyaçlar ve öncelikleri belirten bir rapor hazırlanır. Hazırlanan rapor her yılın ilk toplantısı öncesinde Kurula sunulur.

(2) Her yıl burslar için tahsis edilecek kontenjanlar; ihtiyaçlar, öncelikler ve bütçe imkânları çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenir.

Burs verilecek adaylar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki burslar, genel ilke olarak yurt dışında yerleşik olan ve ortaöğretimini yurt dışında tamamlamış adaylara yöneliktir.

(2) Burslar, bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartları taşıyan ön lisans, lisans, yüksek lisans, lisans sonrası uzmanlık eğitimi ve doktora düzeyinde kayıtlı olan adaylara, doktora sonrası bir üniversitede akademik danışman nezaretinde çalışma yapan araştırmacılara, akademisyenlere, mesleki yeterliliğe yönelik eğitim programlarına kayıtlı olanlara verilir.

(3) Uzaktan, yaygın ya da yarı zamanlı bir eğitim programına kayıtlı olanlarla, Kurul tarafından belirlenen başvuru kıstaslarını sağlamayanlara burs verilmez.

Burs çeşitleri

MADDE 8 – (1) Burs çeşitleri aşağıdaki şekildedir:

a) Teşvik Bursu: Yurt içinde veya yurt dışında Kurul tarafından Başkanlığın amaçları çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlara ilk defa kayıt yaptıran ve burs verilmesi uygun görülen adaylara yine Kurul tarafından belirlenen miktar ve sürelerde karşılıksız nakdi ödeme yapılır.

b) Tez ve Araştırma Bursu: Bu Yönetmelik çerçevesinde, belirlenen alanlarda araştırma yapan, yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü programına kayıtlı adaylara, öğrencilere veya doktora sonrası akademik çalışma yapan araştırmacılara ve akademisyenlere Kurul tarafından belirlenen miktar ve sürelerde nakdî destek sağlanır.

c) Üstün Başarı Bursu: Çerçevesi Kurul tarafından belirlenen üstün başarılı öğrencilere verilecek ayni ve/veya nakdi destekleri kapsar.

ç) Uzmanlık Bursu: Mesleki yeterlilik, sertifika ve uzmanlık eğitimleri çerçevesinde verilen destekleri kapsar.

(2) Kurul kararı ile başka burs çeşitleri belirlenebilir.

Başvuruların alınması

MADDE 9 – (1) Başvurular, herkesçe ulaşılabilir bir şekilde, kolay ve anlaşılabilir bir yöntemle duyurularak, burs ilanında belirtilen şartlar uyarınca elektronik ortamda alınır.

(2) Burs başvurusu ile ilgili bilgiler ve başvuruda bulunacaklardan istenen belgeler Başkanlığın internet sitesinde, dış temsilciliklerde ve gerekli görüldüğünde basın organları aracılığıyla ilan edilir.

(3) Başkanlık gerekli görülen hallerde adaydan başvurusu ile ilgili ek bilgi ve belge talep edebilir.

Başvuru değerlendirme

MADDE 10 – (1) Başvuru değerlendirmeleri Sekretarya tarafından yürütülür.

(2) Başvurular burs programının önceliği, adayın eğitim geçmişi, başarı durumu, gelir düzeyi, burs programına uygunluğu ve kontenjanlar çerçevesinde, sunulan bilgi ve belgeler esas alınarak değerlendirilir.

(3) Başvuru değerlendirmeleri ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat olmak üzere üç aşamalı bir şekilde yapılır.

(4) Ön inceleme ve uzman değerlendirmesi neticesinde uygun görülen adaylarla mülakat yapılır. Mülakatlar yurt içinde veya yurt dışında belirlenmiş mülakat merkezlerinde yüz yüze veya görüntülü görüşme yöntemi ile yapılır.

(5) Mülakatlar neticesinde burslandırılması uygun görülen adaylara Bakan oluru ile burs tahsisi yapılır.

Bursun başlatılması ve yenilenmesi

MADDE 11 – (1) Burslar, bursluluk taahhütnamesinin imzalanması ve adayın burs teklifinde yer alan eğitim kurumuna kayıt yaptırması veya tez/araştırma teklifinin danışman tarafından yazılı olarak onaylanması hâlinde başlatılır.

(2) Burslar, öğrencinin asgari eğitim süresi içinde eğitimine devam ediyor olması, burs başvuru ve başarı şartlarını sağlaması koşulu ile bursiyerden istenen bilgi ve belgeleri bursun devamı talebini içeren bir dilekçe ile Başkanlığa iletmesi hâlinde yenilenebilir.

(3) Bursun yenilenmesine ilişkin karar ilgili ülkedeki öğretim yılı başlamadan bursiyere bildirilir.

Aday ve bursiyer yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) Aday, başvuru ve evrak teslimi aşamasında sunduğu bütün bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.

(2) Aday veya bursiyer, Başkanlığa yaptığı burs başvurusundaki beyanında sonradan meydana gelen eğitim hayatı ile ilgili adres, eğitim kurumu gibi değişiklikleri ve sonradan hak kazandığı burs ve kredileri otuz gün içerisinde yazılı olarak Başkanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(3) Burslandırılması uygun görülen aday burs ödemeleri başlamadan önce bursluluk taahhütnamesi imzalar. Adayın 18 yaşından küçük olması hâlinde bursluluk taahhütnamesi adayın velisi veya vasisi tarafından imzalanır.

(4) Bursiyer, eğitim ve başarı durumunu gösterir belgeleri Başkanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(5) Araştırma ve tez yükümlülüğü olan bursiyer izleme raporlarını 6 aylık dönemler hâlinde Başkanlığa iletir; tezin ya da araştırmanın tamamlanmasının ardından tez ya da araştırmanın üç nüshasını Başkanlığa sunar. Başkanlık bursiyerin araştırmasında kullandığı anket, istatistik gibi verileri çalışmalarında kullanmak üzere talep edebilir.

(6) Bursiyer, Başkanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde sunmakla yükümlüdür.

(7) Bursiyer, öğrenimini kesintisiz ve başarıyla tamamlamak için gerekli özeni göstermek ve eğitim kurumlarında devam zorunluluğuna ilişkin kurallara uymakla yükümlüdür.

(8) Bursiyer, eğitiminin devamına engel teşkil eden bir durum ortaya çıkması halinde, bu durumu otuz gün içinde bildirmek ve durumunu kanıtlayan belgeleri Başkanlığa sunmakla yükümlüdür.

Burs tahsisi ile ilgili itirazların incelenmesi

MADDE 13 – (1) Burs verilmesi veya bursunun yenilenmesi uygun görülmeyenler, burs tahsis listesinin ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde durumunun yeniden incelenmesini yazılı olarak talep edebilir. Başkanlık ilgili talebi inceleyerek cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.

Burs ödemeleri

MADDE 14 – (1) Bursiyere Kurul tarafından her bir burs programı ve burs düzeyi için belirlenen miktarda ödemeler aylık, üçer aylık ya da altışar aylık olarak bursun tahsis edildiği eğitim ve öğretim süresi boyunca Başkanlık tarafından yapılır. Bursun periyodu Başkanlık tarafından belirlenir.

(2) Burs ödemelerinde para transfer ücreti gibi masraflar çıkması hâlinde bu masraflar burs miktarından mahsup edilir.

(3) İlgili ülke mevzuatı gereğince gerekli mercilere bildirim yapılması ile burstan yapılacak her türlü vergi ve benzeri kesintiye ilişkin sorumluluk ve yükümlülük bursiyere aittir.

Belge ve durum araştırması

MADDE 15 – (1) Başkanlık, gerekli görmesi durumunda bursiyerlerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda 18 inci madde çerçevesinde bursluluğun iptalini gerektirecek bir hususun tespit edilmesi hâlinde burs iptal edilir.

Takip ve danışmanlık işlemleri

MADDE 16 – (1) Bir yükseköğrenim kurumuna kayıtlı olarak ders almakta olan bursiyerlerin akademik başarı ve devam durumları, transkript ve öğrenci belgesi gibi dokümanlar; tez ve araştırma yükümlülüğü olanların ise Başkanlıkça belirlenen formata uygun olarak hazırlayacakları izleme raporları dönemler hâlinde bursiyer tarafından Başkanlığa sunulur.

(2) İstenilen belgeleri sunmayanların bursları durdurulur. Başkanlıkça belirlenen ek süre içerisinde gerekli belgelerin sunulmaması halinde burs iptal edilir.

(3) Tez ve araştırma yapmakla yükümlü olanlara izleme raporlarını incelemek ve gerekli rehberliği yapmak üzere Başkanlık danışman belirleyebilir. Belirlenen danışmanlara Başkanlık tarafından ücret ödenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bursun İptali ve Geri Alınması

Genel esas

MADDE 17 – (1) 5978 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında adayların Başkanlık tarafından belirtilen miktar ve sürelerde burslarının devamlılığı esastır. Ancak Başkanlık bursluluk durumu ile ilgili şartların değerlendirilmesi sonucunda bursun iptaline karar verebilir. Bu Yönetmelik kapsamında bursunun kesilmesine karar verilen bursiyer Başkanlığa karşı hak iddia edemez.

Bursun iptali

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Kayıtlı olduğu eğitim kurumundan başarısız olduğu bildirilen veya tespit edilenlerin,

b) Kayıtlı bulunduğu eğitim kurumundan mücbir sebep halleri ve değişim programları hariç bir yarıyıldan fazla izin alan veya kayıt donduranların,

c) Burs hakkından feragat edenlerin,

ç) Burs almakta iken kayıtlı olduğu eğitim kurumundan ayrılan veya ilişiği kesilenlerin,

d) Eğitim kurumu herhangi bir nedenle kapatılan, başka eğitim kurumunda eğitimine devam ettiğini belgelemeyenlerin,

e) Yanlış bilgi ve belge beyanında bulunduğu tespit edilenlerin,

f) Taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı haklarında 6 ay hapis veya ağır hapis cezası ile yüz kızartıcı suçlardan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanların,

g) Eğitim kurumundan üç aydan fazla uzaklaştırma cezası alanların,

ğ) Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyette bulunduğu ya da Türkiye Cumhuriyeti tarafından terör örgütü olarak tanımlanan kuruluşlar ile ilişkisi tespit edilenlerin,

h) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin,

bursu iptal edilir.

(2) Burs almakta iken herhangi bir özel kurum, kuruluş veya kişiden burs veya kredi almaya başlayan bursiyerlerin bursunun devam edip etmemesine Başkanlık karar verir. Bursiyer bu durumu otuz gün içerisinde Başkanlığa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(3) Bursu iptal edilen bursiyerler yazılı olarak veya elektronik ortamda burslarının iptal edildiğine dair bilgilendirilir.

Haksız ödenen burs miktarının geri alınması

MADDE 19 – (1) Yanlış bilgi ve belge sunarak burslandırılan veya bursun iptalini gerektiren bir durumu bildirmeyerek burs almaya devam eden bursiyerlere yapılan haksız ödemeler genel hükümler çerçevesinde geri alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli kararları almaya Başkanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı yürütür.