6 Nisan 2017 Tarihli ve 30030 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/9977   Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2017/9978   Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2017/9979   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Adıyaman İlinde Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2017/9980   Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

2017/9983   Afyonkarahisar-Seçköy (Bursa) Doğal Gaz İletim Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bilecik ve Bursa İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/9986   Merkezi Ankara’da Olmak Üzere 100.000.000 Türk Lirası Sermayeli Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Marmara Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/10)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1)

—  Piyasaya Arz Edilen Gübrelerin İzlenmesine Yönelik Tebliğ (No: 2017/17)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 1/12/2016 Tarihli ve 2014/2293 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 8/3/2017 Tarihli ve 2014/11491 Başvuru Numaralı Kararı

 

DANIŞTAY KARARI

—  Danıştay Onikinci Dairesine Ait Karar

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri