6 Nisan 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30030

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

SAHTE BANKNOTLARIN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE

UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “merkez veya taşra birimlerine” ibaresi “merkez birimine” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Saklanan sahte banknotlar eğitim, test, adaptasyon ve benzeri amaçlarla kullanılabileceği gibi, bu amaçlarla yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlara da gönderilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.