5 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30029

YÖNETMELİK

Ufuk Üniversitesinden:

UFUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ufuk Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim veya uzaktan eğitim yoluyla yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ufuk Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim veya uzaktan eğitim yoluyla yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Lisansüstü eğitimlerde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri tarihleri içerecek şekilde Ufuk Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenerek, ilgili enstitülerce ilan edilen eğitim dönemini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimleri,

d) Anabilim dalı akademik kurulu: Anabilim Dalının lisansüstü eğitim programlarında fiilen görev yapan üniversitede kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

e) Anabilim dalı başkanı: Enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim dalı başkanını,

f) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ğ) Doktora yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere enstitü anabilim dalı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunan ve bir yıl için görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

h) Enstitü: Ufuk Üniversitesi enstitülerini,

ı) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği 6 aday arasından enstitü kurulunca seçilecek 3 öğretim üyesinden oluşan kurulu,

j) İkinci tez danışmanı: Tezli yüksek lisans, doktora yapan öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği danışman ve anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca atanan, öncelikle Ufuk Üniversitesinde olmak üzere gerektiğinde başka bir yükseköğretim kurumunda görevli bulunan öğretim üyesini,

k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

l) Kredi: Bir lisansüstü derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşit olan birim değerini,

m) Müdür: Ufuk Üniversitesi enstitü müdürlerini,

n) Müdür yardımcısı: Ufuk Üniversitesi enstitü müdür yardımcılarını,

o) Mütevelli Heyet: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ö) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

p) Öğrenim ücreti: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen lisansüstü öğrencilerden alınacak ücreti,

r) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

s) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenlerin, enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere kabul edilmesini,

ş) Proje: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

t) Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü,

u) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

ü) Senato: Ufuk Üniversitesi Senatosunu,

v) Tanıma belgesi: YÖK tarafından denklik belgesi tanzim edilinceye kadar lisansüstü programa başvuran ilgilinin, tanınan bir yurtdışı yükseköğretim kurum ve programından mezun olduğunu gösteren belgeyi,

y) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

z) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere anabilim dalı akademik kurulu önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca atanan en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

aa) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim etkinliklerinin bilişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı/eşzamansız biçimde verildiği öğretimi,

bb) Üniversite: Ufuk Üniversitesini,

cc) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Genel Esaslar

Yüksek lisans programları

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programları; tezli veya tezsiz olarak enstitülerin anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. İlgili anabilim dalı akademik kurulu kararı, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla bir enstitü, anabilim dalında o anabilim dalından farklı bir ad taşıyan disiplinler arası bir başka yüksek lisans programı da açılabilir. Ayrıca ilgili anabilim dalı akademik kurulu kararı, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla diğer üniversitelerle birlikte ortak yürütülecek yüksek lisans programları açılabilir.

(2) Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim yüksek lisans programları Ufuk Üniversitesi bünyesinde açılabilir.

(3) Üniversitenin yüksek lisans programlarında eğitim ve öğretim dili Türkçedir. Yabancı dilde yüksek lisans programları mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla açılabilir.

Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Tezli yüksek lisans programları için ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerden de başvurdukları programın puan türüne göre ALES’ten en az 40 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen sınav belgesine sahip olmaları gerekir.

c) Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı aranıp aranmayacağı veya kaç puan aranacağı ve hangi sınav sonuçlarının eşdeğer tutulacağı ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ilgili dönem öğrenci alım ilanında belirtilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda sadece ÖSYM tarafından yapılan veya eşdeğer kabul edilen sınavlarda en az 80 puan şartı aranır. Türkçe yapılan programlar için ÖSYM’nin Yabancı Dil Sınavı yanında eşdeğer kabul edilen sınavlar ile Ufuk Üniversitesinin yabancı dil muafiyet sınavından en az 50 puan alan adaylar ve yabancı dilde eğitim ve öğretim veren bir yükseköğretim kurumundan lisans mezunu olan öğrenciler doğrudan yabancı dil koşulunu karşılamış sayılır. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da getirilebilir.

ç) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adaylar; tezli başvurular için ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve mülakat puanın %25’ine göre, tezsiz başvurular için lisans not ortalamasının %50’si ve mülakat puanın %50’sine göre değerlendirilir. Mezun durumda olabilecek adayların başvurusunda ise ALES puanının %50’si ve mülakat puanının %50’sine göre değerlendirilir.

d) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların mülakat öncesi ön kayıt işlem tarihi ile kesin kayıt tarihi Üniversitece hazırlanacak akademik takvimde gösterilir.

Bilimsel hazırlık

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programlarına giriş şartlarını sağlayan, başarılı bulunan ve nitelikleri aşağıda belirtilen tezli yüksek lisans program adaylarına; eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı, ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ile gerekli görüldüğünde uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olanlar,

b) Lisans derecelerini yabancı bir ülkede veya üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilemez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre yüksek lisans programı azami sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programının dersleri toplamda on beş krediyi geçemez.

(3) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, mevcut ders programı dikkate alınarak ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Bu dersler, ilgili tezli yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve yüksek lisans öğrenim not ortalamasına dâhil edilmez. Ancak, bilimsel hazırlıktaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yüksek lisans programına yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için öğrencinin tabi olduğu bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel öğrencilik

MADDE 8 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yüksek lisans programlarına belirli bir oranda özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan, programın gereksinimlerini kayıtlı öğrenciler gibi yerine getirmeleri beklenen özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrencilerden kayıt sırasında istenecek belgeler enstitü yönetim kurulunca belirlenerek ilan edilir.

(2) Özel öğrencilik yüksek lisans programında doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler de, asıl öğrenciler gibi ücret ve kayıt dâhil Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrenci kimliği ve askerlik tehir talepleri dâhil öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bunlara burs veya ücret indirimi uygulanmaz. Özel öğrencilerden alınacak öğrenim dâhil diğer ücretler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(3) Yüksek lisans programına kabul edilirken diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak alınan ve başarılı olunan derslerden muaf sayılacakların oranı ilgili yüksek lisans programında alınması gerekli derslerin %50’sini geçemez.

(4) Enstitüde özel öğrencilerin başardıkları yüksek lisans derslerini en geç iki yıl (dört yarıyıl) içerisinde Enstitüde asıl öğrenci olmaları durumunda, kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun uygun bulması ile devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir. Özel öğrencilere Üniversitede bir yüksek lisans programına devam etmedikleri takdirde başarı ile tamamladıkları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

Programlar arası geçiş

MADDE 9 – (1) Şartları aşağıda gösterilen durumlarda tezli ve tezsiz öğrenciler için yüksek lisans programlar arası geçiş uygulanabilir:

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izni anabilim dallarının önerisi üzerine enstitü yönetim kurullarınca verilir. Tezsiz yüksek lisans programından tezliye geçmek için ilgili programda belirlenmiş yabancı dil notu ve ALES başvurma koşulunun yerine getirilmesi gerekir. Diğer yükseköğretim kurumlarından programlar arası geçiş taleplerinde yatay geçişe ilişkin bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

b) Tezli yüksek lisans programından tezsize geçen öğrenci tezsiz yüksek lisans programları için gerekli kredileri tamamlamak zorundadır. Tezsiz programdan tezli programa geçişte, tezli program için gerekli dersleri alıp başarıyla tamamlaması ve tezsiz programdaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

c) Geçiş için yayınlanan akademik takvimde lisansüstü derslerin başlaması için öngörülmüş tarihten en geç bir ay önce öğrencinin başvurusu gerekir. Tezli veya tezsiz programlar arasındaki geçişte başvuruların en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar yapılması gerekir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında geçiş başvurusu bir kez yapılabilir. Yatay geçiş yapan öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda ya da daha önceki programda geçirdiği süreler de hesaba katılır. Daha önce diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapmış olanlar azami öğretim süresi uygun olduğunda programlar arası geçiş de yapabilir. Tezsiz yüksek lisans programında geçen süreler tezli yüksek lisans programındaki süreye dâhil edilir. Tezli programa geçişi kabul edilen öğrencilere tez danışmanı ve tez konusu ayrıca belirlenir.

ç) Tezli programa kayıtlı olup tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrenciler başka tezli bir programa geçiş yapamaz ancak talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programına kalan süresi dikkate alınarak geçiş yapabilir. Tezi intihal sebebiyle reddedilen öğrenciler diğer yüksek lisans programlarına geçiş yapamaz.

Yatay geçiş

MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, yüksek lisans programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Tezsiz yüksek lisans programından tezliye yatay geçiş yapmak için ilgili programda belirlenmiş yabancı dil ve ALES koşulunun yerine getirilmesi gerekir.

(2) Yatay geçiş başvurusunun, ilgili anabilim dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak ek şart ve gereksinimler ile öğrencinin hangi derslerden muaf tutulacağı konuları da dâhil enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili yüksek lisans programında alınması gerekli derslerin %50’sini geçemez. Başka bir yükseköğretim kurumunda tamamlanan dönem projesi, seminer, yeterlik sınavı ve tez dersleri yatay geçişte saydırılamaz. Yatay geçiş için öğrencilerin akademik takvimde gösterilen yarıyılın başlamasından en az on beş gün önce gerekli belgelerle başvuru yapması gerekir.

(3) Yüksek lisans programlarına en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar ve tez çalışmasına başlanmadan önce yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçişte öğrenci, öğrenim gördüğü programda ancak bir kez yatay geçiş yapabilir.

Kesin kayıt

MADDE 11 – (1) Yüksek lisans programlarına öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde aşağıdaki belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar:

a) Lisans diplomasının aslı veya üniversitece onaylı örneği,

b) Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş öğrenciler için diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik ya da tanıma belgesinin aslı veya onaylı örneği,

c) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

ç) Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci not dökümü belgesinin (transkript) aslı veya üniversitece onaylı örneği,

d) YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya elektronik çıktısı,

e) T.C. Kimlik numarası beyanı,

f) Son altı ayda çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet fotoğraf,

g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

ğ) Üniversite Mütevelli Heyetçe belirlenen öğrenim ve diğer ücretlerin ödendiğini gösteren belge,

h) Yabancı öğrencilerin öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli örnekleri, İl göç idaresi müdürlüğü veya ilgili resmi kurumdan alınacak ikametgâh belgesinin aslı veya onaylı örneği.

(2) Kesin kayıt için belgelerin geçerlilik sürelerinin sona ermemiş olması gerekir. Sınavı yapan kurum tarafından aksi belirtilmediği sürece ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin geçerlik süresi, adayın sınava girdiği tarihten itibaren üç yıl, YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin geçerlik süresi, adayın sınava girdiği tarihten itibaren beş yıldır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylara, başvuru sırasında aslını veya onaylı örneklerini teslim etmiş bulunduğu belgeler tekrar geri verilmez.

(3) Kayıt için gerçeğe aykırı, sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen, ön kayıt ve mülakatta yanlış beyan ve bilgiler verenlerin yapılmış kayıtları sonradan öğrenilse dahi iptal edilerek Enstitü ile ilişikleri kesilir ve ayrıca bunlar arasında kendilerine daha önce verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar, öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır.

(4) Adaylara, kesin kayıttaki belgeleri tamamlamaları için enstitü müdürlüğünce uygun süre tanınır. Mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla kesin kaydını süresi içinde yaptıramayan öğrenciler, akademik takvimde belirlenmiş olan ders bırakma tarihine kadar kayıtlarını yaptırabilirler. Bu süre içerisinde mazereti nedeniyle kesin kaydını yaptıramayan öğrenci yönetim kurulu onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere izleyen yarıyılın başında kaydını yaptırır.

(5) Bir yüksek lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci sayısı 10’dan daha az sayıda olduğunda enstitü kurulu bu eğitim programında o ders yarıyılı için lisansüstü program açmayabilir. Ancak kazanan öğrencilerin kayıt hakları programın açılacağı yarıyıla kadar saklıdır ve öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Üniversite Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Öğrenim ve kayıt yenileme ücretini ödemeyen ve belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan veya yenilemeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve tez sınavı dâhil hiçbir öğretim faaliyetlerine katılamaz. Bu durumdaki öğrenciler ders seçimi yapamaz, kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez. Ayrıca askerlik sevk tehiri yapılmış olanların sevk tehirleri iptal edilir ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Seminer/dönem projesi/tez aşamasındaki her öğrenci kaydını dönem başlarında yenilemek zorundadır. Mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla kaydını süresi içinde yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirlenmiş olan ders bırakma tarihine kadar kayıtlarını yenileyebilirler. Kaydını süresi içerisinde yenilemeyen öğrencilerden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen gecikme ücreti alınabilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl için kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise, tez danışmanı tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler öğrenimdeki azami süreye dâhil edilir.

(4) Yüksek lisans programlarının herhangi bir aşamasında üst üste iki yarıyıl ya da aralıklı olarak üç yarıyıl ya da daha fazla süre kayıt yaptırmayan öğrencilerin, tekrar kayıt yaptırdıklarında, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tez konusu ve/veya tez danışmanı değişebilir.

Kayıt dondurma/izinli sayılma

MADDE 13 – (1) Yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden öğrenime devam edemeyecek derecede geçerli, haklı ve zorunlu mazeretleri olanlardan, belgeleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilenlerin, Mütevelli Heyeti tarafından ilgili yarıyıl için belirlenen ücreti ödemek şartıyla talepleri halinde en çok iki yarıyıl boyunca kayıtları dondurulur ve izinli sayılırlar. Bir yarıyıldan az süre için izin verilmez. Kayıt donduran ve izinli sayılan öğrenciler derslere devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamazlar. Öğrencilerin karşılaştığı zorunlu askerlik süresi, gebelik süresi, gözaltı süresi, yurtdışında devamı zorunlu görev süresi, üç aylık süreyi aşan raporlu tedavi dönemi vb. diğer sebepler mazeret olarak öncelikle dikkate alınır. Tutuklanan, mahkûm olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilere izin verilmez. Tutukluluğu sonrası beraat eden öğrenciler, müracaatlarında durumlarını belgelemeleri halinde tutuklulukta geçen süre için izinli sayılırlar. Kayıt donduran öğrencilerin izinli sayıldığı bu süreler azami eğitim öğretim süresine dâhil edilmez.

(2) Kayıt dondurulan veya izinli sayılan sürenin bitiminde enstitüdeki kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin kayıtları silinir. Mazeret olarak başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve sahtecilik yaptığı sonradan belirlenen kişilerin kayıt dondurma işlemleri iptal edilerek geçersiz ilan edilir. Süresi içerisinde ücretini ödemeyenlerin izin hakkı ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile saklı tutulur. Bu durumdaki öğrencilerin izinde geçirdikleri süre ise azami öğretim süresine dâhil edilir.

(3) Kayıt dondurulan veya izinli sayılan sürelerin bitiminden itibaren öğrencilerin takip eden yarıyılda mali ve idari sorumluluklarını yerine getirerek kayıtlarını yenilemeleri gerekir.

Kayıt sildirme

MADDE 14 – (1) Öğrenciler yüksek lisans öğrenimi süresi içerisinde istedikleri takdirde ilgili enstitüye dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Kayıt sildiren öğrencilerin daha sonra aynı enstitüde kayıt sildirdiği yüksek lisans programına dönmek üzere yaptıkları başvuruları kabul edilmez.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve Mütevelli Heyetince belirlenen tüm mali ve idari yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarında Eğitim Öğretim Esasları

Danışman atanması

MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programında; enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak Ufuk Üniversitesinin öğretim üyesi kadrosunda bulunan bir tez danışmanını birinci yarıyılın sonuna kadar ve öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitü yönetim kuruluna önerir. Danışmanlar ve tez konuları enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir, sonradan değiştirilebilir veya sona erdirilir. Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi kadrosunda yeterli öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından programlarda görevli başka bir yükseköğretim kurumu kadrosundaki öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda öncelikle Ufuk Üniversitesi kadrolarından olmak üzere diğer yükseköğretim kurumundan da ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı ihtiyaç üzerine üniversite kadroları dışından atandığı takdirde en az doktora derecesine sahip öğretim elemanlarından olabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında; enstitü anabilim dalı başkanlığı kayıtlı öğrenciler için dönem projesinin yürütülmesinde öncelikli olarak Ufuk Üniversitesi kadrolarından olmak üzere dönem projesi dersini vermesi için programla ilgili olan bir öğretim üyesini veya yeterli niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitü yönetim kuruluna önerir. Proje danışmanları ve dönem proje konuları enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir, sonradan değiştirilebilir veya sona erdirilir.

(3) Tez danışmanı, tez konusunun belirlenmesini izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alanı adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, ilgili enstitü kurulunca kararlaştırılır ve ilgili enstitü yönetim kurulunca yürütülür.

(4) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren yaz dönemi dâhil hak, görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

Tezli yüksek lisans programı uygulaması

MADDE 16 – (1) Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişmesi, bilgiyi değerlendirmesi ve yorumlama yeteneğini kazanması amacıyla tezli yüksek lisans programı; bir eğitim ve öğretim yarıyılında 30 AKTS, bir eğitim ve öğretim yılında 60 AKTS kredisinden, toplam yirmi bir kredi ve toplam 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ile bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı ve programa sayılacak derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans programı derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ilgili enstitüde uygulanan diğer yüksek lisans programları derslerinden en fazla iki veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans derslerinden programa sayılmak üzere en fazla iki ders daha seçilebilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu önerisi ile enstitü kurulu, tezli yüksek lisans programlarında disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı Üniversite Senatosunun onayı ile ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programı uygulaması

MADDE 17 – (1) Öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağının gösterilmesi amacıyla tezsiz yüksek lisans programı; otuz krediden ve 60 AKTS krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje raporu vermek zorundadır. Bu rapor, öğrencinin proje danışmanı tarafından değerlendirilir. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı ve programa sayılacak derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans programı derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ilgili enstitüde uygulanan diğer yüksek lisans programları derslerinden en fazla üç veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans derslerinden programa sayılmak üzere en fazla iki ders daha seçilebilir. Enstitü kurul kararına göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu önerisi ile enstitü kurulu, tezsiz yüksek lisans programlarında disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı Üniversite Senatosunun onayı ile ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Bu süreye geçiş yapmış öğrenciler için tezsiz programdaki geçirilen süreler dâhildir. Kayıt dondurma veya izinli sayılma, özel öğrenci olarak geçirilen süreler azami süre hesaplamasına dâhil değildir. Dört yarıyıla ilave edilen yarıyıllar için ayrıca Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ek ücret ödenir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarında dört yarıyıl sonunda programın öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde öngörülen devam dâhil başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süre olan altı yarıyıl içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu süreye geçiş yapmış öğrenciler için tezli programdaki geçirilen süreler dâhildir. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Kayıt dondurma, özel öğrenci olarak geçirilen süreler azami süre hesaplamasına dâhil değildir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında üç yarıyıl sonunda programın öğretim planında yer alan kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde öngörülen devam dâhil başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen veya dönem projesinden başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Ders seçimi ve dersten çekilme

MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimleri tezsiz yüksek lisansta danışmanları, tezli yüksek lisansta tez danışmanları tarafından, tez danışmanı atanmayan öğrenciler için ise, bu görev tez danışmanı atanıncaya kadar ilgili enstitü anabilim dalı başkanı veya anabilim dalı başkanının enstitüye bildirdiği öğretim üyeleri tarafından yürütülür. Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma, danışman veya yetkili öğretim üyesi onayı ile yapılabilir. Öğrencilerin programda belirtilen zorunlu dersleri seçmesi gerekir. Ders seçimi yapmayan öğrenciler derslere devam edemez.

(2) Danışmanın uygun bulması koşuluyla akademik takvimde belirtilen süreye kadar daha önce seçtiği derslerden çekilebilir. Bu şekilde bırakılan derslerin yerine o yarıyıl içinde, enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek zorunlu nedenler dışında, öğrenci başka bir derse kayıt yaptıramaz.

Derslerin yürütülmesi

MADDE 20 – (1) Bir dersin kredi/saat değeri, o derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, laboratuvar, atölye ve benzeri öğretim saatleri yarısının toplamına eşittir. Ancak herhangi bir ders hiçbir şekilde 4 kredi/saati aşamaz. Derslerin tamamına devam zorunludur. Ancak teorik derslerin % 30’unu, uygulamalı derslerin % 20’sini aşmayan ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir. Yarıyıl boyunca devamsız olduğu belirlenen öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz ve (FF) notu verilir. Öğrencinin devam yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve gerektiğinde enstitü müdürlüğüne bilgi verilir.

Sınavlar, mazeretler ve itiraz

MADDE 21 – (1) Yüksek lisans öğrencilerinin başarı düzeyleri, yarıyıl içinde yapılacak ara sınav ve diğer çalışmalar ile yarıyıl sonunda yapılacak yarıyıl sonu sınavlarıyla ölçülür.

(2) Yüksek lisans öğrencileri, kredili derslerde, her yarıyıl içinde en az bir kez o dersin ara sınavına girerler. Ara sınav, yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi çalışmalar ayrı ayrı ya da birlikte değerlendirilebilir. Ancak geçerli, haklı ve zorunlu sebeplerle ara sınava katılamayan öğrencilerden bu durumun sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde belgeleri ile enstitüye başvurmaları ve enstitü yönetim kurulunun uygun bulması halinde ara sınavı yerine geçmek üzere mazeret sınav hakkı verilebilir. Mazeret sınavının tarihi yönetim kurulunca belirlenir. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz. Birinci derece yakınların ölümü, doğal afetler, heyet raporu ile onaylanmış ağır hastalık ve zorunlu yurt dışı resmi görevler vb. öncelikle dikkate alınır.

(3) Yüksek lisans öğrencisi bir yarıyılda aldığı ve devam koşulunu sağladığı bütün derslerin yarıyıl sonu sınavına, enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Ancak geçerli, haklı ve zorunlu sebeplerle yılsonu sınavına katılamayan öğrencilere, bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavı hakkı bulunmayan durumlarda mazeret sınavı hakkı verilebilir.

(4) Yüksek lisans sınav sonuçlarında maddi hata yapıldığı yönündeki itirazların sınav notlarının ilanını izleyen yedi iş günü içinde enstitü müdürlüğüne yapılması gerekir. İtiraz üzerine sınav evrakı, hatalı not toplamı yapılıp yapılmadığı ile sınırlı olacak şekilde incelenerek değerlendirilir. Belirtilen süre geçirildikten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

Değerlendirme

MADDE 22 – (1) Yüksek lisans öğrencisinin başarı notunun belirlenmesine ilişkin esaslar aşağıdadır:

a) Kredili bir dersin dönem sonu başarı notu; ara sınavlar ile yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum dâhil öğrencinin sergilediği dönem içi akademik performans ve çalışmalar, dönem sonu sınavı ile ayrıca tezsiz öğrenciler için dönem sonu proje çalışması değerlendirilerek ilgili dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir.

b) Yüksek lisans öğrencilerine aldıkları kredili dersler için aşağıda gösterilen harf notlarından biri başarı notu olarak verilir:

Puan           Katsayı         Harf Notu

90-100          4,00                AA

80-89            3,50                BA

70-79            3,00                BB

65-69            2,50                CB

60-64            2,00                CC

0-59              0,00                 FF

(2) Harf notlarından (CB) ve üzeri notlar Başarılı-Geçer; (CC) Koşullu Geçer; (FF) Başarısız-Geçmez olarak değerlendirilir.

(3) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

a) S: Bilimsel hazırlık programındaki derslerini, tez çalışmalarını ve tez sınavını başarıyla tamamlayan ve tezi hakkında kabul kararı verilen öğrenciler ile kredisiz alınan derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U: Bilimsel hazırlık programındaki derslerinde, tez çalışmalarında ve tez sınavında başarılı bulunmayıp tezi hakkında red kararı verilen öğrenciler ile kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

c) EX: Üniversite tarafından uygulanan İngilizce dil sınavı sonucu başarılı görülen veya yatay geçiş yoluyla kabul edilip İngilizce yeterlikten muaf tutulan öğrenciye verilir. (EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgesinde gösterilir.

ç) W: Bir dersten çekilen öğrencilere verilir.

d) I: Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli bir başka nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan ve kesin notu belli olmayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir yarıyılda, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitimi tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir.

e) (NA) Notu: Derslere devam etmemiş öğrencilere verilir. (FF) notu gibi işlem görür.

f) (P) Notu: Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

g) FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

ğ) FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız olarak,

belirlenir.

(4) Öğrencinin o yarıyılda aldığı bir dersin kredisi ile başarı notunun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Yarıyıl not ortalaması; o yarıyılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yarıyıl içi sınav ve diğer akademik çalışmaların başarı notu içindeki ağırlığı % 40, yarıyıl sonu sınav ağırlığı % 60’tır.

(5) Yüksek lisans öğrencilerinin tüm derslerinden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az (2,5) olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) harf notu olan derslerini Mütevelli Heyetçe belirlenen ücreti karşılığı tekrarlayabilir veya bu derslerin anabilim dalı başkanlığı tarafından yerine konulan veya eşdeğeri kabul edilen diğer seçmeli dersleri alabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Ders tekrarı

MADDE 23 – (1) Yüksek lisans anabilim dalınca belirlenmiş olan zorunlu derslerde başarısız olan öğrenciler azami öğrenim süresi içerisinde o dersi tekrarlamak veya enstitü anabilim dalınca yerine konulan veya eşdeğer olarak kabul edilen dersleri almak zorundadır. Ders tekrarlayan öğrencinin derse devam zorunluluğu olmamakla birlikte yazılı sınav, ödev, sunu ve benzeri akademik sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. Danışmanın onayıyla derse devam ile ilgili resmi bildirimde bulunmayan öğrenci o dersi ilk defa alıyor kabul edilerek derse devamla yükümlü tutulur. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(2) Yüksek lisans programındaki zorunlu dersler dışındaki seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci başarısız olduğu ders dışında seçmeli başka bir dersi de danışman onayıyla alabilir.

(3) Azami eğitim süresi içerisinde tekrarlanan derslerde başarılı olamayanlar ile süresi içerisinde tamamlayamayacağı anlaşılanların enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması

MADDE 24 – (1) Tezli programdaki bir öğrenci, tez çalışmasında elde ettiği sonuçları enstitünün Tez, Rapor Yazım ve Basım yönergesine uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak ilk olarak danışmanına sunar. Öğrenci danışmanın yazılı şekilde tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve teze ilişkin orijinallik raporu (intihal raporu) ile birlikte tezi üç nüsha hazırlayarak enstitüye teslim eder. Tezler ilgili enstitü tarafından jüri üyelerine gönderilir. Tez intihal raporunda gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Tez çalışmasının orijinallik raporu (intihal raporu) uygulama esasları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin tez savunmasına başvurabilmesi için tez konusu ve danışmanın atanmasından itibaren en az bir yarıyıl geçmiş olması gerekir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi yedek üyeleri ile birlikte; ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az biri Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil üç öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüride en kıdemli üye başkanlık görevini üstlenir. Danışman ise jürinin çalışmalarında koordinatörlük görevini yürütür.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi reddedilen öğrencinin kendisinin talepte bulunması ve azami süreyi geçirmemiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması halinde kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olan, onaylanmış yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavı veya uzatma süresi sonundaki yenilenen tez sınavı tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması ile AKTS’ye göre hazırlanan diploma ekleri verilir. Mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilenler için tez teslim süresi bir ay daha uzatılabilir. Tezini zamanında teslim edemeyen öğrenci belirtilen koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesi veya diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve yüksek lisans öğrenciliğinde azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Mezuniyeti hak eden öğrencilere diploması hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Geçici mezuniyet belgesi ve tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin birer kopyası enstitü tarafından elektronik ortamda, Üniversite kütüphanesine ve bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(4) Tezsiz programda kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyeti hak eden öğrencilere diploması hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Geçici mezuniyet belgesi ve tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi olarak dönem projesinin başarılı kabul edildiği raporun teslim edildiği tarih gösterilir.

(5) Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgesinin aslını enstitüye teslim ederek diplomalarını alırlar. Yüksek lisans diplomaları ve diploma ekleri, YÖK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanır ve verilir. Öğrenciliği süresince gerçek dışı, sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya sahtecilik yaptığı sonradan belirlenen öğrencilerin diplomaları iptal edilerek ilgili kişi ve kurumlara yazı ile bildirilir.

(6) Yüksek lisans diplomalarının şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programlarına İlişkin Genel Esaslar

Doktora programları

MADDE 26 – (1) Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandıran doktora programları; enstitülerin anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. İlgili anabilim dalı akademik kurulu kararı, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla bir enstitüde, anabilim dalında o anabilim dalından farklı bir ad taşıyan disiplinler arası bir başka doktora programı da açılabilir.

(2) Üniversitenin doktora programlarında eğitim ve öğretim dili Türkçedir. Yabancı dilde doktora programları mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla açılabilir.

Doktora programlarına başvuru ve kabul

MADDE 27 – (1) Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

a) Bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki yüksek lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar ile tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri mezunları ve Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar doktora için gerekli yüksek lisans derecesine sahip sayılır. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 80 tam puan almış olmaları gereklidir. Doktora programları için tezli yüksek lisans mezunlarının ve 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrencilerin ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir.

b) Doktora programlarına başvurularda ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, doktora programlarından hangileri için ne kadar puan aranacağı ve hangi sınavların eşdeğer tutulacağı ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ilgili dönem öğrenci alım ilanında belirtilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda en az 80 yabancı dil puan şartı aranır. Doktora programına ilk defa kayıt olanların yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi sınavı yapan kurum tarafından belirtilmediği takdirde beş yıl olarak uygulanır.

c) Doktora programına başvuracak olanların kabulünde, ALES puanının %25’i, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucunun %25’i ile lisans derecesiyle başvuranlar için lisans not ortalaması, yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için de yüksek lisans not ortalamasının %25’i ve yabancı dil notunun %25’i birlikte değerlendirilir. Mezun durumda olabilecek adayların başvurusu ALES puanının %50’si, yabancı dil notu ile mülakat sonucunun %25’ine göre değerlendirilir.

ç) Doktora programlarına başvuracak adayların mülakat öncesi ön kayıt işlem tarihi ile kesin kayıt tarihi hazırlanacak akademik takvimde gösterilir.

Bilimsel hazırlık

MADDE 28 – (1) Doktora programlarına giriş şartlarını sağlayan, başarılı bulunan ve nitelikleri aşağıda belirtilen doktora program adaylarına; eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı, ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ile gerekli görüldüğünde uygulanabilir:

a) Tezli yüksek lisans derecesini ve lisans derecesiyle doktora programına başvuranlar için lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olanlar,

b) Yüksek lisans veya lisans derecelerini yabancı ülkede veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilemez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre doktora programı azami sürelerine dâhil edilmez.

(3) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Bu dersler, ilgili doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve doktora öğrenim not ortalamasına dâhil edilmez. Ancak, bilimsel hazırlıktaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile doktora programına yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık dersleri ile doktora program derslerinin toplam sayısı her yarıyıl için dördü geçemez.

(4) Bilimsel hazırlık ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için alınan derslere göre öğrencinin tabi olduğu bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel öğrencilik

MADDE 29 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirli bir oranda doktora programına özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan, programın gereksinimlerini kayıtlı öğrenciler gibi yerine getirmeleri beklenen özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrencilerden kayıt sırasında istenecek belgeler enstitü yönetim kurulunca belirlenerek ilan edilir.

(2) Özel öğrencilik doktora programında doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler de, asıl öğrenciler gibi, ücret ve kayıt dâhil Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrenci kimliği ve askerlik tehir talepleri dâhil öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bunlara burs veya ücret indirimi uygulanmaz. Özel öğrencilerden alınacak öğrenim dâhil diğer ücretler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(3) Doktora programına kabul edilirken diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak alınan ve başarılı olunan derslerden muaf sayılacakların oranı ilgili doktora programında alınması gerekli derslerin %50’sini geçemez.

(4) Enstitüde özel öğrencilerin başardıkları doktora derslerini en geç iki yıl (dört yarıyıl) içerisinde enstitüde asıl öğrenci olmaları durumunda, kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun uygun bulması ile devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir. Özel öğrencilere Üniversitede bir doktora programına devam etmedikleri takdirde başarı ile tamamladıkları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

Programlar arası geçiş

MADDE 30 – (1) Şartları aşağıda gösterilen durumlarda doktora öğrencileri için Üniversitedeki doktora programları arası geçiş uygulanabilir:

a) Doktora programları arasında geçiş izni ilişkili anabilim dallarının önerisi üzerine enstitü yönetim kurullarınca verilir. İlgili doktora programı için belirlenmiş yabancı dil ve ALES koşulunun yerine getirilmesi gerekir. Diğer yükseköğretim kurumlarından programlar arası geçiş taleplerinde yatay geçişe ilişkin yönetmelik düzenlemeleri dikkate alınır.

b) Geçiş için yayınlanan akademik takvimde lisansüstü derslerin başlaması için öngörülmüş tarihten en geç bir ay önce öğrencinin başvurusu gerekir. Doktora programları arasındaki öğrenci geçişi için başvuruların yeterlik sınavı öncesine kadar yapılması gerekir. Doktora programlarında geçiş bir kez yapılır. Yatay geçiş yapan öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda ya da daha önceki programda geçirdiği süreler de hesaba katılır. Daha önce diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmış olanlar süreleri uygun olduğunda programlar arası geçiş de yapabilir. Doktora programına geçişi kabul edilen öğrencilere tez danışmanı ve tez konusu ayrıca belirlenir.

c) Doktora programına kayıtlı olup yeterlik sınavına girenler, tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrenciler ile tezi intihal sebebiyle reddedilen öğrenciler diğer doktora programlarına geçiş yapamaz.

Yatay geçiş

MADDE 31 – (1) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun doktora programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve yeterliliğe girmemiş olan başarılı öğrenciler, doktora programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Doktora programlarına yatay geçiş yapmak için ilgili program için belirlenmiş yabancı dil ve ALES koşulunun yerine getirilmesi gerekir.

(2) Yatay geçiş başvurusunun, ilgili anabilim dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak ek şart ve gereksinimler ile öğrencinin hangi derslerden muaf tutulacağı konuları da dâhil enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Doktora programına kabul edilen öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili doktora programında alınması gerekli derslerin %50’sini geçemez. Başka bir yükseköğretim kurumunda tamamlanan dönem projesi, seminer, yeterlik sınavı ve tez dersleri yatay geçişte saydırılamaz. Yatay geçiş için öğrencilerin akademik takvimde gösterilen yarıyılın başlamasından en az on beş gün önce gerekli belgelerle başvuru yapması gerekir.

(3) Doktora programlarına en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar ve yeterliliğe daha önce girmemiş öğrenciler yatay geçiş yapabilir. Yatay geçişte öğrenci, öğrenim gördüğü programda ancak bir kez yatay geçiş yapabilir.

Kesin kayıt

MADDE 32 – (1) Doktora programlarına öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde aşağıdaki belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar:

a) Tezli yüksek lisans diplomasının aslı veya üniversitece onaylı örneği, lisans derecesiyle doktora programına başvuranlar için lisans diplomasının aslı veya üniversitece onaylı örneği,

b) Yabancı ülkelerdeki yüksek lisans programını bitirmiş öğrenciler için diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik ya da tanıma belgesinin aslı veya onaylı örneği,

c) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

ç) Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci not dökümü belgesinin (transkript) aslı veya üniversitece onaylı örneği,

d) YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya elektronik çıktısı,

e) T.C. kimlik numarası beyanı,

f) Son altı ayda çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet fotoğraf,

g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

ğ) Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ve diğer ücretlerin ödendiğini gösteren belge,

h) Yabancı öğrencilerin öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli örnekleri, il göç idaresi müdürlüğü veya ilgili resmi kurumdan alınacak ikametgâh belgesinin aslı veya onaylı örneği.

(2) Kesin kayıt için belgelerin geçerlilik sürelerinin sona ermemiş olması gerekir. Sınavı yapan kurum tarafından aksi belirtilmediği sürece ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin geçerlik süresi, adayın sınava girdiği tarihten itibaren üç yıl, YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin geçerlik süresi, adayın sınava girdiği tarihten itibaren beş yıldır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylara, başvuru sırasında aslını veya onaylı örneklerini teslim etmiş bulunduğu belgeler tekrar geri verilmez.

(3) Kayıt için gerçeğe aykırı, sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen, ön kayıt ve mülakatta yanlış beyan ve bilgiler verenlerin yapılmış kayıtları sonradan öğrenilse dahi iptal edilerek enstitü ile ilişikleri kesilir ve ayrıca bunlar arasında kendilerine daha önce verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar, öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır.

(4) Adaylara, kesin kayıttaki belgeleri tamamlamaları için enstitü müdürlüğünce uygun süre tanınır. Mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla kesin kaydını süresi içinde yaptıramayan öğrenciler, akademik takvimde belirlenmiş olan ders bırakma tarihine kadar kayıtlarını yaptırabilirler. Bu süre içerisinde mazereti nedeniyle kesin kaydını yaptıramayan öğrenci yönetim kurulu onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere izleyen yarıyılın başında kaydını yaptırır.

(5) Bir doktora programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci sayısı beşten daha az sayıda olduğunda enstitü bu eğitim programında o ders yarıyılı için lisansüstü program açmayabilir. Ancak kazanan öğrencilerin kayıt hakları programın açılacağı yarıyıla kadar saklıdır ve öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt yenileme

MADDE 33 – (1) Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Üniversite Mütevelli Heyeti tarafınca belirlenen öğrenim ücretini ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Öğrenim ve kayıt yenileme ücretini ödemeyen ve belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan veya yenilemeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve tez sınavı dâhil hiçbir öğretim faaliyetlerine katılamaz. Bu durumdaki öğrenciler ders seçimi yapamaz, kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez. Ayrıca askerlik sevk tehiri yapılmış olanların sevk tehirleri iptal edilir ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Yeterlik veya tez aşamasındaki her öğrenci kaydını dönem başlarında yenilemek zorundadır. Mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla kaydını süresi içinde yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirlenmiş olan ders bırakma tarihine kadar kayıtlarını yenileyebilirler. Kaydını süresi içerisinde yenilemeyen öğrencilerden Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen gecikme ücreti alınabilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl için kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler, yeterlik sınavına giremezler. Tez aşamasında ise tez danışmanı tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler öğrenimdeki azami süreye dâhil edilir.

(4) Doktora programlarının herhangi bir aşamasında üst üste iki yarıyıl ya da aralıklı olarak üç yarıyıl ya da daha fazla süre kayıt yaptırmayan öğrencilerin, tekrar kayıt yaptırdıklarında, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tez konusu ve/veya tez danışmanı değişebilir.

Kayıt dondurma/izinli sayılma

MADDE 34 – (1) Doktora programlarına kayıtlı öğrencilerden öğrenime devam edemeyecek derecede geçerli, haklı ve zorunlu mazeretleri olanlardan, belgeleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilenlerin, Mütevelli Heyeti tarafından ilgili yarıyıl için belirlenen ücreti ödemek şartıyla talepleri halinde en çok iki yarıyıl boyunca kayıtları dondurulur ve izinli sayılırlar. Bir yarıyıldan az süre için izin verilmez. Kayıt donduran ve izinli sayılan öğrenciler derslere devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamazlar. Öğrencilerin karşılaştığı zorunlu askerlik süresi, gebelik süresi, gözaltı süresi, yurtdışında devamı zorunlu görev süresi, üç aylık süreyi aşan raporlu tedavi dönemi ve benzeri diğer sebepler mazeret olarak öncelikle dikkate alınır. Tutuklanan, mahkûm olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilere izin verilmez. Tutukluluğu sonrası beraat eden öğrenciler, müracaatlarında durumlarını belgelemeleri halinde tutuklulukta geçen süre için izinli sayılırlar. Kayıt donduran öğrencilerin izinli sayıldığı bu süreler azami eğitim öğretim süresine dâhil edilmez.

(2) Kayıt dondurulan veya izinli sayılan sürenin bitiminde enstitüdeki kayıtlarının yenilemeyen öğrencilerin kayıtları silinir. Mazeret olarak başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve sahtecilik yaptığı sonradan belirlenen kişilerin kayıt dondurma işlemleri iptal edilerek geçersiz ilan edilir. Süresi içerisinde ücretini ödemeyenlerin izin hakkı ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile saklı tutulur. Bu durumdaki öğrencilerin izinde geçirdikleri süre ise azami öğretim süresine dâhil edilir.

(3) Kayıt dondurulan veya izinli sayılan sürelerin bitiminden itibaren öğrencilerin takip eden yarıyılda mali ve idari sorumluluklarını yerine getirerek kayıtlarını yenilemeleri gerekir.

Kayıt sildirme

MADDE 35 – (1) Öğrenciler doktora öğrenimi süresi içerisinde istedikleri takdirde ilgili enstitüye dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Kayıt sildiren öğrencilerin daha sonra aynı enstitüde kayıt sildirdiği doktora programına dönmek üzere yaptıkları başvuruları kabul edilmez.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve Mütevelli Heyetince belirlenen tüm mali ve idari yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programlarında Eğitim Öğretimin Esasları

Danışman atanması

MADDE 36 – (1) Doktora programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak Ufuk Üniversitesinin öğretim üyesi kadrosunda bulunan bir tez danışmanını birinci yarıyılın sonuna kadar ve öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu ve tez başlığını da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitü yönetim kuruluna önerir. Danışmanlar ve tez konuları enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir, sonradan değiştirilebilir veya sona erdirilir. Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi kadrosunda yeterli öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından programlarda görevli başka bir yükseköğretim kurumu kadrosundaki öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman olarak atanacak öğretim üyelerinin doktora tezi yönetebilmesi için, daha önce başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda öncelikle Ufuk Üniversitesi kadrolarından olmak üzere diğer yükseköğretim kurumundan da ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı ihtiyaç üzerine Üniversite kadroları dışından atandığı takdirde en az doktora derecesine sahip öğretim elemanlarından olabilir.

(2) Tez danışmanı, tez önerisinin kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren, her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alanı dersi adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, ilgili enstitü kurulunca kararlaştırılır ve ilgili enstitü yönetim kurulunca yürütülür.

(3) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren yaz dönemi dâhil hak, görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

Doktora programı uygulaması

MADDE 37 – (1) Öğrencinin bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazanma amacıyla doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim ve öğretim yarıyılı 30 AKTS’den az olmamak üzere, en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programlarında alınacak ders belirlenirken ayrıca enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan doktora derslerinden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Öğrencinin önceden aldığı lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisi yerine sayılamaz.

(3) Enstitü yönetim kurulu önerisi ile enstitü kurulu, doktora programında disiplinlerarası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(4) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir. Tez çalışması başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Doktora programı ikinci öğretim şeklinde yürütülemez.

Süre

MADDE 38 – (1) Doktora programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Kayıt dondurma veya izinli sayılma, özel öğrenci olarak geçirilen süreler azami süre hesaplamasına dâhil değildir. Azami süre içerisinde ilave edilen yarıyıllar için ayrıca Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ek ücret ödenir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az genel not ortalamasını sağlayamayan veya bu süre içerisinde öngörülen devam dâhil başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami süre olan on iki veya lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Ders seçimi ve dersten çekilme

MADDE 39 – (1) Doktora programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimleri tez danışmanı atanıncaya kadar ilgili enstitü anabilim dalı başkanı veya anabilim dalı başkanının enstitüye bildirdiği öğretim üyeleri tarafından yürütülür. Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma, danışman veya yetkili öğretim üyesi onayı ile yapılabilir. Öğrencilerin programda belirtilen zorunlu dersleri seçmesi gerekir. Ders seçimi yapmayan öğrenciler derslere devam edemez.

(2) Danışmanın uygun bulması koşuluyla akademik takvimde belirtilen süreye kadar daha önce seçtiği derslerden çekilebilir. Bu şekilde bırakılan derslerin yerine o yarıyıl içinde, enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek zorunlu nedenler dışında, öğrenci başka bir derse kayıt yaptıramaz.

Derslerin yürütülmesi

MADDE 40 – (1) Bir dersin kredi/saat değeri, o derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, laboratuvar, atölye ve benzeri öğretim saatleri yarısının toplamına eşittir. Ancak herhangi bir ders hiçbir şekilde 4 kredi/saati aşamaz. Derslerin tamamına devam zorunludur. Ancak teorik derslerin % 30’unu, uygulamalı derslerin % 20’sini aşmayan ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir. Yarıyıl boyunca devamsız olduğu belirlenen öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz ve (FF) notu verilir. Öğrencinin devam yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve gerektiğinde enstitü müdürlüğüne bilgi verilir.

Sınavlar, mazeretler ve itiraz

MADDE 41 – (1) Doktora öğrencilerinin başarı düzeyleri, yarıyıl içinde yapılacak ara sınavlar ile yarıyıl sonunda yapılacak yarıyıl sonu sınavlarıyla ölçülür.

(2) Doktora öğrencileri, kredili derslerde, her yarıyıl içinde en az bir kez o dersin ara sınavına girerler. Ara sınav, yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi çalışmalar ayrı ayrı ya da birlikte değerlendirilebilir. Ancak geçerli, haklı ve zorunlu sebeplerle ara sınava katılamayan öğrencilerden bu durumun sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde belgeleri ile enstitüye başvurmaları ve enstitü yönetim kurulunun uygun bulması halinde ara sınavı yerine geçmek üzere mazeret sınav hakkı verilebilir. Mazeret sınavının tarihi yönetim kurulunca belirlenir. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz. Birinci derece yakınların ölümü, doğal afetler, heyet raporu ile onaylanmış ağır hastalık ve zorunlu yurt dışı resmi görevler vb. öncelikle dikkate alınır.

(3) Doktora öğrencisi bir yarıyılda aldığı ve devam koşulunu sağladığı bütün derslerin yarıyıl sonu sınavına, enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Ancak geçerli, haklı ve zorunlu sebeplerle yılsonu sınavına katılamayan öğrencilere, bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavı hakkı bulunmayan durumlarda mazeret sınavı hakkı verilebilir.

(4) Doktora sınav sonuçlarında maddi hata yapıldığı yönündeki itirazların sınav notlarının ilanını izleyen yedi iş günü içinde enstitü müdürlüğüne yapılması gerekir. İtiraz üzerine sınav evrakı, hatalı not toplamı yapılıp yapılmadığı ile sınırlı olacak şekilde incelenerek değerlendirilir. Belirtilen süre geçirildikten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

Değerlendirme

MADDE 42 – (1) Doktora öğrencisinin başarı notunun belirlenmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Kredili bir dersin dönem sonu başarı notu; ara sınavlar ile yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum dâhil öğrencinin sergilediği dönem içi akademik performans ve çalışmalar, yarıyıl sonu sınavı değerlendirilerek ilgili dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir.

b) Doktora öğrencilerine aldıkları kredili dersler için aşağıdaki çizelgede belirtilen harf notlarından biri başarı notu olarak verilir:

Puan           Katsayı         Harf Notu

90-100          4,00                AA

85-89            3,50                BA

80-84            3,25                BB

75-79            3,00                CB

70-74            2,75                CC

65-69            2,50                DC

60-64            2,00                DD

50-59            1,50                FD

0-49              0,00                 FF

(2) Harf notlarından (CB) ve üzeri notlar Başarılı-Geçer; (CC) Koşullu Geçer; (DC) ve altı Başarısız-Geçmez olarak değerlendirilir.

(3) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

a) S: Bilimsel hazırlık programındaki derslerini, yeterlik sınavını, tez çalışmalarını ve tez sınavını başarıyla tamamlayan ve tezi hakkında kabul kararı verilen öğrenciler ile kredisiz alınan derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U: Bilimsel hazırlık programındaki derslerinde, yeterlik sınavında, tez çalışmalarında ve tez sınavında başarılı bulunmayıp tezi hakkında red kararı verilen öğrenciler ile kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

c) EX: Üniversite tarafından uygulanan İngilizce dil sınavı sonucu başarılı görülen veya yatay geçiş yoluyla kabul edilip İngilizce yeterlikten muaf tutulan öğrenciye verilir. (EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgesinde gösterilir.

ç) W: Bir dersten çekilen öğrencilere verilir.

d) I: Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli bir başka nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan ve kesin notu belli olmayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir yarıyılda, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitimi tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir.

e) (NA) Notu: Derslere devam etmemiş öğrencilere verilir. (FF) notu gibi işlem görür.

f) (P) Notu: Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

g) FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen başarısız öğrencilere verilir.

ğ) FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı olmayan başarısız öğrencilere verilir.

(4) Öğrencinin o yarıyılda aldığı bir dersin kredisi ile başarı notunun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Yarıyıl not ortalaması; o yarıyılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yarıyıl içi sınav ve diğer akademik çalışmaların başarı notu içindeki ağırlığı % 40, yarıyıl sonu sınav ağırlığı % 60’tır.

(5) Doktora programında; öğrencilerin tüm derslerinden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az (3.00) olması gerekir. Genel not ortalaması 3.00 (CB)’nin altında olan öğrenciler bu derslerini Mütevelli Heyetçe belirlenen ücreti karşılığı tekrarlayabilir veya bu derslerin anabilim dalı başkanlığı tarafından yerine konulan veya eşdeğeri kabul edilen diğer seçmeli dersleri alabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci enstitü tarafından belirlenen yüksek lisans programlarından birine geçiş yapabilir. Yüksek lisans programına geçmek isteyen öğrencilerin o program için belirlenmiş ALES ve yabancı dil şartını karşılamış olması, disiplin cezasının olmaması, ilgili anabilim dalının önermesi ve enstitü kurulunun kabul etmesi gerekir.

Ders tekrarı

MADDE 43 – (1) Doktora programının anabilim dalınca belirlenmiş olan zorunlu derslerde başarısız olan öğrenciler azami öğrenim süresi içerisinde o dersi tekrarlamak veya enstitü anabilim dalınca yerine konulan veya eşdeğer olarak kabul edilen dersleri almak zorundadır. Ders tekrarlayan öğrencinin derse devam zorunluluğu olmamakla birlikte yazılı sınav, ödev, sunu ve benzeri akademik sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. Danışmanın onayıyla derse devam ile ilgili resmi bildirimde bulunmayan öğrenci o dersi ilk defa alıyor kabul edilerek derse devamla yükümlü tutulur. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(2) Doktora programındaki zorunlu dersler dışındaki seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci başarısız olduğu ders dışında seçmeli başka bir dersi de danışman onayıyla alabilir.

(3) Azami eğitim süresi içerisinde tekrarlanan derslerde başarılı olamayanlar ile süresi içerisinde tamamlayamayacağı anlaşılanların enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Doktora yeterlik sınavları Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki kez yapılır. Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları sınavdan önce ilgili anabilim dalı tarafından enstitüye bildirilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavına girebilmek için ilgili doktora programı için öngörülen yabancı dil notunu sağlamış olmak, yabancı uyruklular için kendi anadili dışında, eğitim dilinden, Türkçeden ve eğitim sırasında gerekli olan diğer yabancı dillerden yapılacak sınavda başarılı olmak gerekir.

(2) Enstitüdeki yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla enstitü bünyesinde sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi enstitünün bulunduğu yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınavın ağırlığı %50 sözlü sınavın ağırlığı %50 olarak uygulanır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Başvurduğu halde doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış ve başarısız olmuş sayılır.

(5) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin; ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü kurul kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. Bu dersleri altıncı yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir, ancak üyesi olamaz.

(2) Tez izleme komitesinin ilk toplantısı, tez izleme komitesinin atanmasını takip eden en geç altı ay içinde yapılır. Tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, tez izleme komitesi toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 46 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci; tez başlığı, içeriği, tezden beklenen sonuçları ve tez çalışmasının hedeflerini içeren tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına enstitü yönetim kurulunca kabul edilecek geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 47 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tez çalışmasında elde ettiği sonuçları enstitünün Tez, Rapor Yazım ve Basım Yönergesine uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunulmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak ilk olarak danışmanına sunar. Öğrenci danışmanın yazılı şekilde tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve teze ilişkin orijinallik raporu (intihal raporu) ile birlikte tezi beş nüsha hazırlayarak enstitüye teslim eder. Tezler ilgili enstitü tarafından jüri üyelerine gönderilir. Tez intihal raporunda gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Tez çalışmasının orijinallik raporu (intihal raporu) uygulama esasları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporunun başarılı olarak sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, yedek üyeleri ile birlikte; ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 48 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin beş adet nüshasını incelemek üzere danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş veya uzatma süresi sonundaki yenilenen tez sınavı tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye doktora diploması ile AKTS’ye göre hazırlanan diploma ekleri verilir. Mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilenler için tez teslim süresi bir ay daha uzatılabilir. Tezini zamanında teslim edemeyen öğrenci belirtilen koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesi veya diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Mezuniyeti hak eden öğrencilere diploması hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Geçici mezuniyet belgesi ve doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin birer kopyası enstitü tarafından elektronik ortamda, Üniversite kütüphanesine ve bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(5) Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgesinin aslını enstitüye teslim ederek diplomalarını alırlar. Doktora diplomaları ve diploma ekleri, YÖK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanır ve verilir. Öğrenciliği süresince gerçek dışı, sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya sahtecilik yaptığı sonradan belirlenen öğrencilerin diplomaları iptal edilerek ilgili kişi ve kurumlara yazı ile bildirilir.

(6) Doktora diplomalarının şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 49 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(2) Lisansüstü öğrencilerin disiplin işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) Lisansüstü öğrencilere verilecek bursların içeriği ve dağıtımına ilişkin esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(4) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato tarafından düzenlenir.

(5) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim etkinliklerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, diğer yükseköğretim kurumları ile bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili enstitünün önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi, tezsiz yüksek lisans programına ilişkin usullere tabidir. Tezli/tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri ilgili anabilim dalının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile uzaktan öğretim programlarından ders alabilirler.

(6) Öğrencilere her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdiği halde ilgili enstitüye bu değişikliği bildirmemiş veya yanlış-eksik adres vermiş olan öğrencilerin ilgili enstitüde bulunan adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır. Öğrenciler, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

(7) Bu Yönetmelikte yer alan azami program süreleri, 20/4/2016 tarihinden önce lisansüstü programlara kayıt olan öğrenciler için 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren işlemeye başlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 50 – (1) 16/9/2012 tarihli ve 28413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri, Senato Kararları ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.