5 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30029

YÖNETMELİK

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen lisans düzeyindeki kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmede uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen lisans eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKTS: Öğrencinin, beklenen öğrenme çıktılarını kazanabilmesi için ihtiyaç duyduğu iş yükü temeline dayanan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) AL: Bir dersten veya uygulamadan başarılı olmak için gerekli başarı notu alt sınır değeri olan alt limiti,

ç) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokulu,

d) Birim yöneticisi: Fakültelerde dekanı, yüksekokullarda müdürü,

e) Danışman/Koordinatör: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere bölüm başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

f) Ders kredi saati: Haftada bir saat teorik ders, yarıyıl sisteminde bir kredi saati, yıl sisteminde iki kredi saati; uygulama, laboratuvar, bitirme çalışması, seminer, klinik, atölye ve benzeri çalışmaların iki saati, yarıyıl sisteminde bir kredi saati; yıl sisteminde ise iki kredi saatini,

g) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

ğ) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

h) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,

ı) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

i) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,

j) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

k) Öğrenim kazanımları: Bir dersin öğrenme sürecinin başarı ile tamamlanması sonrası öğrencilerin edindiği bilgi ve becerileri,

l) Ön lisans: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden yükseköğretimi,

m) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyılda/yılda yer alan derslerden bir veya birkaçının alınıp başarılması şartı aranılan dersi,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

o) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ö) Seçmeli ders: Zorunlu dersler dışında öğrencinin alan içinden ve/veya alan dışından isteği doğrultusunda aldığı dersi,

p) Senato: Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunu,

r) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,

s) Üst yarıyıl/yıl: Öğrencinin bulunduğu yarıyılı takip eden iki üst yarıyılı/bir üst yılı,

ş) Zorunlu ders: Seçmeli ve ortak zorunlu dersler dışında bir programda öngörülen ve öğrencinin zorunlu olarak alması gereken dersleri,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar ve Öğrenci İşlemleri

Öğrenci işlemleri

MADDE 5 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim görmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, askerliklerinin tecil işlemleri, öğrenci belgelerinin verilmesi, dosyalarının tutulması, diplomalarının ve diploma eklerinin düzenlenmesi işlemleri ile öğrencilerin yazılı taleplerine istinaden veya yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasını gerektiren durumlarda kayıtlarının silinmesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. 

(2) Üniversite öğrencilerinin kayıtlarının iptal edilmesi veya çift ana dal ve yan dal programları, fakülteler, yüksekokul ve bölümler arası yatay geçişler ile diğer yükseköğretim kurumlarından gelen öğrencilerin yatay geçişleri ve intibaklarının yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler, ilgili yönetim kurullarının kararına istinaden dekanlık/müdürlük tarafından yürütülür.

Eğitim-öğretim türleri 

MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim türü; örgün (normal örgün öğretim, ikinci örgün öğretim) eğitimdir. 

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim 

MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Akademik dönemler, yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört hafta, bir yıl yirmi sekiz hafta olarak düzenlenir. Yarıyıl/yılsonu sınavları bu sürenin dışındadır. Yaz okulu ayrı bir yarıyıl niteliği taşımayan bir uygulamadır. 

(2) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, fakülte ve yüksekokulların teklifleri değerlendirilerek, her yılın en geç Mayıs ayı içinde Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.  

Öğrenci kontenjanı ve puan türünün tespiti 

MADDE 8 – (1) Fakülte ve yüksekokullarda bir sonraki akademik yılda bölüm/program için önerilecek öğrenci kontenjanları, özel yetenek sınavı ile öğrenci alımlarında aranacak özel koşullar, her yıl ilgili kurullarda belirlenerek Senatoda görüşülmek üzere Rektörlüğe bildirilir. 

(2) Birimler, öğrenci kontenjanlarını önerirken eğitim özelliklerine göre özel şartlar belirleyebilirler. 

Üniversiteye giriş ve kayıt şartları 

MADDE 9 – (1) Üniversiteye kesin kayıt işlemleri ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında yapılır. ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kayıt için istenen belgelerin, aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır: 

a) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, ilgili öğretim yılında Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olmak.

b) ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda Üniversiteye kayıt için belirtilen gerekli belgeleri sağlamak.

(3) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıtlarını e-Devlet üzerinden veya şahsen başvurarak yaparlar. Ancak, bizzat başvuramayan adaylar, noter tarafından düzenlenmiş vekâletnameye sahip vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler. 

(4) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, ilgili yönetim kurulu tarafından kayıtları iptal edilir. Söz konusu şahıslara verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. 

(5) Yabancı ülke ortaöğretim okulları mezunlarının diploma denklikleri ilgili mevzuata göre onaylanmış olması gerekir. 

(6) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt ve kabul şartları, konu ile ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak Senato tarafından belirlenecek olan uygulama esaslarına göre yürütülür. 

Öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti ve başarılı ikinci öğretim öğrencileri

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin ödeyecekleri katkı payları ve öğrenim ücretleri her yıl Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen kapsam ve koşullarda, tespit edilen miktarlar üzerinden tahsil edilir.

(2) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde Üniversiteye kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti; ilgili mevzuatta belirlenen taban ve tavan sınırları içinde kalmak koşuluyla Üniversite tarafından belirlenir.

(3) Öğrenim ücretlerinin ilk taksiti birinci yarıyıl/yılbaşında kayıt olma ya da ders kaydı sırasında, ikinci taksiti ise ikinci yarıyıl başında ders kaydı esnasında ödenir. Yıl sistemi uygulanan eğitim programlarında ise Şubat ayında ödenir. Süresi içinde öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) İlk %10'a giren öğrencilerin değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) İlk %10 hesaplamasında AGNO değil, dönem ortalaması dikkate alınır.

b) Hazırlık sınıfı hariç, aynı yarıyılda öğrenim görmeye hak kazanmış öğrencilerin başarı ortalamasına göre, bulundukları bölüm/programda her bir yarıyıl için alması gereken asgari dersler ile aldığı diğer derslerden başarılı olması gerekir.

c) İlk %10'a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler. 

ç) Bir bölümdeki öğrencilerin bulundukları sınıf itibariyle ilgili yarıyıl/yıldaki öğrenci sayısı dikkate alınır. Gruplara ayrılmış ise gruplara göre değerlendirme yapılmayarak tüm grup toplamına göre işlem yapılır. 

d) Çift ana dal öğrencileri yalnızca kayıtlı oldukları ana dal programlarında %10 hesaplamasına dâhil edilir. 

e) Normal eğitim-öğretim süresini dolduran öğrenciler değerlendirmeye alınmazlar. 

f) İki dönem üst üste AGNO'su 2,00'ın altında olduğu için yarıyıl/yıl kaybeden öğrenciler takip eden yarıyıl/yılda %10 hesabına dâhil edilmezler. 

g) Herhangi bir yarıyıl/yıldan başarısız dersi olan öğrenciler değerlendirmeye alınmazlar. 

ğ) Bir bölüm için %10'a giren öğrencilerin belirlenmesinde, Üniversitede değişim programları ile özel öğrenci ve benzeri durumda öğrenim gören öğrenciler hariç tutulur. Üniversite öğrencilerinden diğer yükseköğretim kurumlarında aynı şekilde öğrenim gören öğrenciler, %10 hesaplamasında değerlendirmeye alınır. 

h) İlgili akademik yılda yaz okulunda alınan dersler hesaba katılmaz. Bu öğrenciler için bahar yarıyılında hesaplanan dönem ortalaması dikkate alınır. 

ı) Yıl sistemi uygulayan programlarda bu hesaplama bahar yarıyılı sonunda yapılır. 

i) Değerlendirmede ilk %10'a giren öğrenci sıralamasında son sırada olan öğrenci ile aynı dönem ortalamasına sahip olan bütün öğrenciler %10 sıralamasına dâhil edilir.

j) Mazeret veya bütünleme sınavı olan birimlerde başarı sıralaması bu sınavlardan sonra yapılır. 

Öğrenci danışmanlığı ve koordinatörlük 

MADDE 11 – (1) Bölüm başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından her sınıf için en az bir danışman görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde danışmanlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla bir başdanışman/koordinatör görevlendirilebilir. 

(2) Bölüm başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından ders ve sınav programlarındaki koordinasyonu sağlamak üzere program koordinatörü görevlendirilir. 

(3) Danışman/koordinatörler, görevlerini Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütürler.   

Ders kaydı 

MADDE 12 – (1) Ders kaydı işlemleri, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, aşağıda yer alan ilkelere bağlı olarak yapılır:

a) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenci, danışmanının gözetiminde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilgili yarıyıl/yılda ders/dersler için ders kaydı yaptırır.

b) Öğrencinin kayıt bilgileri danışman tarafından onaylanarak ders kayıt işlemi tamamlanmış olur. 

c) Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. 

(2) Akademik takvimde belirtilen sürelerde ders kaydını yaptırmayan öğrenci, ilgili yarıyılda/yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kaydını yaptıramayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, mazeretli olarak geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla, akademik takvime bağlı olarak ders kayıtlarının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir. 

Öğretim programları, uygulama ve stajlar 

MADDE 13 – (1) Öğretim programı, fakülte ve yüksekokullarda niteliklerine göre teorik dersler ve/veya uygulamalar, seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışmaları, staj ve diğer etkinliklerden oluşur. Öğretim programlarının özelliklerine göre staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. 

(2) Fakülteler ve yüksekokullar mezuniyet için gerekli toplam AKTS kredilerini üçüncü fıkrada yer alan miktarlar dâhilinde kendi eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirler.

(3) Yarıyıl sistemi uygulanan birimlerde ders ve uygulamaların toplamı, bir yılda toplam 60 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir. Dört yıllık lisans programları için ortak zorunlu dersler dâhil ders ve uygulamaların toplamı 240 AKTS kredisi olmak zorundadır.

(4) Akademik yarıyıl/yıl başlamadan önce ilgili yarıyılda/yılda yürütülecek dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim elemanları; ilgili bölüm/program kurullarınca belirlenir ve yarıyılın/yılın başlama tarihinden en geç dört hafta önce dekanlığa/müdürlüğe bildirilir; konu ilgili kurulda görüşülerek karara bağlanır. 

(5) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin AKTS kredi karşılıkları ilgili kurullarca belirlenir.

Dersler ve süreleri 

MADDE 14 – (1) Bir ders saatinin süresi 50 dakikadır. 

(2) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olmak üzere üç türlüdür. 

(3) Öğretim programında seçmeli derslerin AKTS kredileri, mezuniyet için alınması gerekli toplam AKTS kredilerinin en az %25'ini ve en çok %40'ını oluşturacak şekilde düzenlenir.

(4) Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında diğer bölüm, fakülte ve yüksekokulda açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçmeli dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam AKTS kredilerinin %10'unu aşamaz. 

(5) Bir seçmeli dersin açılabilmesi için gerekli şartlar ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir.

Ders alma ve bırakma 

MADDE 15 – (1) Fakülte veya lisans eğitimi veren yüksekokullarda bir öğrencinin haftalık alabileceği derslerin AKTS kredi miktarı, AGNO'ya dâhil edilmeyen ortak zorunlu dersler hariç, 45 AKTS kredisini geçmeyecek şekilde ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarına ilişkin kararlarında belirtilir. Belirlenen AKTS kredi sınırları, tekrar dersi olan veya AGNO'su 2,50'nin altında olan öğrencilere üst yarıyıllardan ders alma hakkı vermez.

(2) Son sınıfın her bir yarıyılı için mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere, istemeleri halinde azami AKTS kredi miktarına ilaveten birer ders verilir. 

(3) Ön şartlı bir dersin alınabilmesi için bu dersin ön şart/şartları olan ders/derslerin alınıp başarılması gerekir. 

(4) Lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri hariç, bulundukları yarıyıl itibariyle müfredatında bulunan bütün dersleri almış, tekrar dersi olmayan ve AGNO'su en az 2,50 olan öğrenciler, üst yarıyıllardan alabilecekleri dersler de dâhil olmak üzere en çok 45 AKTS'ye kadar ders alabilirler.

(5) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan almadıkları veya (Z) ve (FF) notu almış oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrenciler, ilgili değişim programının uygulandığı yükseköğretim kurumundan alarak başarısız oldukları dersi/dersleri yaz okulunda ve/veya değişim programı dönüşünde Üniversiteden alabilirler. 

(6) Öğrenciler içinde bulundukları yarıyılda/yılda alacakları derslerin haftalık saatleri ile tekrar ve/veya alt yarıyıl/yıldan alacakları derslerin haftalık saatlerinin, devamsızlık oranını aşacak şekilde çakışması halinde, öncelikli olarak tekrara kaldıkları ve/veya alt yarıyıl/yılda alacakları dersleri almak zorundadır. Derslerin çakışması sebebiyle derslere kayıt yaptıramama, eğitim-öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini engellemez. 

(7) AGNO'sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce almış olduğu derslerden FF notu almış olduğu ders/dersler dışında da azami AKTS kredi sınırını aşmamak kaydıyla, istediği kadar ders alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir. 

(8) Öğrenciler, almış oldukları dersi/dersleri akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışman nezaretinde bırakabilirler. Bırakılan ders/derslerin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla yeni ders/dersler alınabilir. 

(9) Öğrenci; başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar edebileceği gibi bu derslerin yerine başka seçmeli dersi de seçebilir.

Ders muafiyeti

MADDE 16 – (1) Ders muafiyeti başvuruları, öğrencinin Üniversiteye ders kaydı yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Ek kontenjan ve dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları tarihi takip eden ilk hafta içerisinde muafiyet talebinde bulunabilirler, sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri kabul edilmez. Öğrenciler, lisans öğrenimlerine devam ederken eş zamanlı olarak başka bir yükseköğretim programından alıp başarılı olduğu ders/derslerden muafiyet talebinde bulunabilirler.

(2) Derslerinin muaf olarak değerlendirilmesini isteyen öğrenciler, muafiyet istediği dersleri belirten bir dilekçe, not döküm belgesi ve ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle dekanlığa/müdürlüğe başvururlar. ÖSYM tarafından yerleştirilen ve Üniversiteye yeniden kayıt hakkı kazanan, herhangi bir ön lisans programından dikey geçiş yapan veya yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler; daha önce devam ettikleri yükseköğretim programından alıp başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri için, ilgili yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının 27 nci maddede belirlenen harf notlarından en az CC harf notu veya karşılığı olması gerekir. İlgili yönetim kurullarınca muafiyetleri uygun görülen derslerin harf notları, öğrencinin not döküm belgesine aynen işlenir. Sayısal notlar ise Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm tablosuna göre harf notlarına çevrilir ve işlenir.

(3) Üniversitenin mezunları veya öğrencilerinden, ÖSYM tarafından yeniden yerleştirilen ve Üniversiteye kayıt hakkı kazananlar ile ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversite içerisinde yatay geçiş yapan öğrenciler, daha önce Üniversitede alıp başarılı oldukları derslerden muafiyet talebinde bulunabilirler. İlgili yönetim kurullarınca muafiyetleri kabul edilen derslerin notları daha önce aldıkları harf notları olarak işlenir. 

Değişim programları 

MADDE 17 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir. 

(2) Birinci sınıfta okuyan öğrenciler, değişim programlarından yararlanamaz. 

(3) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine işlenir. 

(4) Değişim programları ile ilgili uygulamalar Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

(5) Öğrenciler, değişim programı öğrencisi olarak gittikleri yükseköğretim kurumunda almaları gereken derslerden başarısız olmaları durumunda, ilgili dersin tekrarını Üniversitede yaparlar. Gidilen yükseköğretim kurumunda ders tekrarı yapılamaz. Bu duruma ilişkin esaslar öğrenim protokolü çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı 

MADDE 18 – (1) Fakülte ve yüksekokulların ilgili kurullarının önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hazırlık sınıflarında eğitim ve öğretim, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. 

(2) Yabancı dil eğitimi yapan bölüm/programlara ait hazırlık sınıfı uygulama esasları Senato tarafından belirlenir. 

Devam zorunluluğu 

MADDE 19 – (1) Teorik dersler, laboratuvar ve benzeri çalışmaların en az %80'ine devam etmek zorunludur. 

(2) Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin durumu, yarıyıl/yıl sonu sınavlarından önce öğrenci bilgi sistemine işlenir ve ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Başarının Değerlendirilmesi, Eğitim-Öğretim Süresi ve Ek Süreler

Sınavlar

MADDE 20 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, bütünleme sınavı ve mezuniyet AGNO baraj sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılabilir.

(2) Öğrenciler, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinin değerlendirilmesinden başka, yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından en az %30, en çok %70 olacak şekilde belirlenir. 

(3) Ortak zorunlu derslerin her biri için yarıyıl esasına göre eğitim yapan birimlerde en az bir ara sınav, yıl esasına göre eğitim yapan birimlerde ise en az iki ara sınav ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır. 

(4) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav süreleri en az iki ders saati, ara sınav süresi ise en az bir ders saatidir. Kısa süreli sınavlar ile çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı gibi yapılan sınavlarda, sınav süresi ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ancak, bu şekilde yapılan sınavların süreleri, kısa süreli sınavlar hariç, bir ders saatinden az olamaz. 

(5) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve ilgili sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.

(6) Tek ders sınavı ve mezuniyet AGNO baraj sınavı dışındaki tüm sınavlarda öğrencilerin başarı notlarının hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınır; yarıyıl/yıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl/yıl sonu sınavı puanları 100 üzerinden verilir. 

(7) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır: 

a) Kısa süreli sınav: Yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan kısa süreli sınavlardır. 

b) Ara sınav: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Her ders için yarıyılda en az bir, yılda ise en az iki ara sınav yapılır. Bitirme çalışması ve seminer için ara sınav yapılmaz. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların yarıyıl/yıl içi değerlendirmeleri ara sınav notu yerine geçebilir. Yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması yarıyıl/yıl sonu sınav döneminden önce ilan edilir. 

c) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınavlara kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve/veya uygulamalarda başarılı olan öğrenciler girebilir.

ç) Bütünleme sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınava, sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla, yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeyen ya da bu sınavlara girdiği halde FF, DD ve DC harf notu alan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yıl sonu sınavı notu yerine geçer.

d) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için yarıyıl/yıl sonunda müfredatta belirtilen tüm etkinlikleri ve devam şartlarını yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler için tek derse kaldığı yarıyıl/yıl varsa bütünleme veya yaz okulu sınav dönemi sonunda yapılan sınavdır. Tek ders sınavı öğrencinin ilgili birime yazılı müracaatı ile yapılır. Tek ders sınavına giren öğrenciler için başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaz. Bu sınavdan  alınan not ham not olarak kabul edilir ve dersin verildiği son dönemde kabul edilen AL değeri göz önünde bulundurularak takdir edilen harf notu verilir. AL'nin altındaki not ise FF olarak değerlendirilir. Tek ders sınavı hakkından bir kez yararlanılabilir.  Tek ders sınavında başarısız olan öğrenciler, kanuni süreler içinde bu dersi tekrar ederler.

e) Mazeret sınavı: Bu Yönetmelikte belirlenen ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınavlara ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır. Mazeretleri kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim kurullarınca belirlenen tarihler arasında kullanırlar. Bütünleme sınavı uygulaması olan birimlerde yarıyıl/yıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez; bütünleme sınavı için mazeret sınav hakkı kullanılır. Kısa süreli sınavlar ile yaz okulunda yapılan sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. 

f) Yabancı dil muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında açılan sınavdır. Bu sınav Senato tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır. 

g) Mezuniyet AGNO baraj sınavı: Mezuniyet aşamasına gelen ve FF notu almadıkları halde AGNO'ları 2,00'ın altında olan öğrencilerin, lisans programlarında son dört yarıyılda/iki yılda aldığı derslerden istediği en fazla dördü için yapılan sınavdır. Değerlendirme tek ders sınavı gibi yapılır ve öğrencinin AGNO'su yeniden hesaplanır. AGNO baraj sınavına girecek öğrenciler bu sınav haklarını, ilgili yönetim kurullarının uygun göreceği tarihlerde kullanırlar. Bu sınava girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılmaz. Bu sınavlardan sonra mezuniyet şartlarını yerine getiremeyen öğrenciler, bu Yönetmelik hükümlerine göre takip eden yarıyıl/yılda öğrenimine devam ederler.

(8) Yedinci fıkrada tanımlanmayan sınav türlerine sahip fakülte ve yüksekokullarda, bu sınavların nasıl yapılacağı ve değerlendirileceği, bu birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirtilir. 

(9) Derslerin şube veya gruplar halinde yapılması durumunda, sınavlar ve değerlendirmelerin birlikte yapılıp yapılamayacağı birimlerin uygulama esaslarında belirtilir. 

Sınav programları 

MADDE 21 – (1) Sınav programları, kısa süreli sınavlar hariç, ilgili bölüm başkanlığı ve/veya dekanlık/müdürlüklerce hazırlanır ve sınavlardan en az on beş gün önce ilan edilir. Sınav günleri ve yerleri dekanlığın/müdürlüğün bilgisi dışında değiştirilemez. Millî ve dinî bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir. 

Başarı durumlarının ilanı 

MADDE 22 – (1) Yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları, yarıyıl/yıl sonu sınavının yapıldığı tarihi izleyen on iş günü içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.

(2) Bulundukları yarıyıl/yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış, başarmış ve disiplin cezası almamış öğrencilerden, AGNO'su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi;  3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi olarak belirlenir ve yarıyıl/yıl sonunda dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir. 

Sınav evrakının saklanması 

MADDE 23 – (1) Öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait sınav evrakını notların ilan edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili bölüm başkanlığına teslim eder. Bölüm başkanlığı tarafından dekanlık/müdürlüklere teslim edilen sınav evrakı iki yıl boyunca muhafaza edilir.

Sınav sonucuna itiraz 

MADDE 24 – (1) Bir sınavın veya yarıyıl/yıl içi çalışmasının sonucuna, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde, maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, bölüm ve/veya dekanlığa/müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kâğıtlarında, ilgili öğretim elemanınca maddi bir hata tespit edilirse, ispat belgesi ile birlikte gerekli düzeltme yapılmak üzere dekanlığa/müdürlüğe bildirilir ve bu hata ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Sınavlarda kopya

MADDE 25 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği, kopya çektirdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Ayrıca, söz konusu öğrenci hakkında, ilgili dekanlıkça/müdürlükçe 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

Başarı notu

MADDE 26 – (1) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse ait yarıyıl/yıl içi çalışmalarından aldığı puan ile yarıyıl/yıl sonu sınavında aldığı puan dikkate alınır. 

(2) Yarıyıl/yıl içi çalışmalarının yarıyıl/yıl içi notuna katkısı ile yarıyıl/yıl içi notunun ve yarıyıl/yıl sonu notunun ham başarı notuna katkıları; 20 nci maddeye uygun olarak ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi paketinde belirtilir.

Başarı notunun hesaplanması 

MADDE 27 – (1) Her yarıyılın başlangıcından iki hafta önce, ilgili yarıyılda açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi; yarıyıl içi çalışmaların türleri, sayısı, başarı notuna katkısı, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı ve o derse ait AL değeri gibi bilgileri içeren ders bilgi paketi dersi verecek öğretim elemanı tarafından hazırlanarak ilgili bölüm başkanlığına sunulur. Bölüm kurulunda değerlendirildikten sonra fakülte kurulu kararı ile kesinleşir ve ilgili öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(2) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak aşağıdaki harf notlarından birisi verilir:

     Harf Notu                                   Ağırlık Katsayısı 

          AA                                                  4,00 

           BA                                                  3,50 

           BB                                                  3,00 

           CB                                                  2,50 

           CC                                                  2,00 

           DC                                                  1,50 

          DD                                                  1,00 

           FF                                                   0,00 

            M                                                  Muaf 

            G                                                  Geçer 

            Z                                               Devamsız 

(3) İkinci fıkradaki notardan; 

a) FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrar alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır.

b) M notu, AGNO hesabına dâhil edilmeyen veya yapılan muafiyet sınavlarında başarılı olunan dersler için kullanılır.

c) Ortak zorunlu derslerin ara ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarından alınan notların başarı notuna katkı oranı eşit olarak alınır. Bu dersler için başarı baraj notu, 100 üzerinden en az 50'dir. 50 ve üzeri notlar G harf notu olarak değerlendirilir.

ç) Ortak zorunlu dersler, ilgili fakülte/yüksekokul kurulu tarafından hazırlanıp Senato onayı ile kabul edilen müfredatlara uygun olarak AGNO hesabına dâhil edilebilir. Bu uygulamayı benimseyen birimlerde ortak zorunlu ders/dersler, diğer zorunlu dersler gibi işlem görür.

d) Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

e) Z, AGNO hesabında FF notu işlemi görür. Z ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda/yılda alınarak devam ve sınav şartları yerine getirilir. 

f) Dikey geçiş işlemleri ile ilgili hususlarda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 28 – (1) AGNO: Öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin AKTS kredisi ile o dersin başarı notunun 27 nci maddede belirtilen ağırlık katsayısıyla çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam AKTS kredisine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır. 

(2) Yaz okulu sonunda hesaplanan AGNO, öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki AGNO'su yerine geçer. 

Başarısızlık durumu 

MADDE 29 – (1) Başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00'dır. En son hesaplanan AGNO'su ile bir önceki AGNO'su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenciler takip eden yarıyıllardan/yıllardan yeni ders alamaz. Bu öğrenciler öncelikle FF notu aldıkları dersleri almak zorundadırlar. Ancak öğrenciler istemeleri halinde FF alarak kaldıkları bu dersler dışındaki dersleri de, AGNO'su başarı baraj notuna eşitleninceye veya daha yukarı oluncaya kadar, tekrar alabilir. Ders tekrarı ile AGNO'larını başarı baraj notuna eşitleyen veya bu notun üstüne çıkaran başarılı öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdığı tarih itibarıyla bulunması gerektiği yarıyılda/yılda, ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esasları çerçevesinde öncelikli olarak alt yarıyıllardan/yıllardan dersler alarak öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır. 

(2) Başarısız duruma düşen öğrenciler, değişim programları ile burslara aday gösterilemezler.

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler 

MADDE 30 – (1) Kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrencilere aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Azami süreler sonunda, programında hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği için sınava girme hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendinde belirtilenler dışında kalan öğrencilere, azami öğrenim sürelerinin dolduğu yarıyıl/yıl sonu veya varsa bütünleme sınavı sonuçlarının ilan edilmesini takip eden beş iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları halinde, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için ders sayısına bakılmadan iki ek sınav hakkı verilir.

c) İki ek sınav hakkı; azami öğrenim sürelerinin dolduğu yarıyıl/yıla ait sınav takviminin sona ermesini takip eden otuz gün içinde kullandırılır. Sınav tarihi, yeri ve saati ilgili birim tarafından belirlenir.

ç) İki ek sınav sonunda, hiç almadığı veya devam şartını yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, başarısız olduğu ders sayısını beş derse indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile veya varsa bütünleme sınavlarına girerler.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavları almadan mezun olması için başarması gereken ders sayısını, programında hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beş veya daha aza indiren öğrencilere dört yarıyıl/sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı ek süre verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile varsa bütünleme sınavlarına girerler.

e) Azami öğrenim süresi sonunda veya ek sınavlar sonunda tek dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Söz konusu öğrenciler, dönem sonu veya varsa bütünleme ve tek ders sınavlarına girebilirler.

f) Programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde AGNO'sunun 2,00'ın altında kalması sebebiyle mezun olamayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem/sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere, diledikleri derslerden birim tarafından belirlenen tarihlerde açılan sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

g) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç akademik yıl girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

ğ) Türkçesi yetersiz olan yabancı uyruklu öğrencilere bir yıl süre ile Türkçe eğitimi almaları için izin verilir. Bu süre sonunda diğer yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Türkçe Yeterlilik Sınavında orta veya ileri seviyede başarı sağlayamayan öğrencilere bir yıl ek süre verilir. Bu ek süre sonunda da başarısız olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

h) Mezuniyet hakkı kazandığı halde AGNO'sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, diğer öğrencilerin tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre öğrenimlerine devam edebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Silme ve Sildirme, Mazeretler, Kayıt Dondurma, İzin, Tebligat ve Adres

Bildirme,  Yatay ve Dikey Geçişler, Üniversite İçinde Bölüm veya Birim Değiştirme

Kayıt silme ve sildirme 

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin aşağıdaki durumlarda Üniversiteden kayıtları silinir:

a) Yazılı olarak kayıtlarının silinmesini istemeleri,

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış olmaları,

c) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesinden dolayı kayıt yenilenmemesi üzerine ilişik kesmeye Senatonun karar vermesi ve bu kararı Yükseköğretim Kurulunun onaylaması.

(2) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, bir dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen öğrenci kayıt için diploma vermişse, isteği üzerine bu diploma geri verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz. 

Mazeretler 

MADDE 32 – (1) İkinci fıkrada belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. 

(2) Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler şunlardır: 

a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması, 

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi, 

c) İlgili mahallin mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olmak kaydıyla doğal afetler sonucu öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması, 

ç) Birinci derece yakınlarının ölümü veya bunların ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi, 

d) Öğrencinin öğrenimine devam etmesini engelleyen ekonomik sebeplerin ortaya çıkması,

e) Öğrencinin tutuklu olması, 

f) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet halinin veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

g) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alınması, 

ğ) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği benzer diğer hallerin ortaya çıkması.

Mazeretlerle ilgili yapılacak işlemler 

MADDE 33 – (1) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır: 

a) Mazeret süreleri kayıt dondurma işlemini gerektirmeyecek öğrencilere; giremedikleri sınavlar için, istemeleri halinde 20 nci maddenin yedinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kapsam ve koşullarda mazeret sınav hakkı verilebilir. 

b) Sağlık raporu süresi ve diğer mazeretli olarak geçen süreler devamsızlıktan sayılır. 

c) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremez, girenlerin sınavı geçersiz sayılır. 

Kayıt dondurma 

MADDE 34 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular yarıyılın/yılın ilk on iş günü içinde yapılır. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Kayıt dondurma işlemini gerektirecek haklı ve geçerli nedenlerle mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulur.

(2) Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan/yıldan az olamaz. Sağlıkla ilgili nedenler hariç, haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl/bir yıl süre ile kayıt dondurulabilir. 

(3) Sağlık sorunları nedeniyle kayıt dondurmada süre aranmaz. 

(4) Öğrencinin tutuklu veya hükümlü olması durumunda, müracaat etmeleri halinde ilgili yönetim kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı dondurulur.

(5) Kayıt dondurmak için dekanlığa/müdürlüğe başvuruda bulunan öğrencilerin kayıtları, 32 nci maddede belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde bu madede belirtilen esaslar çerçevesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir. 

(6) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır. 

(7) Öğrencilerin tek seferde raporlu oldukları süre, devamsızlık sürelerini aştığı takdirde istemeleri halinde öğrencilere kayıt dondurma işlemi uygulanır.

İzin

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin izinli sayılma durumlarında aşağıda belirtilen işlemler yapılır: 

a) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz. 

b) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile ilgili mevzuat hükümleri gereğince yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır. 

c) Fakülteler ve yüksekokul adına bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlere katılan öğrencilerin izinli ve mazeretli sayılmalarına, ilgili yönetim kurulu karar verebilir. 

Tebligat ve adres bildirme 

MADDE 36 – (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tüm idari işlemlere ait tebligatlar, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya talep edilmesi halinde öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır.

(2) Öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular, ilgili birimlerin internet sayfasında veya duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle yapılır. 

(3) Fakülte/yüksekokullara kayıt yaptırırken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu fakülte/yüksekokulların ilgili birimlerine bildirmemiş olan veya yanlış ve eksik adres vermiş bulunan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde, tebligat kendilerine yapılmış sayılır. 

Yatay ve dikey geçişler 

MADDE 37 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokuluna yapılacak yatay/dikey geçişler ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. 

Üniversite içinde bölüm ve birim değiştirme 

MADDE 38 – (1) Öğrenciler, bir fakülte veya yüksekokulun kendi bünyesindeki veya Üniversite içinde yer alan diğer fakülte veya yüksekokul bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yapabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çift Ana Dal Lisans Programı ve Yan Dal Programı, Mezuniyet Tarihi,

Diplomalar ve Verilme Şartları

Çift ana dal lisans programı ve yan dal programı

MADDE 39 – (1) Üniversite içinde yürütülen lisans diploma programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile çift ana dal programı açılabilir. Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrenciler iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilirler.

(2) Kayıtlı oldukları lisans programlarını başarıyla yürüten öğrenciler, ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla yan dal programına kayıt olabilirler. 

(3) Çift ana dal ve yan dal programına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. 

Mezuniyet tarihi 

MADDE 40 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavının yapıldığı tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması ve diğer sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur. Ders kaydı gerektirmeyen stajlar ve benzeri etkinliklerden dolayı mezuniyetleri, bir sonraki yarıyıla/yıla taşan öğrenciler o akademik yarıyılda/yılda katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemezler. Ancak, öğrencilik haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler staj yaptıkları yarıyıl/yılda katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler.

Diplomalar ve verilme şartları 

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen kapsam ve koşullarda lisans programlarından mezun olabilmek için 240 AKTS kredisi ders alarak başarı ile tamamlayan ve AGNO'su en az 2,00 olan öğrencilere o programın lisans diploması verilir. 

(2) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyıl veya iki yılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların Üniversiteyle ilişiği kesilir. 

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere, geçici mezuniyet belgesi verilir. 

(4) Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Diplomanın kaybı halinde öğrenciye ikinci nüsha diploma verilir. 

(5) Diploma ve diğer belgelerin düzenlenmesi ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 – (1) 12/10/2012 tarihli ve 28439 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük 

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.