5 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30029

KANUN

TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA

İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASININ TADİL EDİLEN EKLERİNİN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7007                                                                                                         Kabul Tarihi: 14/3/2017

MADDE 1 – (1) Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu bünyesinde hazırlanan “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Tadil Edilen Ekleri”nin Onaylanması uygun bulunmuştur.

(2) Söz konusu Anlaşmanın teknik hükümler içeren eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4/4/2017