5 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30029

KANUN

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİNE

İLAVE EDİLEN ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ HAKKINDA EK-G’NİN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7000                                                                                                         Kabul Tarihi: 14/3/2017

MADDE 1 – (1) “Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesine İlave Edilen Anlaşmazlıkların Çözümü Hakkında Ek-G”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4/4/2017