5 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30029

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İSLAM ÜLKELERİ STANDARDLAR

VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜ ARASINDA İSLAM ÜLKELERİ STANDARDLAR

VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜNÜN TÜRKİYEDE KURULMASI HAKKINDA

ANLAŞMAYA EK DEĞİŞİKLİK PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6999                                                                                                         Kabul Tarihi: 14/3/2017

MADDE 1 – (1) 14 Mart 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü Arasında İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü’nün Türkiye’de Kurulması Hakkında Anlaşma’ya Ek Değişiklik Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4/4/2017