4 Nisan 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30028

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE

İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikle belirlenen süreler içinde tanımlanmamış olduğu tespit edilen koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan sahiplerine, Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği idari para cezası uygulanır ve hayvanlar kimliklendirilerek kayıt altına alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2014” ibaresi “31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/12/2011

28130

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/12/2013

28862

2-

30/12/2014

29221 (Mükerrer)

 

Eki için tıklayınız.