3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA KULLANILAN RENKLENDİRİCİLER

VE TATLANDIRICILAR DIŞINDAKİ KATKI MADDELERİNİN SAFLIK

KRİTERLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/33)’NİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/13)

MADDE 1 – 8/4/2012 tarihli ve 28258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/33) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.