3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN

RENKLENDİRİCİLERİN SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2002/27)’NİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/11)

MADDE 1 – 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiricilerin Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2002/27) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.