3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

KANUN

BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE

İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNE EK İNSAN

KOPYALANMASININ YASAKLANMASINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7009                                                                                                            Kabul Tarihi: 14/3/2017

MADDE 1 – (1) 12 Ocak 1998 tarihinde Paris’te imzalanan “Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi’ne Ek İnsan Kopyalanmasının Yasaklanmasına İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017