3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

KANUN

TIBBİ ÜRÜN SAHTECİLİĞİ VE HALK SAĞLIĞINA TEHDİTLER İÇEREN

BENZERİ SUÇLAR HAKKINDA AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİNİN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6964                                                                                                              Kabul Tarihi: 8/3/2017

MADDE 1 – (1) Hükümetimiz adına 29 Haziran 2012 tarihinde Strazburg’da imzalanan “Tıbbi Ürün Sahteciliği ve Halk Sağlığına Tehditler İçeren Benzeri Suçlar Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin beyanla birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017