3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

KANUN

1996 TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERİN DENİZ YOLUYLA

TAŞINMASINDAN KAYNAKLANAN ZARARIN TAZMİNİ VE

SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE

İLİŞKİN 2010 PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6949                                                                                                              Kabul Tarihi: 8/3/2017

MADDE 1 – (1) 1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010 Protokolünün beyanda bulunmak suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur.

(2) Protokolün 23 üncü maddesindeki sorumluluk limitleri ile eki Zararlı ve Tehlikeli Maddelerden Kaynaklanan Zarara İlişkin Sorumlulukla İlgili Sigorta veya Diğer Mali Teminat Belgesinde yapılacak değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017