2 Nisan 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30026

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/7/2014 tarihli ve 29059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile Mutlak Değerlendirme Sistemindeki not aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

(2) Birinci fıkradaki notlardan;

a) AA, BA, BB, CB: Başarılı,

b) CC: Yardımcı sanat dersleri, ortak zorunlu dersler ve kültür derslerinde başarılı,

c) DC, DD: Ortak zorunlu derslerde ve kültür derslerinde öğrencinin dönem ağırlıklı not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise başarılı (şartlı geçer), değilse başarısız,

ç) FF: Başarısız,

d) F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması sebebiyle final sınavına girme hakkı yok,

e) G (Geçer): Kredisiz derslerde başarılı,

f) K (Kalır): Kredisiz derslerden başarısız,

g) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezî yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not,

olarak tanımlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/7/2014

29059