2 Nisan 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30026

YÖNETMELİK

Piri Reis Üniversitesinden:

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2015 tarihli ve 29500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Öğrenciler İngilizce Hazırlık Programındaki her modülde ders ve uygulamaların en az %85’ine katılmakla yükümlüdür. Devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler başarısız sayılır ve modül bitirme sınavına giremezler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Öğrencilerin İngilizce dil yeterlikleri, her akademik yılın başında yapılan İYS ile belirlenir. Üniversiteye kayıt yaptıran ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerden; İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu, Senato tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavların birinin sonuç belgesi ile kanıtlayamayan öğrenciler ile eğitim-öğretim yılı başında yapılan İYS’de başarılı olamayanlar İngilizce hazırlık öğretimine devam ederler. Lisansüstü programları da dahil İngilizce yeterlik sınavından başarılı olma taban notu; 100 üzerinden 60’dır. İYS notu öğrencinin girmiş olduğu okuma, yazma, dinleme ve konuşma sınavlarından aldıkları notlar dikkate alınarak hesaplanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin bir modülü başarı ile bitirebilmesi için MBN’nin 100 üzerinden 60 olması gerekir. Ancak, Bölüm Başkanlığının önerisiyle Senato, 60 olarak belirlenen taban başarı notunun üzerinde bir notu da taban başarı notu olarak belirleyebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Hazırlık Programına devam eden öğrencilerin izinli sayılma toplam süresi bir akademik yıldan fazla olamaz. Bu öğrencilerin, izin bitim tarihinden sonraki akademik yılın başında öğrenimlerine hangi düzeyden başlayacakları o yıl için yapılan İSTS sonucuna göre belirlenir. İzinli sayılan süre öğrenim süresinden sayılmaz. Yatırılan ücret var ise bu miktar takip eden yıla ait öğrenim ücretinden mahsup edilir. Ancak bu hüküm izinli sayılıp da takip eden yılda öğrenimine başlamayan veya kaydını sildirenler için uygulanmaz. Bu öğrencilerden izinli sayılma kararı güz yarıyılı içinde alınanlara peşin yatırılmış ise sadece ücretin bahar yarıyılına ait olan kısmı iade edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrası ve 11 inci maddenin üçüncü fıkrası İngilizce Hazırlık Programına 2014 yılında başlayıp da bir yıl izinli sayılanlar ile 2015 ve 2016 yıllarında başlayanlar için uygulanmaz.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2015

29500