2 Nisan 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30026

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge, Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge, Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Çankaya Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge, Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, ulusal ve uluslararası düzlemde Üniversite, iş dünyası ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği geliştirilerek gerek öğretim elemanlarının, gerek öğrencilerin kent, bölge ve çevre konularında evrensel yaklaşımlar izleyerek araştırmalar yapması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kentsel coğrafya, kentsel tasarım, kentsel arkeoloji, kentsel koruma, kentsel dönüşüm ve yenileme, kent ve çevre yönetimi, kentsel politika, kent sosyolojisi ve yönetişim ile ilgili konularda ders, seminer, kursların organize edilmesi veya etkinlikler düzenlenmesi, araştırma ve projeler yürütülmesi.

b) Bölgesel kalkınmanın önemli esaslarından olan bölgesel rekabet gücü, bölgesel üretim ve kent ve bölge ekonomisi ile ilgili konularda ders, seminer, kursların organize edilmesi veya etkinlikler düzenlenmesi, araştırma ve projeler yürütülmesi.

c) Kentsel altyapı ve yönetimi, kent içi ulaşım, içme suyu, havza yönetimi, barajlar ve enerji, arıtım ve kanalizasyon, katı atık yönetimi, doğal afet ve zararlarının azaltılması gibi konularda ders, seminer veya etkinlik düzenlenmesi, araştırma ve projeler yürütülmesi.

ç) Risk yönetimi ve afet yönetimi konularında ders, seminer veya etkinlik düzenlenmesi, araştırma ve projeler yürütülmesi.

d) Alternatif enerji kaynakları, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında ders, seminer veya etkinlik düzenlenmesi, araştırma ve projeler yürütülmesi.

e) Çevre, doğal kaynaklar ve sürdürülebilirlik ile ilgili konularda ders, seminer veya etkinlik düzenlenmesi, araştırma ve projeler yürütülmesi.

f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortaklıklar kurarak, ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak üzere birlikte projeler hazırlanması ve aktif olarak projelere katılım sağlanması.

g) Ulusal veya uluslararası düzeyde planlama, tasarım, kent, bölge, çevre çalışmaları ve araştırmaları ile ilgili ödüllere öğrencilerin, öğretim elemanlarının veya Üniversitenin katılımı yönünde gerekli girişimlerde bulunulması.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde planlama, tasarım, kent, bölge, çevre çalışmaları ve araştırmaları ile ilgili konularda seminer, kongre, çalıştay veya konferans düzenlenmesi.

h) Ulusal ve uluslararası düzeydeki planlama, tasarım, kent, bölge, çevre çalışmaları ve araştırmaları ile ilgili bilgi ağlarına katılım sağlanarak Merkezin uluslararasılaşması ve uluslararası düzeyde hizmet vermesinin sağlanması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite-sanayi işbirliği projelerinde yer alan, planlama, tasarım, kent, bölge, çevre çalışmaları ve araştırmaları ile proje hazırlama ve yönetme deneyimi olan tercihen Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanlarından Yönetim Kurulunun görüşünü alarak bir Müdür Yardımcısı görevlendirebilir ve Rektörlük makamının bilgisine sunarak gerektiğinde vekâlet verebilir.

(2) Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını Yönetim Kurulu ve Merkezde görev alan öğretim üye/görevlilerinin önerileri doğrultusunda hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Yönetim Kurulunun görüşü dâhilinde Rektörlüğe sunmak,

ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanıdır. Diğer dört üye, Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyet ve projelere destek sağlamak.

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin amaçlarına hizmet edecek şekilde farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grup liderleri Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları veya ilgili sektörden Müdürce önerilen adaylar arasından, Yönetim Kurulunca seçilirler ve asgari bir yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilirler. Süresi dolan çalışma grubu liderleri, aynı usulle yeniden görevlendirilirler.

(2) Çalışma grubu liderleri Merkezin ve projelere yönelik teşkil edilen çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak senede bir kez Yönetim Kuruluna rapor sunmakla sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 5/8/2013 tarihli ve 28729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge, Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.