2 Nisan 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30026

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE MÜKEMMELLİK

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik birim temsilcisi: Merkezin ilgili birimdeki temsilcisi olarak Üniversite bünyesinde yer alan her fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu/yüksekokul ve konservatuarda görevli eğitimden sorumlu dekan yardımcısını/müdür yardımcısını,

b) Merkez (AKEMAM): Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetlerinde, Bologna yenileme programına uygun bir kalite güvence sistemi meydana getirmek için uyumlaştırma çalışmaları yapmak ve 23/7/2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında akreditasyon çalışmalarını yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili birim ve kurullarıyla koordinasyon halinde, eğitim-öğretimde mükemmelliği hedefleyen kalite çalışmalarının tüm birimlerde başlatılmasında ve sürdürülmesinde öncü rol üstlenmek,

b) Öğrenci, öğretim elemanları, mezun ve işveren gibi eğitim-öğretim paydaşlarının, tatmin düzeylerinin düzenli olarak izlenmesini mümkün kılacak uygun yöntemleri belirlemek ve ilgili birimlerle koordinasyon halinde yürütmek,

c) Eğitim-öğretimde kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde nesnel ve çağdaş tekniklerin uygulanması için bilgilendirici seminerler, çalıştaylar ve toplantılar yapmak,

ç) Lisans ve lisansüstü programlara alınan öğrencilerin kalitesinin yükseltilmesi için birimleri teşvik edip, sonuçları değerlendirmek,

d) Öğretim üyesinin eğitim ile ilgili atama yükseltme kriterlerinin belirlenmesinde ve mesleki gelişimlerinin sürdürülmesinde yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak,

e) Öğrenme kaynaklarının geliştirilmesi için durum tespit çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak ve Üniversitenin ilgili birimlerine düzenli bilgi iletilmesini sağlamak,

f) Eğitim-öğretimde çağdaş eğitim felsefeleri, modelleri ve teknikleri alanında uzman kişilerin bilgilerinden tüm akademik birimlerin yararlandırılması için eğitim ve paylaşım toplantıları düzenlemek,

g) Öğrenci merkezli eğitim-öğretim yöntemlerinin Üniversite çapında yaygınlaşması için bilgilendirici seminerler, çalıştaylar ve toplantılar yapmak,

ğ) Eğitim-öğretim girdi, süreç ve çıktılarının akademik birimlere göre envanterini çıkarmak üzere kullanılacak ölçütler belirlemek, izlemede görevli birimler ve veri toplama yöntemlerinden oluşan bir eğitim-öğretim değerlendirme sistemini hayata geçirmek,

h) Eğitim ve öğretimde mükemmelliğe ulaşmak için yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile ortak faaliyetlerde bulunmak ve projeler geliştirmek,

ı) Üniversitenin kurum içi değerlendirme raporunun eğitim alt başlığının yazım işlemini yürütmek ve Rektörlüğe sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam gün çalışan kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi gerek duyulduğu zaman görev süresi dolmadan görevlendirilmesindeki usulle görevden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilebilir.

(3) Müdür Yardımcısı, Müdürün yokluğunda Müdüre vekalet eder. Vekâlet süresi altı aydan fazla olamaz. Bu sürenin aşılması halinde Rektör tarafından aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve yaptığı çalışmaları uygulamak,

c) 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları denetlemek, çalışmaların amacına uygun olarak gerçekleşmesi için önlemler almak,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları belirlemek, projeler hazırlamak, ilgili birimler ile bağlantılar sağlayarak araştırmaları yürütmek,

d) Faaliyet raporunu Yönetim Kurulu ile birlikte hazırlamak ve sunmak,

e) Yıl sonunda ve istendiğinde Rektörlüğe Yönetim Kurulu ile birlikte Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,

f) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulunun onayını takiben Rektörlüğe sunmak,

g) Merkez personelinin genel gözetim ve denetimini yapmak,

ğ) Yurt içi ve yurt dışı benzeri araştırma merkezleri ile işbirliği yapma çalışmalarını yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanlarından Müdürün önereceği iki katı aday arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört öğretim elemanı üye olmak üzere toplam beş öğretim elemanı üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulundan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek salt çoğunlukla karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Her faaliyet dönemi sonunda Müdür ile birlikte faaliyet raporunu hazırlamak ve bir sonraki dönem programını düzenlemek,

b) Düzenlenecek eğitim programlarına karar vermek, verilen kararların uygulanmasını denetlemek.

Akademik birim temsilcileri ve görevleri

MADDE 12 – (1) Akademik birim temsilcileri; birimlerinde 6 ncı maddede belirlenmiş faaliyetleri yürütür, Merkezin çalışmalarının birimlerinde uygulanmasına yardımcı olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 14/8/2008 tarihli ve 26967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.