1 Nisan 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30025

YÖNETMELİK

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESİNDEKİ

KURUM PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/1/2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurum Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az altmış puan almak gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İdari işler müdürü, strateji geliştirme müdürü ve kütüphane müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve başarı listesi Başkanlığın resmî internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.”

“(3) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavdan en az altmış, sözlü sınavdan ise en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. ”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/1/2015

29252